SFS 2012:187 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2012:187 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
120187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 4 kap. 19 och 20 §§, 6 kap. 2 och 11 §§ och 14 kap. 21 § ska upp-

höra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 2 § ska utgå,
dels att 4 kap. 42 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

42 §

2

Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera

1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyg-

gelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ända-
mål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att
tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning

och, i samband med det, skydd för sådan mark som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken

på tomter för sådana hus,

4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och

8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap.
13 §, och

5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i

samband med det bestämma

a) om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana

områden som avses i 9 kap. 13 § 1,

b) om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgiv-

ningen som avses i 12 § 1, och

c) i frågor som avses i 16 § 2�5.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för ärenden om exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan.

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2012:187

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:187

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.