SFS 1998:830 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Ledningsrättslag (1973:1144) / SFS 1998:830 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
980830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § ledningsrättslagen (1973:1144)

skall ha följande lydelse.

8 §

2

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får en ledningsrätt inte upplåtas i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för

marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall led-
ningsrätt upplåtas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får på begäran av lantmäterimyndigheten

medges undantag från bestämmelser som avses i andra stycket. Frågor om
undantag prövas av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av kommunal
myndighet. Att därvid regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7
kap. 29 § miljöbalken.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas ge-

nom besvär hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1997:340.

SFS 1998:830

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.