SFS 2000:543 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Ledningsrättslag (1973:1144) / SFS 2000:543 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
000543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i ledningsrättslagen

(1973:1144) skall införas tre nya paragrafer, 3 a , 13 d och 29 a §§, av föl-
jande lydelse.

3 a §

Ledningsrätt som avser sådan ledning som anges i 2 § första stycket

2 ger ledningens innehavare rätt att inom det utrymme som har upplåtits för
ledningen dra fram och begagna även sådana ledningar som anges i 2 § för-
sta stycket 1.

Ledningens innehavare får dra fram ledning med stöd av första stycket ti-

digast två veckor efter det att fastighetens ägare underrättats om när arbetet
skall påbörjas. Underrättelse skall anses ha skett när meddelandet sänts med
brev till fastighetsägaren under dennes adress.

13 d §

I fråga om ersättning för skada och intrång på grund av att led-

ningen dras fram och begagnas med stöd av 3 a § skall bestämmelserna i
4 kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas. Vid tillämpningen av 3 § i
samma kapitel skall den tid om tio år som där anges räknas från den dag då
fastighetsägaren underrättats om när arbetet skulle påbörjas.

29 a §

Bestämmelserna i 5 och 6 kap. expropriationslagen (1972:719)

skall tillämpas i fråga om talan om ersättning enligt 13 d §.

I fråga om rättegångskostnader gäller dock vad som sägs i 16 kap. 14 §

andra och tredje stycket, 17 kap. 3 § andra stycket och 18 kap. 2 § andra
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) om rättegångskostnader i mål
om inlösenersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256.

SFS 2000:543

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.