SFS 2007:457 Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

070457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1994:847) om tekniska

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. skall ha följande lydelse.

21 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad som närmare behövs för att ett byggnadsverk skall uppfylla kraven

enligt 2 och 2 a §§, och

2. undantag från kraven i 2 och 2 a §§, om det finns särskilda skäl och un-

dantaget avser

a) uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, eller
b) byggnadsverk som behöver flyttas för att uppföras på en ny plats.
Undantag enligt första stycket 2 får inte göras, om det skulle medföra en

oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2006/07:62, bet. 2006/07:CU28, rskr. 2006/07:189.

2

Senaste lydelse 1999:366.

SFS 2007:457

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.