SFS 1995:1404 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS 1995_1404 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973_1144)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2651

SFS 1995:1404
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)2

dels att i 5, 8, 13 a, 13 c, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 a och 31 §§ ordet

”fastighetsbildningsmyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot
”lantmäterimyndighet” i motsvarande form,

dels att 32 § skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Senaste lydelse av

8§ 1987:127 21 § 1991:1700

13 a § 1992:1213 30 a § 1992:1213
13 c § 1992:1213 31 § 1992:1213.

background image

SFS 1995:1404

32 §3 Sedan en förrättning enligt denna lag har avslutats och vunnit laga
kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighetsregistret. Har
förrättningen överklagats, skall uppgiften föras in i registret snarast möjligt
sedan domstolens avgörande vunnit laga kraft.

Uppgift om ledningsbeslut som har kunnat överklagas särskilt får föras in

i registret även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften får dock inte
föras in innan beslutet har vunnit laga kraft.

När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad förrättning har överklagats

eller när ett ledningsbeslut har överklagats särskilt, får trots detta uppgift
med anledning av förrättningen eller beslutet föras in i registret i fråga om
sådan del som uppenbart inte berörs av överklagandet. Detsamma gäller när
ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överklagats.

Anteckning skall även göras när ett förrättningsbeslut har upphört att

gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

3

Senaste lydelse 1985:1043.

2652

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.