SFS 2012:820 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2012:820 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
120820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 15 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 17 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

15 kap.

10 §

En tvist mellan kommunen och en fastighetsägare om ersättning för

gatukostnader eller kostnader för andra allmänna platser eller om villkoren
för betalning av sådan ersättning prövas av den mark- och miljödomstol
inom vars område fastigheten ligger.

I ett sådant mål ska lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar till-

lämpas. I mål om jämkning av ersättning enligt 6 kap. 33 § ska dock expro-
priationslagen (1972:719) tillämpas i fråga om rättegångskostnader.

Om fastighetsägaren förlorar ett mål om jämkning på grund av att fastig-

hetsägaren har inlett rättegången utan tillräckliga skäl, får domstolen för-
ordna att fastighetsägaren ska bära sina egna kostnader. Om fastighetsägaren
inledde rättegången trots att det måste ha varit uppenbart för fastighetsäga-
ren att talan väcktes utan skälig grund, får domstolen dessutom förplikta
fastighetsägaren att ersätta kommunens rättegångskostnader.

17.

2 Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 §

får den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt
9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig
före den 1 juli 2013, om det finns synnerliga skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna i 15 kap.

10 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.

1 Prop. 2012/13:28, bet. 2012/13:CU2, rskr. 2012/13:68.

2 Senaste lydelse 2011:335.

SFS 2012:820

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:820

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.