SFS 1993:604 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS 1993_604 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973_1144)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:604 Lag

om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

Utkom från trycket
den 17 juni 1993

utfärdad den l0 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § ledningsrättslagen

(1973:1144) skall ha följande lydelse.

2 §2 Lagen gäller för ledningar av följande slag,

1. teleledning som ingår i telekommunikationssystem för allmänt ända-

mål samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, da-

taöverföring eller liknande ändamål,

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som

behövs för sådana ledningar som avses i 1,

3. vatten- eller avloppsledning som
a) ingår i allmän va-anläggning,
b) förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller

annan orenlighet,

c) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety-

delse för riket eller viss ort eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodo-

ser endast en enstaka fastighets husbehov,

4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas eller annan råvara eller

produkt transporteras från produktionsställe, upplag eller lastplats och
som

a) tillgodoser ett allmänt behov,
b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety-

delse för riket eller viss ort eller

c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.

Lagen gäller ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av

anläggningslagen (1973:1149).

1

Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93: TU30, rskr. 1992/93:443.

2

Senaste lydelse 1992:1213.

1298

background image

SFS 1993:604

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

OLOF JOHANSSON

1299

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.