SFS 1973:1144

731144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1144 Ledningsrättslag;

Utkom från trycket

utfärdad den 14 december 1973.

den 7 januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag kan den som för ledning vill utnyttja utrymme

inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt prövas

vid förrättning.

Ledningsrätt omfattar enligt vad som bestämmes vid förrättningen

befogenhet att inom fastigheten vidtaga de åtgärder som behövs för

att framdraga och begagna ledningen. På begäran av ledningens inne­
havare kan förordnas att ledningsrätt skall höra till dennes fastighet

eller inskrivna tomträtt.

2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag,

1. allmän teleledning samt annan allmän svagströmsledning för sig­

nalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller l iknande ändamål,

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller

som ingår i telekommunikationssystem,

3. vatten- eller avloppsledning som

a) ingår i allmän va-anläggning,

b) förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten

eller annan orenlighet,

c) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av be­

tydelse för riket eller viss ort eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan,
4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas eller annan råvara eller

produkt transporteras från produktionsställe, upplag eller lastplats och
som

a) tillgodoser ett allmänt behov,

b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av be­

tydelse för riket eller viss ort eller

c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.

Lagen gäUer ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av

anläggningslagen (1973:1149).

3 § I ledning ingår sådana för dess ä ndamål erforderliga anordningar

som transformatorer, pumpstationer och andra tillbehör.

4 § Den som inneliar fastighet på grund av testamentariskt förord­

nande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämp­
ning som fastighetens ägare.

5 § Ledningsförrättning handläggcs av fastighetsbildningsmyndighct.

2376

^ Prop- 1973:157, CU 3 4, rskr 390.

.i,••"I

¬

background image

Villkor för upplåtelse av ledningsrätt m. m .

SFS 1973:1144

6 § Ledningsrätt får ej upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodo­
ses på annat sätt eller o lägenheterna av upplåtelsen från allmän eller en­
skild synpunkt överväger de fördelar sorti kan vinnas genom den. Är
ledningen förutsatt i fastställd generalplan, stadsplan, tomtindelning el­

ler byggnadsplan, gäller nu angivna villkor endast om särskilda skäl för­

anleder det.

7 § Ledningsrätt får ej upplåtas i strid mot vad som av säkerhetsskäl

är särskilt föreskrivet för ledningens framdragande.

8 § Upplåtelse av ledningsrätt inom område med fastställd generalplan

eller med stadsplan, tomtindelning eller byggnadsplan skall stå i över­

ensstämmelse med planen.

Gäller eljest särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller an­

vändning, såsom regionplan, utomplansbestämmelser eller naturvårds­
föreskrifter, skall ledningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmel­
serna ej motverkas.

Om särskilda skäl föreligger, får undantag från planen eller bestäm­

melserna medges av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av bygg­
nadsnämnden. Även utan sådant medgivande får mindre avvikelse ske
från plan, om det är förenligt med planens syfte. Länsstyrelsen får
medge undantag enligt första punkten från fastställd generalplan, stads­
plan eller byggnadsplan endast om byggnadsnämnden tillstyrkt det.

Talan mot byggnadsnämnds beslut i fråga som avses i tredje stycket

föres hos länsstyrelsen genom besvär. Talan får dock icke föras mot
byggnadsnämnds beslut att vägra undantag från fastställd generalplan,

stadsplan eller byggnadsplan. Mot länsstyrelsens beslut i fråga som av­
ses i tredje stycket föres talan hos Kungl. Maj:t genom besvär.

9 § Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastställts för visst område,
får ledningsrätt ej upplåtas, om upplåtelsen skulle försvåra områdets
ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller mot­

verka lämplig planläggning av om rådet.

10 § Ledningsrätt får ej upplåtas, om olägenhet av någon betydelse

uppkommer för allmänt intresse.

Första stycket gäller icke när upplåtelsen är till övervägande nytta

från allmän synpunkt.

11 § Vad som i koncessionsbeslut eller eljest av den som meddelar

koncession föreskrivits om ledningens framdragande skall lända till ef­
terrättelse utan hinder av 6—10 §§.

Skyldighet att avstå utrymme

12 § Mark eller annat utrymme för ledning får tagas i anspråk på

fastighet, om det icke orsakar synnerligt men för fastigheten.

Även om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå

utrymme, om ledningen är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt

2377

¬

background image

SFS 1973:1144

eller om ledningen enligt beslut av koncessionsmyndighet skall fram­
dragas över fastigheten. Om ägaren begär det, skall fastigheten inlösas.
Är olägenheten begränsad till viss del av fastigheten, skall endast den

delen inlösas.

Ledningens innehavare är berättigad att lösa sådan fastighet eller del

av fastighet som avses i andra stycket, om detta skulle medföra endast

en ringa höjning av den ersättning som tillkommer fastighetsägaren
och denne icke har ett beaktansvärt intresse av att behålla fastigheten

eller fastighetsdelen. Vid bedömande av frågan om rätt till inlösen

föreligger, skall kostnad för åtgärd som anges i 4 ka p. 1 § andra stycket
expropriationslagen (1972: 719) räknas in i ers ättningen.

Bestämmelserna i 1 kap. 3 och 4 §§ expropriationslagen äger motsva­

rande tillämpning vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf. Utan

hinder av dessa bestämmelser kan dock särskild rätt som tillkommer
staten och ej utgör vägrätt rubbas. Vidare får förordnas att rätten till

utrymme för ledningen skal l ha företräde framför särskild rätt som till­
skapats genom expropriation eller annat tvångsförvärv eller vid fastig­
hetsbildning eller på liknande sätt, dock ej om den särskilda rätten utgör

vägrätt.

Ersättning för utrymme m. m.

13 § I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § äger

4 kap. expropriationslagen (1972: 719) motsvarande tillämpning. 4 kap.
3 § expropriationslagen skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning
som ägt rum under tiden från dagen tio år före det ledningsförrätt­

ningen påkallades.

Är innehavare av rättighet, som minskar fastighets värde, berättigad

till ersättning, skall det värde som tillgodoräknas fastighetens ägare
minskas med belopp motsvarande den värdeminskning som rättigheten
inneburit. Om det värde som skaU tillgodoräknas fastighetens ägare ej
kan minskas utan att skada uppkommer för innehavare av fordran med

bättre rätt, minskas i stället ersättningen till rättighetshavaren med
motsvarande belopp.

Överenskommelser mellan sakägare m. m.

14 § Avsteg får göras från 6 §, såvitt den innebär skydd fö r enskilt in­

tresse, och från 12 § första stycket eller 13 §, om de fastighetsägare
och andra sakägare vilkas rätt beröres medger det.

Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 § med stöd av äga­

rens samtycke ske endast om även fordringens innehavare medger det.
Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de
medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap.

11 § jordabalken föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare

behövs ej, om upplåtelsen är väsentligen utan betydelse för honom.

Förrättning

15 § Ledningsrättsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighets­

reglering f örordnats att ledningsrättsfråga skall prövas enligt denna lag,

2378

får frågan dock upptagas utan ansökan.

¬

background image

Ledningsrättsfråga får prövas gemensamt med fastighetsbildnings-

SFS 1973:1144

åtgärd vid en förrättning. Sådan gemensam förrättning får åter delas

upp på skilda förrättningar.

Är ledningen av större omfattning får, om det finnes lämpligt, pröv­

ningen av ledningsrättsfråga uppdelas på skilda förrättningar, envar av­
seende viss sträcka av ledningen.

16 § I fråga om förrättning enligt denna lag äger 4 kap. 1—24,

27—35, 37—40 och 42 §§ fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsva­

rande tillämpning.

Avser förrättning endast att inskrivet servitut eller inskriven nytt­

janderätt avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning skall för­

ändras till ledningsrätt, skall dock sammanträde med sakägarna hållas

bara om särskilda skäl talar för det. Vid sådan förrättning behöver ären­

det ej hänskjutas till byggnadsnämnden enligt 21 §.

Vid förrättning som avses i andra stycket får inskrivet servitut av­

seende rätt att framdraga och bibehålla ledning, som utgör tillbehör

till anna n fastighet eller annan inskriven tomträtt än den där ledningen
finns, förändras till ledningsrätt endast om därvid förordnas att led­

ningsrätten skall höra till den fastighet eller tomträtt till vilken led­
ningen hör.

Svarar fastighet för fordran, får inskrivet servitut eller i nskriven nytt­

janderätt förändras till ledningsrätt endast om sådana medgivanden som

avses i 14 § andra stycket föreligger. Medgivande av rättsägare behövs

dock ej, om förändringen är väsentligen utan betydelse för honom.

17 § Avser förrättning ledning för vilken koncession fordras men än­

nu ej erhållits, får förrättningen inledas, om den som har att meddela
koncession medger det.

18 § Innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses eller eljest

tages i anspråk för ledningsändamål, är sakägare vid förrättningen, om
hans rätt beröres.

19 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall utreda förutsättningarna för

upplåtelse av ledningsrätt och ombesörja behövliga tekniska arbeten
och värderingar. Härvid bör rådplägning ske med sakägarna. Vid be­
hov skall samråd ske med de myndigheter som beröres av upplåtelsen.

20 § Uppkommer fråga om inlösen, äger 8 kap. 7 § första och andra

styckena fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande tillämpning.

21 § Avser förrättningen ledning som kräver byggnadslov eller som rör
område med stadsplan eller byggnadsplan eller anser byggnadsnämnden

vid samråd enligt 19 § att upplåtelsens tillåtlighet enligt 9 § kan sättas

i fråga och föreligger från andra synpunkter än som avses i 8—10 §§

förutsättningar för att medge upplåtelsen, skall fastighetsbildningsmyn­
digheten hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för prövning. Har

ledningens sträckning fastställts av koncessionsmyndighet, skall sådant

hänskjutande dock ej ske.

Finner nämnden hinder enligt 8—10 §§ e j möta mot upplåtelsen, skall

nämnden lämna medgivande till upplåtelsen.

2379

¬

background image

SFS 1973:1144

Talan mot beslut varigenom byggnadsnämnden vägrat medgivande

till upplåtelsen eller gjort sådant medgivande beroende av villkor föres
hos länsstyrelsen genom besvär. Talan mot länsstyrelsens beslut föres
hos Kungl. Maj:t genom besvär.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medgi­

vande till upplåtelsen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bin­

dande för fastighetsbildningsmyndigheten.

22 § Om hinder icke möter mot upplåtelsen, skall fastighetsbildnings­

myndigheten meddela ledningsbeslut.

I ledningsbeslut anges
1. ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet,

2. utrymme som upplåtes för ledningen,
3. fastighet eller del därav som inlöses,
4. bestämmelser som avses i 1 § an dra stycket,

5. den tid inom vilken ledningen skall v ara utförd,
6. övriga föreskrifter rörande ledningen som med hänsyn till förhål­

landena finnes påkallade.

Prövas ledningsrättsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd

vid en förrättning, får ledningsbeslutet upptagas i fastighetsbildnings-

beslutet.

23 § Om det är lämpligt, får ledningsbeslut meddelas utan hinder av

att tekniska arbeten och värderingar ej utförts. Under samma förutsätt­

ning får ledningsbeslut meddelas särskilt beträffande viss sträcka av

ledningen.

24 § Tillträde av utrymme som tagits i anspråk eller av mark som
inlösts sker vid den tidpunkt som fastighetsbildningsmyndigheten be­

stämmer. Innan tUlträde sker, skall ledningsbeslutet ha vunnit laga kraft

och ersättning enligt 13 § ha betalats.

25 § Utan hinder av att ersättning enligt 13 § ej betalats får tillträde

ske, om berörda sakägare medger det. Även utan medgivande få r till­

träde ske, sedan fastighetsbildningsmyndigheten bestämt förskott på den
ersättning som slutligen fastställes och detta betalats. Är det uppenbart

att förskottet skulle uppgå till endast obetydligt belopp, kan fastighets­

bildningsmyndigheten föreskriva att tillträde får ske utan att förskott
betalas.

I beslut om förskott skall anges den tid inom vilken förskott, som

utgör villkor för tillträde, skall ha betalats. Har betalning ej skett inom
utsatt tid, får tillträde ej ske förrän ersättning enligt 13 § har betalats.

Även sedan tillträde har skett kan fastighetsbildningsmyndigheten på

begäran av sakägare bestämma att förskott skall utgå.

Har förskott bestämts enligt denna paragraf, får den slutliga ersätt­

ningen ej bestämmas till lägre belopp än förskottet. Detta gäller dock

endast om tillträde har skett eller fö rskottet ändå har betalats.

26 § Förrättning som påbörjats enligt förordnande vid fastighetsreg­
lering skall inställas, om regleringsförrättningen inställes. Förrättningen

skall dock fortsättas, om sakägare som fört talan vid förrättningen och

som kunnat ansöka om denna begär det. Underrättas sakägarna om

2380

regleringsförrättningens inställande vid sammanträde, skall begäran fram-

.V--"

¬

background image

ställas vid sammanträdet, I annat fall skall begäran framställas inom tid

SFS 1973:1144

som fastighetsbildningsmyndigheten föreskriver.

27 § Ledningens innehavare skall svara för förrättningskostnaderna i
den mån ej annat följer vid en motsvarande tillämpning av 18 kap. 6

eller 8 § rättegångsbalken.

Har ledningsrättsfråga upptagits utan ansökan eller, i fall som avses

i 33 §, på ansökan av annan sakägare än ledningens innehavare, skall
förrättningskostnaderna fördelas mellan sakägarna efter vad som är

skäligt. Avser förrättningen endast att inskrivet servitut eller inskriven

nyttjanderätt avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning skall
förändras till ledningsrätt, skall ledningens innehavare dock svara för
förrättningskostnaderna enligt bestämmelserna i första stycket.

Handlägges ledningsrättsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåt­

gärd vid en förrättning, skall kostnader som är gemensamma för skilda
åtgärder fördelas på dessa efter vad som är skäligt.

Till förrättningskostnader hänföres taxeavgift, ersättning till sakkun­

nig, utgift för hantlangning som ej ingår i taxeavgiften samt ersättning
för sådan skada som avses i 4 kap. 38 § tredje stycket fastighetsbild­

ningslagen (1970: 988).

Domstolsprövning

28 § I fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av fastighets­

bildningsmyndigheten enligt denna lag äger 15 kap. 1—8, 1 0 och 11 §§

fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande tillämpning. Bestäm­
melserna om fastighetsbildningsbeslut skall därvid tillämpas på lednings­

beslut.

29 § Bestämmelserna i 16—18 kap . fastighetsbildningslagen (1970: 988)

om rättegången i fastighetsbildningsmål äger motsvarande tillämpning
på mål som fullföljts enligt 28 §. I fråga om rättegångskostnad i led-
ningsrättsmål skall därvid tillämpas vad som enligt 16 kap. 14 §, 17 kap.
3 § och 18 kap. 2 § fastighetsbildningslagen gäller i mål om inlösen­
ersättning. Rör talan förrättning som avses i 33 § tillämpas dock vad som
enligt nämnda paragrafer i fastighetsbildningslagen gäller för fastighets­

bildningsmål i allmänh et.

Verkställighet m. m.

30 § Ersättning enligt 13 eller 33 § skall erläggas inom tre månader

efter de t att ersättningsbeslutet vann laga kraft. I den mån ersättningen
betalas efter utgången av denna frist eller, om tillträde har skett dess­

förinnan, efter tillträdet, skall dessutom utges sex procent årlig ränta på
ersättningen, i det förra fallet från fristens utgång och i det senare fallet

från den dag då tillträdet skedde.

I fråga om ersättning som avses i 13 § och förskott enligt 25 § äger

5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970: 988) motsvarande tillämp­

ning.

31 § Har inom ett år efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft

ersättning enligt 13 § ej till fullo erlagts i föreskriven ordning och ej

2381

¬

background image

SFS 1973:1144

heller någon som i beslutet tillerkänts sådan ersättning begärt verkstäUig-
het av beslutet i denna del, är ledningsbeslutet förfallet. Ledningsbeslutet

är även förfallet, om ledningen ej kommit till stånd inom den tid som

bestämts i beslutet.

Skall enligt ledningsbeslutet fastighet eller del därav inlösas, gäller

beslutet i denna del utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

Om särskilda skäl föreligger, får fastighetsbildningsmyndigheten be­

sluta om förlängning av tid som anges i första stycket.

Ersättning som betalats får ej återkrävas på grund av att lednings­

beslutet förfallit enligt denna paragraf.

32 § Uppgift om förrättning enligt denna lag införes i fastighetsregist­

ret snarast möjligt sedan förrättningen avslutats och denna eller, om be­

svär anförts, domstolens avgörande vunnit laga kraft. Har förrättnings­

beslut förfallit eller av annan anledning upphört att gälla, skall även

detta antecknas.

Verkan av ändra de förhållanden m. m.

33 § Inträder, sedan ledningsrättsfråga slutligt avgjorts, ändrade för­

hållanden som väsentligt i nverkar på frågan, kan denna prövas vid ny
förrättning. Därvid kan ledningsrätt ändras, upphävas och, om det sker
med anledning av upphävandet, upplåtas. Avser förrättningen ledning
för vilken koncession meddelats äger 17 § motsvarande tillämpning.

Ledningens innehavare är berättigad till ersättning för skada som

åsamkas honom på grund av åtgärd enligt första stycket. Kostnaderna

härför fördelas mellan övriga sakägare efter vad som finnes skäligt med
hänsyn främst till den nytta varje sakägare har av åtgärden. Har för­
ordnats att ledningsrätten skall höra till fastighet eller inskriven tomt­
rätt, äger 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande
tillämpning i fråga om ersättningen, såvida åtgärden medför värde­

minskning för fastigheten eller tomträtten.

34 § Har ej förordnats att ledningsrätt skall höra till viss fastighet eller

till inskriven tomträtt, kan sådant förordnande på begäran av ledning­

ens innehavare meddelas vid ny förrättning. Förordnande kan upphävas

eller ändras vid ny förrättning om alla borgenärer som har fordran
förenad med panträtt i fastigheten eller tomträtten medger det.

Vid förrättning enligt första stycket behöver sakägarna ej höras.

35 § överlåtelse av ledning, för vilken ledningsrätt upplåtits, är giltig

endast om överlåtelsen omfattar även ledningsrätten. Vad nu sagts gäller
dock ej om ledningen överlåtits för att borttagas.

Överlåtes ledningsrätt utan att den därmed avsedda ledningen sam­

tidigt överlåtes, är överlåtelsen giltig endast om ledningen ännu ej

byggts eller om den borttagits.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Den som innehar fastighet under ständig besittningsrätt eller med

fideikommissrätt skall vid tillämpningen av denna lag anses som fastig-

2382

betens ägare.

¬

background image

Vad som enligt denna lag gäller för det fall att fastighet svarar för

SFS 1973:1144

fordran skall tillämpas även när fastighet besväras av rätt till avkomst
eller annan förmån.

Bestämmelserna i denna lag om byggnadsplan äger motsvarande till-

lämpning på avstyckningsplan.

Bestämmelserna i 13 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriations­

lagen (1972: 719) gäller ej värdeökning som inträffat före utgången av

juni 1971.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.