SFS 2006:43 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

060043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 2 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

dels att 1, 11 a, 12, 15, 22, 23, 31 och 35 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1 §

2 Enligt denna lag kan den som för ledning eller annan anordning vill

utnyttja utrymme inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om led-
ningsrätt prövas vid förrättning.

Ledningsrätt omfattar enligt vad som bestäms vid förrättningen befogen-

het att inom fastigheten vidta de åtgärder som behövs för att dra fram och
använda en ledning eller annan anordning. På begäran av ledningsrättshava-
ren kan förordnas att ledningsrätt skall höra till dennes fastighet eller in-
skrivna tomträtt.

2 a § Lagen gäller även för tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande an-
ordningar, om anordningen skall användas för att senare dra fram en sådan
ledning som anges i 2 § första stycket 1 eller 2 genom den.

Ledningsrätt för en sådan anordning som avses i första stycket ger led-

ningsrättshavaren rätt att även dra fram och använda ledningar av det slag
som anges i 2 § första stycket 1 eller 2 i den utsträckning som bestäms vid
förrättningen.

11 a §

3 Lantmäterimyndigheten får förordna att ledningsrättshavaren har

rätt att låta någon annan dra fram och använda ytterligare ledningar inom det
upplåtna utrymmet. Ett sådant förordnande får meddelas endast om

1. den ytterligare ledningen är av det slag som anges i 2 § första stycket 1,

och

2. det med hänsyn till ledningens beskaffenhet finns ett behov av en sådan

rätt.

Vid prövningen av en fråga enligt första stycket skall bestämmelserna i 6–

11 §§ tillämpas.

Om lantmäterimyndigheten har meddelat ett sådant förordnande som av-

ses i första stycket, får ledningsrättshavaren själv dra fram och använda en

1 Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.

2 Senaste lydelse 2004:643.

3 Senaste lydelse 2004:643.

SFS 2006:43

Utkom från trycket
den 21 februari 2006

background image

2

SFS 2006:43

sådan ledning som avses i förordnandet i stället för att låta någon annan göra
det.

12 §

4 Mark eller annat utrymme för ledning eller sådan anordning som av-

ses i 2 a § får tas i anspråk på fastighet, om det inte orsakar synnerligt men
för fastigheten.

Även om synnerligt men uppkommer, är fastighet skyldig att avstå ut-

rymme, om ledningen eller den avsedda ledningen är av väsentlig betydelse
från allmän synpunkt eller om den enligt beslut av koncessionsmyndighet
skall dras fram över fastigheten. Om ägaren begär det, skall fastigheten inlö-
sas. Är olägenheten begränsad till viss del av fastigheten, skall endast den
delen inlösas.

Ledningsrättshavaren är berättigad att lösa sådan fastighet eller del av

fastighet som avses i andra stycket, om detta skulle medföra endast en ringa
höjning av den ersättning som tillkommer fastighetsägaren och denne icke
har ett beaktansvärt intresse av att behålla fastigheten eller fastighetsdelen.
Vid bedömande av frågan om rätt till inlösen föreligger, skall kostnad för åt-
gärd som anges i 4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen (1972:719)
räknas in i ersättningen.

Bestämmelserna i 1 kap. 3 och 4 §§ expropriationslagen skall tillämpas

vid upplåtelse och inlösen enligt denna paragraf. Trots dessa bestämmelser
kan dock särskild rätt som tillkommer staten och inte utgör vägrätt rubbas.
Vidare får förordnas att rätten till utrymme för ledningen eller anordningen
skall ha företräde framför särskild rätt som har tillskapats genom expropria-
tion eller annat tvångsförvärv eller vid fastighetsbildning eller på liknande
sätt, dock inte om den särskilda rätten utgör vägrätt.

15 §

5 Ledningsrättsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighetsregle-

ring förordnats att ledningsrättsfråga skall prövas enligt denna lag, får frågan
dock upptagas utan ansökan.

Ledningsrättsfråga får prövas gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd

vid en förrättning. Sådan gemensam förrättning får åter delas upp på skilda
förrättningar.

Är ledningen eller sådan anordning som avses i 2 a § av större omfattning

får, om det är lämpligt, prövningen av en ledningsrättsfråga delas upp på
skilda förrättningar, var och en avseende en viss sträcka av ledningen eller
anordningen.

Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag, får lantmäterimyndig-

heten förordna om prövning enligt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

22 §

6 Om det inte finns något hinder mot upplåtelsen, skall lantmäterimyn-

digheten meddela ledningsbeslut.

I ett ledningsbeslut anges
1. ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet,
2. utrymme som upplåts för ledningen,

4 Senaste lydelse 2004:643.

5 Senaste lydelse 2001:891.

6 Senaste lydelse 2004:643.

background image

3

SFS 2006:43

3. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,
4. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt

12 a §,

5. bestämmelser som avses i 1 § andra stycket,
6. den tid inom vilken ledningen skall vara utförd,
7. vad som i övrigt behöver föreskrivas rörande ledningen,
8. förordnande enligt 11 a § med uppgift om den huvudsakliga beskaffen-

heten av de ledningar som får dras fram och det utrymme som får tas i an-
språk för dessa ledningar samt vad som i övrigt behöver föreskrivas i sam-
band med förordnandet.

I fall som avses i 2 a § skall
1. vad som sägs i andra stycket 1 och 7 om ledning även gälla den anord-

ning för vilken ledningsrätten upplåts, och

2. vad som sägs i andra stycket 2 och 6 om ledning i stället gälla anord-

ningen.

Om en ledningsrättsfråga prövas gemensamt med en fastighetsbildnings-

åtgärd vid en förrättning, får ledningsbeslutet tas upp i fastighetsbildnings-
beslutet.

23 § Om det är lämpligt, får ledningsbeslut meddelas trots att tekniska ar-
beten och värderingar inte har utförts. Under samma förutsättning får led-
ningsbeslut meddelas särskilt beträffande viss sträcka av ledningen eller an-
ordningen.

31 §

7 Har inom ett år efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft ersätt-

ning enligt 13 § inte betalats på det sätt som har bestämts i beslutet och har
inte heller någon som i beslutet tillerkänts sådan ersättning begärt verkstäl-
lighet av beslutet i denna del, är ledningsbeslutet förfallet. Ledningsbeslutet
är även förfallet, om ledningen eller anordningen inte har kommit till stånd
inom den tid som har bestämts i beslutet. Detta gäller dock inte om den led-
ning som inte har kommit till stånd är en sådan som avses i 11 a §.

Skall enligt ledningsbeslutet fastighet eller del därav inlösas, gäller beslu-

tet i denna del utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

Om särskilda skäl föreligger, får lantmäterimyndigheten besluta om för-

längning av tid som anges i första stycket.

Ersättning som betalats får ej återkrävas på grund av att ledningsbeslutet

förfallit enligt denna paragraf.

Bestämmelserna i första stycket första meningen gäller inte ersättning

som fastställts vid särskild förrättning enligt 13 a §.

35 §

8 Överlåtelse av ledning eller annan anordning, för vilken ledningsrätt

har upplåtits, är giltig endast om överlåtelsen omfattar även ledningsrätten.
Detta gäller dock inte om ledningen eller anordningen har överlåtits för att
tas bort.

Överlåts ledningsrätt utan att den därmed avsedda ledningen eller anord-

ningen samtidigt överlåts, är överlåtelsen giltig endast om ledningen eller
anordningen ännu inte har byggts eller om den har tagits bort.

7 Senaste lydelse 2004:643.

8 Senaste lydelse 2004:643.

background image

4

SFS 2006:43

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte en sådan ledning som

avses i 11 a § och som innehas av annan än ledningsrättshavaren.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.