SFS 2009:534 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

090534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § ledningsrättslagen (1973:1144)

ska ha följande lydelse.

8 §

2

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska ledningsrätt
upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket. Frå-

gan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran av

1. länsstyrelsen, om undantaget avser ledningsrättens förenlighet med be-

stämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i 7 kap.
18 a § miljöbalken,

2. kommunen, om undantaget avser ledningsrättens förenlighet med be-

stämmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. länsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övri-

ga fall.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket som har

gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Senaste lydelse 2001:388.

SFS 2009:534

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.