SFS 2021:742 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS2021-742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § ledningsrättslagen (1973:1144)
ska ha följande lydelse.

17 § Om en förrättning avser en ledning för vilken koncession krävs men
ännu inte erhållits, får förrättningen inledas, om den som ska bevilja konces-
sionen medger det.

Ett medgivande får avse en viss del av förrättningen, om förrättningen

avser ledningsrätt för en starkströmsledning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

SFS

2021:742

Publicerad
den

30 juni 2021

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.