SFS 2001:891 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

010891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144);

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen

(1973:1144)

dels

att 13–15 och 22 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 12 a och 34 a §§, och

närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Frigörande av fastighetstillbehör

12 a §

Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra

anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och är
ägnade för stadigvarande bruk vid utövandet av ledningsrätten, inte längre
skall höra till fastigheten. För ett sådant beslut krävs att åtgärden leder till ett
mer ändamålsenligt utnyttjande av ledningsrätten och att fördelarna av åt-
gärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför.

Genom ett beslut enligt första stycket övergår äganderätten till anlägg-

ningen till innehavaren av ledningsrätten. Om det föreligger ett förordnande
enligt 1 § andra stycket andra meningen, gäller vad som sägs i 2 kap. 1 §
andra stycket jordabalken även anläggningen.

13 §

I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åt-

gärd enligt 12 a § tillämpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719). Vid till-
lämpningen av 4 kap. 3 § expropriationslagen skall tiden för värdestegringen
räknas från dagen tio år före det att ansökan om ledningsförrättningen gjor-
des eller lantmäterimyndigheten enligt 7 kap. 11 § fastighetsbildningslagen
(1970:988) förordnade om prövning enligt ledningsrättslagen.

Är innehavare av en rättighet som minskar en fastighets värde berättigad

till ersättning, skall det värde som tillgodoräknas fastighetens ägare enligt
första stycket minskas med det belopp som motsvarar den värdeminskning
för fastigheten som rättigheten inneburit. Om det värde som skall tillgodo-
räknas fastighetens ägare inte kan minskas utan att skada uppkommer för
innehavaren av en fordran med bättre rätt, minskas i stället ersättningen till
rättighetshavaren med motsvarande belopp.

1

Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.

SFS 2001:891

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:891

14 §

Om de fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs medger

det, får avsteg göras från följande bestämmelser i denna lag:

6 §, såvitt den innebär skydd för enskilt intresse,
12 § första stycket,
12 a § första stycket andra meningen, och
13 §.
Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 § med stöd av ägarens sam-

tycke ske endast om även fordringens innehavare medger det. Besväras fas-
tigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från
fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken före-
skrives för relaxation. Medgivande av rättsägare behövs ej, om upplåtelsen
är väsentligen utan betydelse för honom.

15 §

Ledningsrättsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighetsregle-

ring förordnats att ledningsrättsfråga skall prövas enligt denna lag, får frågan
dock upptagas utan ansökan.

Ledningsrättsfråga får prövas gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd

vid en förrättning. Sådan gemensam förrättning får åter delas upp på skilda
förrättningar.

Är ledningen av större omfattning får, om det finnes lämpligt, prövningen

av ledningsrättsfråga uppdelas på skilda förrättningar, envar avseende viss
sträcka av ledningen.

Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag, får lantmäterimyndig-

heten förordna om prövning enligt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

22 §

2

Om det inte finns något hinder mot upplåtelsen, skall lantmäterimyn-

digheten meddela ledningsbeslut.

I ett ledningsbeslut anges
1. ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet,
2. utrymme som upplåts för ledningen,
3. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,
4. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt

12 a §,

5. bestämmelser som avses i 1 § andra stycket,
6. den tid inom vilken ledningen skall vara utförd,
7. övriga föreskrifter rörande ledningen som med hänsyn till förhållan-

dena är påkallade.

Prövas ledningsrättsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid

en förrättning, får ledningsbeslutet upptagas i fastighetsbildningsbeslutet.

34 a §

En fråga om att byggnader eller andra anläggningar enligt 12 a §

inte längre skall höra till en fastighet får prövas vid en ny förrättning även
om villkoren i 33 § första stycket inte är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2

Senaste lydelse 1995:1404.

background image

3

SFS 2001:891

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.