SFS 2020:367 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS2020-367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 och 27 §§ ledningsrättslagen
(1973:1144) ska ha följande lydelse.

15 §2 En ledningsrättsfråga tas upp efter ansökan. Om det vid fastighets-
reglering har beslutats att en ledningsrättsfråga ska prövas enligt denna lag,
får frågan dock tas upp utan ansökan.

En ledningsrättsfråga får prövas gemensamt med en fastighetsbildnings-

åtgärd vid en förrättning. En sådan gemensam förrättning får åter delas upp
på skilda förrättningar.

Är ledningen eller sådan anordning som avses i 2 a § av större omfattning

får, om det är lämpligt, prövningen av en ledningsrättsfråga delas upp på
skilda förrättningar, var och en avseende en viss sträcka av ledningen eller
anordningen.

Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag får lantmäterimyndig-

heten besluta om prövning enligt 14 kap. 1 a § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

27 §3 Ledningsrättshavaren ska svara för förrättningskostnaderna om inte
något annat följer av en tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.

Om en ledningsrättsfråga har tagits upp utan ansökan eller, i fall som av-

ses i 33 §, på ansökan av någon annan sakägare än ledningsrättshavaren, ska
förrättningskostnaderna fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt.
Till den del förrättningen avser upphävande av en ledningsrätt som inte
längre behövs gäller dock första stycket. Första stycket gäller också om
förrättningen endast sker för att ett inskrivet servitut eller en inskriven
nyttjanderätt som avser rätt att dra fram och behålla en ledning ska förändras
till ledningsrätt.

Om en ledningsrättsfråga handläggs gemensamt med en fastighetsbild-

ningsåtgärd vid en förrättning, ska kostnader som är gemensamma för skilda
åtgärder fördelas på dessa efter vad som är skäligt.

Med förrättningskostnad avses taxeavgift, ersättning till sakkunnig, utgift

för hantlangning som inte ingår i taxeavgiften och ersättning för sådan skada
som avses i 4 kap. 38 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

I fråga om möjlighet till indrivning av förrättningskostnader enligt denna

lag ska 2 kap. 7 § fastighetsbildningslagen tillämpas.

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Senaste lydelse 2006:43.

3 Senaste lydelse 2013:491.

SFS

2020:367

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

SFS

2020:367

2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.