SFS 2012:187 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2012:187 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
120187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 april 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om plan- och bygglagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:900)</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 4 kap. 19 och 20 ��, 6 kap. 2 och 11 �� och 14 kap. 21 � ska upp-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 6 kap. 2 � ska utg�,<br/><i>dels </i>att 4 kap. 42 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>42 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Med omr�desbest�mmelser f�r kommunen endast reglera</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. grunddragen f�r anv�ndningen av mark- och vattenomr�den f�r bebyg-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">gelse, fritidsanl�ggningar, kommunikationsleder och andra j�mf�rliga �nda-<br/>m�l, om det beh�vs f�r att s�kerst�lla syftet med �versiktsplanen eller f�r att<br/>tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. anv�ndningen och utformningen av mark f�r gemensam anv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">och, i samband med det, skydd f�r s�dan mark som �r s�rskilt v�rdefull fr�n<br/>historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig synpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. st�rsta till�tna byggnads- eller bruksarean f�r fritidshus och storleken</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">p� tomter f�r s�dana hus,</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. omfattningen av kraven p� bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">8 ��, rivningslov enligt 9 kap. 10 � f�rsta stycket 2 och marklov enligt 9 kap.<br/>13 �, och</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. placering, utformning och utf�rande av byggnadsverk och tomter och i</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samband med det best�mma</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">a) om vegetation och markytans utformning och h�jdl�ge inom s�dana</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�den som avses i 9 kap. 13 � 1,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) om skyddsanordningar f�r att motverka s�dana st�rningar fr�n omgiv-</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen som avses i 12 � 1, och</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) i fr�gor som avses i 16 � 25.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012. �ldre f�reskrifter g�ller fortfa-</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">rande f�r �renden om exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om<br/>exploateringssamverkan.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:187</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 maj 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:187</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">STEFAN ATTEFALL</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i plan- och bygglagen (2010:900);

utf�rdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 4 kap. 19 och 20 ��, 6 kap. 2 och 11 �� och 14 kap. 21 � ska upp-

h�ra att g�lla,

dels att rubriken n�rmast f�re 6 kap. 2 � ska utg�,
dels att 4 kap. 42 � ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

42 �

2

Med omr�desbest�mmelser f�r kommunen endast reglera

1. grunddragen f�r anv�ndningen av mark- och vattenomr�den f�r bebyg-

gelse, fritidsanl�ggningar, kommunikationsleder och andra j�mf�rliga �nda-
m�l, om det beh�vs f�r att s�kerst�lla syftet med �versiktsplanen eller f�r att
tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. milj�balken,

2. anv�ndningen och utformningen av mark f�r gemensam anv�ndning

och, i samband med det, skydd f�r s�dan mark som �r s�rskilt v�rdefull fr�n
historisk, kulturhistorisk, milj�m�ssig eller konstn�rlig synpunkt,

3. st�rsta till�tna byggnads- eller bruksarean f�r fritidshus och storleken

p� tomter f�r s�dana hus,

4. omfattningen av kraven p� bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och

8 ��, rivningslov enligt 9 kap. 10 � f�rsta stycket 2 och marklov enligt 9 kap.
13 �, och

5. placering, utformning och utf�rande av byggnadsverk och tomter och i

samband med det best�mma

a) om vegetation och markytans utformning och h�jdl�ge inom s�dana

omr�den som avses i 9 kap. 13 � 1,

b) om skyddsanordningar f�r att motverka s�dana st�rningar fr�n omgiv-

ningen som avses i 12 � 1, och

c) i fr�gor som avses i 16 � 25.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012. �ldre f�reskrifter g�ller fortfa-

rande f�r �renden om exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan.

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

SFS 2012:187

Utkom fr�n trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:187

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

P� regeringens v�gnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.