SFS 2007:167 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

070167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 12 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 12 § plan- och bygglagen

(1987:10) skall ha följande lydelse.

9 kap.

12 §

2 Byggnadsarbetena får inte påbörjas

1. om det krävs en sådan byggfelsförsäkring eller ett sådant färdigställan-

deskydd som avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., förrän
ett bevis om försäkringen respektive färdigställandeskyddet har visats upp
för byggnadsnämnden,

2. om det krävs ett besked om skyddsrum enligt 3 kap. 4 § lagen

(2006:545) om skyddsrum, förrän ett bevis om beskedet har visats upp för
byggnadsnämnden, eller

3. om det krävs en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem

enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, förrän
redovisningen har visats upp för byggnadsnämnden.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får rivningsarbetena inte

påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt rivningsplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131.

2 Senaste lydelse 2006:986.

SFS 2007:167

Utkom från trycket
den 24 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.