SFS 2004:643 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

040643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

2

dels att orden ”ledningens innehavare” i 1, 3 a, 12, 27 och 34 §§ skall by-

tas ut mot ”ledningsrättshavaren”,

dels att orden ”innehavaren av ledningsrätten” i 12 a § skall bytas ut mot

”ledningsrättshavaren”,

dels att 2, 18, 22, 31, 33 och 35 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före

11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

3 Lagen gäller för ledningar av följande slag,

1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt än-

damål samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, da-
taöverföring eller liknande ändamål,

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som be-

hövs för sådana ledningar som avses i 1,

3. vatten- eller avloppsledning som
a) ingår i allmän va-anläggning,
b) förser samhälle med vatten eller därifrån bortför avloppsvatten eller an-

nan orenlighet,

c) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety-

delse för riket eller viss ort eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och inte tillgodo-

ser endast en enstaka fastighets husbehov,

4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas eller annan råvara eller pro-

dukt transporteras från produktionsställe, upplag eller lastplats och som

a) tillgodoser ett allmänt behov,
b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av bety-

delse för riket eller viss ort eller

c) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan.

1 Prop. 2003/04:136, bet. 2003/04:BoU13, rskr. 2003/04:268.

2 Senaste lydelse av
3 a

§ 2000:543.

12 a

§ 2001:891.

3 Senaste lydelse 1993:604.

SFS 2004:643

Utkom från trycket
den 6 juli 2004

2* SFS 2004:643–665

background image

2

SFS 2004:643

En anordning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt

ändamål men som inte utgör ledning skall vid tillämpningen av denna lag
anses som ledning enligt första stycket 1.

Lagen gäller ej om utrymme för ledning kan upplåtas med stöd av anlägg-

ningslagen (1973:1149).

Andrahandsupplåtelser inom utrymmen som upplåts för ledningar

11 a § Lantmäterimyndigheten får i fråga om ledningsrätt som avser en så-
dan ledning som anges i 2 § första stycket 1 förordna att ledningsrättshava-
ren har rätt att låta någon annan dra fram och använda ytterligare ledningar
av detta slag inom det upplåtna utrymmet. Ett sådant förordnande får med-
delas endast om det med hänsyn till ledningens beskaffenhet finns ett behov
av en sådan rätt. Bestämmelserna i 6–11 §§ skall tillämpas.

Om lantmäterimyndigheten har meddelat ett sådant förordnande som av-

ses i första stycket, får ledningsrättshavaren själv dra fram och använda en
sådan ledning som avses i förordnandet i stället för att låta någon annan göra
det.

18 § Innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses eller på annat
sätt tas i anspråk för ledningsändamål, är sakägare vid förrättningen, om
hans eller hennes rätt berörs.

Sakägare är, i fall som avses i 33 §, även den som ledningsrättshavaren

med stöd av förordnande enligt 11 a § har gett rätt att dra fram och använda
en ledning, om hans eller hennes rätt berörs.

22 §

4 Om det inte finns något hinder mot upplåtelsen, skall lantmäterimyn-

digheten meddela ledningsbeslut.

I ett ledningsbeslut anges
1. ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet,
2. utrymme som upplåts för ledningen,
3. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,
4. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt

12 a §,

5. bestämmelser som avses i 1 § andra stycket,
6. den tid inom vilken ledningen skall vara utförd,
7. vad som i övrigt behöver föreskrivas rörande ledningen,
8. förordnande enligt 11 a § med uppgift om den huvudsakliga beskaffen-

heten av de ledningar som får dras fram och det utrymme som får tas i an-
språk för dessa ledningar samt vad som i övrigt behöver föreskrivas i sam-
band med förordnandet.

Om en ledningsrättsfråga prövas gemensamt med en fastighetsbildnings-

åtgärd vid en förrättning, får ledningsbeslutet tas upp i fastighetsbildnings-
beslutet.

4 Senaste lydelse 2001:891.

background image

3

SFS 2004:643

31 §

5 Har inom ett år efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft ersätt-

ning enligt 13 § inte betalats på det sätt som har bestämts i beslutet och har
inte heller någon som i beslutet tillerkänts sådan ersättning begärt verkstäl-
lighet av beslutet i denna del, är ledningsbeslutet förfallet. Ledningsbeslutet
är även förfallet, om ledningen inte har kommit till stånd inom den tid som
har bestämts i beslutet. Detta gäller dock inte om den ledning som inte har
kommit till stånd är en sådan som avses i 11 a §.

Skall enligt ledningsbeslutet fastighet eller del därav inlösas, gäller beslu-

tet i denna del utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

Om särskilda skäl föreligger, får lantmäterimyndigheten besluta om för-

längning av tid som anges i första stycket.

Ersättning som betalats får ej återkrävas på grund av att ledningsbeslutet

förfallit enligt denna paragraf.

Bestämmelserna i första stycket första meningen gäller inte ersättning

som fastställts vid särskild förrättning enligt 13 a §.

33 § Om det, sedan en ledningsrättsfråga har avgjorts slutligt, inträder änd-
rade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan, kan denna prövas vid
en ny förrättning. Även om några sådana förhållanden inte har inträtt, får det
hållas en ny förrättning, om det har framkommit ett klart behov av ompröv-
ning. Därvid kan ledningsrätt ändras, upphävas och, om det sker med anled-
ning av upphävandet, upplåtas. Om förrättningen avser en ledning för vilken
koncession har meddelats, tillämpas 17 §.

Ledningsrättshavaren och den som av ledningsrättshavaren har fått rätt att

dra fram och använda en sådan ledning som avses i 11 a § är berättigad till
ersättning för skada som åsamkas honom eller henne på grund av en åtgärd
enligt första stycket. Kostnaderna för detta fördelas mellan övriga sakägare
efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn främst till den nytta varje
sakägare har av åtgärden. Om det har förordnats att ledningsrätten skall höra
till en fastighet eller inskriven tomträtt, tillämpas 5 kap. 16 § fastighetsbild-
ningslagen (1970:988) i fråga om ersättningen, såvida åtgärden medför en
värdeminskning för fastigheten eller tomträtten.

35 § Överlåtelse av ledning, för vilken ledningsrätt upplåtits, är giltig en-
dast om överlåtelsen omfattar även ledningsrätten. Vad nu sagts gäller dock
ej om ledningen överlåtits för att borttagas.

Överlåtes ledningsrätt utan att den därmed avsedda ledningen samtidigt

överlåtes, är överlåtelsen giltig endast om ledningen ännu ej byggts eller om
den borttagits.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte en sådan ledning som

avses i 11 a § och som innehas av annan än ledningsrättshavaren.

5 Senaste lydelse 1995:1404.

background image

4

SFS 2004:643

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.