SFS 2016:503 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Ledningsrättslag (1973:1144) / SFS 2016:503 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
160503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

dels att 11 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse.

11 a §

3

Lantmäterimyndigheten får ge ledningsrättshavaren rätt att låta

någon annan dra fram och använda ytterligare ledningar inom det upplåtna ut-
rymmet. Om lantmäterimyndigheten har meddelat ett sådant beslut, får led-
ningsrättshavaren själv dra fram och använda en eller flera av ledningarna i
stället för att låta någon annan göra det.

En sådan rätt som avses i första stycket får, i fråga om ledningsrätt för en

anordning enligt 2 a §, avse framdragning av en ledning av någon annan även
om ledningsrättshavaren inte har dragit fram en egen ledning inom det upp-
låtna utrymmet.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om
1. den ledning som någon annan än ledningsrättshavaren ska dra fram och

använda är av det slag som anges i 2 § första stycket 1,

2. det med hänsyn till ledningens beskaffenhet finns ett behov av en sådan

rätt, och

3. beslutet är förenligt med 6�11 §§.

23 a §

Ett ledningsbeslut, ett beslut om tillträde eller ett beslut om instäl-

lande av förrättning ska, i en förrättning som avser en ledning som ingår i ett
elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål eller en anordning en-
ligt 2 a § för framdragning av en sådan ledning, meddelas inom fyra månader
från det att ansökan kom in till lantmäterimyndigheten, om inte längre tid är
nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda om-
ständigheter. Om denna tid överskrids, ska sakägarna underrättas om orsaken
till detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2006:43.

SFS 2016:503

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:503

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.