SFS 1992:1213

921213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1213

^ om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utkom frän trycket

den 21 december 1992

^^0 utfärdad den 3 december 1992.
irp-

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

dels att 2, 16, 29 och 31 §§ skall ha följande lydelse,

''rtJf

^

skall inforas fyra nya paragrafer, 13 a, 13 b, 13 c och

•irTJ följande

lydelse.

2 § Lagen gäller for ledningar av följande slag,

1. allmän teleledning samt annan allmän svagströmsledning for signale­

ring, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande ändamål.

'Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93: BoUl, rskr. 1992/93:36.

2961

¬

background image

SFS 1992:1213

^ ;•..

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller

ingår i tel ekommunikationssystem,

3. vatten- eller avloppsledning som

a) ingår i allmän va-anläggning,
b) förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten

annan orenlighet,

c) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av b

delse för riket eller viss ort eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodo^l

ser endast en enstaka fastighets husbehov,

4

4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas eller annan råvara eller

produkt transporteras från produktionsställe, upplag eller lastplats och

som

'J'

a) tillgodoser ett allmänt behov,

b) gagnar n äringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety­

delse för riket eller viss ort eller

c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.

'

Lagen gälle r ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd åvf:'

anläggningslagen (1973; 1149).

'/f

é:

13 a § Ersättning enligt 13 § skall bestämmas i pengar att utbetalas på

gång. Efter särskilt yrkande får fastighetsbildningsmyndigheten, om det
lämpligt, hänvisa sakägare att vid särskild förrättning föra talan om sådan-
ersättning för skada och intrång som är svår att uppskatta i samband me d
ledningsrättsförrättningen. Ansökan om särskild förrättning skall görås'^

inom den tid, högst tio år, som fastighetsbildningsmyndigheten bestäm-y;

mer.

' 1!,)

Avser förrättningen en fastighet som svarar för en fordran, får fastighets/i|

bildningsmyndigheten besluta enligt första stycket endast om fordrings-,U
havarna medger det. Besväras fastigheten av en gemensam inteckning, v

fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshava-

re som föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Om beslute t är
väsentligen utan betydelse för någon rättsägare, krä vs dock inte något
medgivande av denne.

1 A

II"/:

13 b § Denna lag är inte tillämplig i fråga om ersättning för skada elleL

intrång som uppkommer efter förrättningen och som inte har kunnafi
förutses vid d enna.

13 c § Om det är lämpligt och berörda sakägare medger det, får fastigj;

hetsbildningsmyndigheten vid förrättningen även pröva ett av en sakägar^
framställt yrkande om ersättning som har samband med förrättningen^
men rör ett rättsförhållande som inte skall prövas enligt denna lag.

Vid handläggning av frågor som avses i första stycket tillämpas bestämf-j;

melserna i 5 kap. 1 2c § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988);

2962

16

I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap. 1 —24,27"

35 och 37 —40 §§ samt 6 kap. 6 och 7 §§ fastighetsbildningslagen
(1970:988).

' Senaste lydelse 1990:1700.

¬

background image

Avser förrättning endast att inskrivet servitut eller inskriven nyttjande-

SFS 1992:1213

rätt avseende rätt att framdraga och bibeh ålla ledning skall förändras till

ledningsrätt, skall dock sa mmanträde med sa kägarna hållas bara om sär­
skilda skäl talar för det. Vid såd an förrättning behöver ärendet inte hän-
skjutas enlig t 21 § till den eller de kommunala nämnder som fullgör

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

^1'

Vid förrättning som avses i andra stycket får inslcrivet servitut avseende

rätt att framdraga och bibehålla ledning, som utgör tillbehör till annan

*^0 fastighet eller annan inskriv en tomträtt än den där ledningen finns, för­

ändras till ledningsrätt endast om därvid förordnas att ledningsrätten skall

höra till den fastighet eller tomträtt till vilken ledningen hör.

b;:

Svarar fastighet för fordran, får inskrivet servitut eller inskriven nyttjan­

derätt förändras till ledningsrätt endast om sådana medgivanden som
avses i 14 § andra stycket föreligger. Medgivande av rättsägare behövs

sqt dock ej, om förändringen är väsentligen utan betydelse för honom.

äciii

idG

iäiiG

jisn

aK
1^1 Kfe

29 § Bestämmelserna i 16-18 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988)

om rä ttegången i fastighe tsbildningsmål tillämpas på mål som fullföl jts
enligt 2 8 §. I fråga om rättegån gskostnad i ledningsrättsmål skall därvid

tillämpas vad som gä ller i frå ga om sådan a mål som avse s i 16 kap. 14 §

andra stycket fastighetsbildningslagen. Rör talan förrättning som avses i
33 § tillämpas dock vad som gälle r om rättegångskostnader i fastighets­

bildningsmål i allmänhet.

30 a § Fastighetsbildningsmyndighetens beslut att med stöd av bestäm ­

melserna i denna lag förplikta någon att lämna ersättning till en sakägare
får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

Vägrar någ on utan skäl att avträda mark eller byg gnad i rätt tid, har

tillträdaren rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att
komma i besittning av egendomen.

31 § Har inom ett år efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft
ersättning enligt 13 § ej till fullo erlagts i föreskriven ordning och ej heller

någon som i beslutet tillerkänts såd an ersättning beg ärt verk ställighet av

beslutet i denna del, är ledningsbeslutet förfallet. Ledningsbeslutet är även

förfallet, om ledningen ej komm it till stånd inom den tid som bestä mts i

beslutet.

Skall enligt ledningsbeslutet fastighet eller del därav inlösas, gäller beslu­

tet i denna del utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

Om särskilda skäl föreligger, får fastighetsbildningsmyndigheten besluta

om förlängning av tid som anges i första stycket.

Ersättning som betalats får ej återkrävas på grund av att ledningsbeslutet

forfallit enligt denna paragraf.

Bestämmelserna i första stycket första meningen gäller inte ersättning

i,^l fisom fastställts vid särskild förrättning enligt 13a §.

2963

¬

background image

SFS 1992:1213

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Har ansökan om förrättning gjorts före ikraftträdandet, gäller 31

sin äldre lydelse. I sådant fall skall 13 a § inte tillämpas.

3. Har det överldagade avgörandet meddelats före ikraftträdandet,

29 § i sin äldre lydelse gälla.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och
naturresursdepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.