SFS 2000:239 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

000239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 32

§ ledningsrättslagen

(1973:1144) skall ha följande lydelse.

32 §

2

Sedan en förrättning enligt denna lag har avslutats och vunnit laga

kraft skall uppgift om den snarast möjligt föras in i fastighetsregistrets all-
männa del. Har förrättningen överklagats, skall uppgiften föras in där snarast
möjligt sedan domstolens avgörande har vunnit laga kraft.

Uppgift om ledningsbeslut som har kunnat överklagas särskilt får föras in

i registrets allmänna del även om förrättningen inte har avslutats. Uppgiften
får dock inte föras in innan beslutet har vunnit laga kraft.

När ett beslut eller en åtgärd vid en avslutad förrättning har överklagats

eller när ett ledningsbeslut har överklagats särskilt, får trots detta uppgift
med anledning av förrättningen eller beslutet föras in i registrets allmänna
del i fråga om sådan del som uppenbart inte berörs av överklagandet. Det-
samma gäller när ett domstolsavgörande i mål enligt denna lag har överkla-
gats.

Om ett förrättningsbeslut har upphört att gälla, skall anteckning enligt

första–tredje styckena tas bort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Senaste lydelse 1995:1404.

SFS 2000:239

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.