SFS 1997:340 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS 1997_340 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973_1144)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:340

Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § ledningsrättslagen (1973:1144)

skall ha följande lydelse.

8 §2 Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-
ser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall ledningsrätt

upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får på begäran av lantmäterimyndigheten

medges undantag från bestämmelser som avses i andra stycket. Frågor om
undantag prövas av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av kommunal
myndighet. Att därvid regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av

19 c § naturvårdslagen (1964:822).

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas ge-

nom besvär hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

JÖRGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

591

1

Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97: JoU15, rskr. 1996/97:239.

2

Senaste lydelse 1995:1404.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.