SFS 1959:612 Byggnadsstadga

590612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

X959 • Nr 612

utkom från trycket den 14- jan. I960

Nr 612

KUNGL. MAJ:TS

Byggnadsstadga;

given Stockholms slott den 30 december 1959.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens hörande^, med stöd av 8 § byggnadsla­

gen den 30 juni 1947 (nr 385) funnit gott förordna som följer.

1 KAP.

Om byggnadsnämnd

1 §.

I varje kommun skall finnas en byggnadsnämnd, som bar att öva in­

seende över bur kommunens område bebygges.

Särskilt åligger det nämnden

att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom kom­

munen och dess omgivning, ombesörja utredningar rörande planläggning,

fastighetsbildning och byggnadsväsen samt i dessa ämnen upprätta de för­

slag och göra de framställningar som finnas påkallade;

alt samarbeta med övriga myndigbeter, vilkas verksamhet berör nämn­

dens arbetsområden eller vilkas bedömanden äro av betydelse för nämn­

dens verksamhet;

att lämna allmänbeten råd oob upplysningar i planläggnings-, fastig-

betsbildnings- och byggnadsfrågor; samt

att övervaka efterlevnaden av byggnadslagen, denna stadga och övriga

föreskrifter angående byggandet.

2 §.

När sådant begäres av någon, vars rätt kan beröras därav, åligger det

byggnadsnämnden att lämna skriftligt besked huruvida nämnden meddelat

beslut rörande skyldig,bet för fastighetsägare att vidtaga särskild åtgärd med

avseende å fastigheten.

Där stadsplan finnes åligger det byggnadsnämnden eller annan myndig­

het, som kommunens fullmäktige bestämma, att på begäran av person,

som i första stycket sägs, utfärda skriftligt besked rörande den på fastig-

1 Prop. 1959: 168; L='U 26; Rslcr 358.

412—597025. Svensk författningssamling 1959, Nr 612

\ t'. .A

.

¬

background image

ill i

1540

1959 . Nr 612

heten belöpande förpliktelsen att till kommunen utgiva bidrag till kostnad

för gata. I beskedet skall angivas i vad mån betalningsskyldighet för förplik­

telsen inträtt eller icke.

Där stadsplan finnes åligger det bär jämte byggnadsnämnden att, då det

begäres av person som avses i första stycket, till denne utlämna karta

(nybyggnadskarta) rörande fastighet som ingår i planen. Nämnden bör ock,

där det lämpligen kan ske, tillhandahålla nybyggnadskarta fÖr fastighet inom

område, som ej ingår i stadsplan.

i

3 §.

Ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnd väljas av kommunens full-

'

mäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter må dock

icke vara under fem. Valet skall ske proportionellt i de fall då sådant är

föreskrivet vid val till kommunens styrelse. Sker ej val av suppleanter pro­

portionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i ^^lken suppleanterna sko­

la inkallas till tjänstgöring.

I övrigt skall med avseende å byggnadsnämnd vad i 32—42 §§ kommu­

nallagen är stadgat om kommunens stjTelse äga motsvarande tillämpning,

dock att för byggnadsnämnden i Stockholm skola gälla bestämmelserna i

51 § 1 mom. kommunallagen för Stockholm samt därutöver vad stadsfull­

mäktige med iakttagande av stadgandena i samma lag föreskriva.

Utan binder av vad i andra stycket sägs skall gälla, dels att i kommu­

nens tjänst anställd befattningshavare icke på grund av denna sin tjänste­

ställning skall vara obehörig att vara ledamot eller suppleant i byggnads­

nämnd dels ock att nämndens protokoll icke behöver upptaga annat än

förteckning å närvarande ledamöter samt för varje ärende beslutet och

skälen därför.

4 §.

Byggnadsnämnd skall hava tillgång till personal i den omfattning som

erfordras för att nämnden skall kunna behörigen fullgöra sina uppgifter.

Där planläggnings- och byggnadsverksamheten är av större omfattning

eller bebyggelsens art så kräver skall nämnden såvitt möjligt till sitt biträde

hava stadsarkitekt. Till stadsarkitekt må ej utses annan än den, som inom

riket avlagt examen vid teknisk högskolas avdelning för arkitektur samt där­

efter under en längre tid utövat väl vitsordad praktisk verksamhet inom

planläggnings- och byggnadsväsendet. Byggnadsstyrelsen äger dock, när skäl

äro därtill, medgiva att till stadsarkitekt utses annan än den som avlagt

nyss nämnd examen.

I fall som avses i andra stycket skall nämnden såvitt möjligt även hava

biträde av person med särskild utbildning ocJi praktisk erfarenhet i kon­

struktionsfrågor (byggnadsinspektör).

Angående stadsingenjör och andra befattningshavai-e inom mätnings­

väsendet är särskilt stadgat.

5 §.

Ordförande i byggnadsnämnd skall tillse, att nämndens ledamöter er­

hålla kallelse till sammanträdena samt att suppleanterna underrättas om

tid och plats för sammanträdena.

I kallelse och underrättelse skall lämnas uppgift om de ärenden, som

.skola förekomma vid sammanträdet.

6 §•

Befattningshavare, som har till åliggande att föredraga ärenden inför

byggnadsnämnden, äger rätt att deltaga i överläggning men ej i beslut, samt

att, där han det begär, få sin särskilda mening antecknad till protokollet. •

¬

background image

-/s

1959 . Nr 612

1541

Samma rätt tillkommer länsarkitekten eller annan tjänsteman, som kal­

lats att i denna egenskap närvara vid sammanträde med nämnden.

7 §.

SygS^^^s^ämnd äger uppdraga åt en eller flera ledamöter i nämnden

eller åt befattningshavare hos nämnden att å nämndens vägnar fatta beslut

, i vissa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet skall närmare angivas i

nämndens beslut. Sådant uppdrag må dock ej avse befogenhet att besluta

om framställning eller yttrande till Konungen, länsstyrelsen eller kommu­

nens fullmäktige, att meddela föreläggande vid vite eller annat äventyr

eller att slutligt avgöra ärende, som är av principiell innebörd eller eljest av

större vikt.

Nämndens beslut rörande uppdrag, som i första stycket sägs, skall under­

ställas länsstyrelsens prövning.

Ertit.

Vad i denna stadga sägs om byggnadsnämnd skall i tillämpliga delai*

gälla den, som på grund av uppdrag enligt första stycket handlar å nämn-

Irj '

dens vägnar. Beslut, som meddelas på grund av dylikt uppdrag, skall an-

i ;: :

mälas vid nämndens nästa sammanträde.

8 §.

På framställning av kommunen äger länsstyrelsen utfärda taxa för av­

gifter att erläggas av den, som hos byggnadsnämnden påkallar åtgärd vil­

ken föranleder ritningsgranskning, besiktning eller annan tids- eller kost­

nadskrävande förrättning.

Angående avgifter för upprättande och utfärdande av kartor samt för

andra åtgärder som ombesörjas av befattningshavare inom mätningsväsen-

det gäller vad särskilt är stadgat.

2 KAP.

Om planläggning

Allmänna bestämmelser

9 §.

Planläggning skall ske så, att den främjar en ur allmän synpunkt lämplig

utveckling inom det område, som planen skall avse. Tillbörlig hänsyn skall

tagas till förhållandena inom angränsande områden samt till den allmänna

samfärdselns, det militära försvarets, civilförsvarets och andra för riket

gemensamma behov. Även enskildas intressen skola tillbörligen beaktas.

Där ej särskilda förhållanden föranleda annat, skall mark avses för det

ändamål, vartill den är mest lämpad med hänsyn till läge, terräng- och

grundförhållanden samt övriga omständigheter. Till tätbebyggelse må ej av­

ses mark, som ur sundhetssynpunkt, med hänsyn till samfäi*dseln, möjlig­

heterna att ordna vattenförsörjning och avlopp, faran för vattenförorening

eller eljest ur allmän synpunkt ej är lämpad för sådan bebyggelse. Områden

med särskild naturskönhet eller säregna naturförhållanden, bebyggelse med

särskilt värde ur historisk eller kulturhistorisk synpunkt eller ur skönhets­

synpunkt samt områden söm äro lämpade och behövliga för friluftsliv skola

såvitt möjligt bevaras. Om skyldighet att bevara fasta fornlämningar är sär­

skilt stadgat.

Plan må ej göras mera detaljerad än som är nödvändigt för att nå det

därmed avsedda syftet.

¬

background image

154:2

1959 . Nr 612

Regionplan

Generalplan

11 §.

1 mom. Vid generalplanering skall eftersträvas att utröna ocli på ett över­

siktligt sätt redovisa det behov av utrymme för olika ändamål, som kan

förutses för planområdet, samt att på ett lämpligt sätt tillgodose detta be­

hov. Här^dd bör även undersökas, vilka områden som från allmän synpunkt

ej äro lämpade för tätbebyggelse och fördenskull böra undantagas från så­

dan bebyggelse.

2 mom. Generalplan skall i erforderlig mån vara avfattad på karta. Till

planen hörande särskilda bestämmelser skola avfattas i särskild handling.

Ä kartan skola angivas gränserna för planen samt för de markområden

som avses för olika ändamål ävensom, i den mån så erfordras, befintliga

förhållanden såsom vattenområden, höjdförhållanden, fastighetsgränser, vä­

gar, kraftledningar och byggnader.

Stadsplan

12 §.

^ m om. Vid uppgörande av stadsplan skola de anspråk tillgodoses, som ur

olika synpunkter skäligen kunna ställas på en väl ordnad bebyggelse. Där­

vid skall tillses, att marken utnyttjas på ett ekonomiskt och i övrigt lämp­

ligt sätt, att samfärdselns och trafiksäkerhetens krav tillbörligen beaktas,

att erforderlig trygghet mot brandfara vinnes samt att hänsyn tages till de

fordringar, som böra uppställas ur sundhets-, skönhets- och trevnadssyn­

punkt. Skälig hänsyn skall tagas till bestående äganderättsförhållanden, fas­

tighetsgränser, ser\dtut och andra omständigheter, som kunna inverka på

planens genomförande.

Planen må ej givas större omfattning än att den kan förväntas bliva ge­

nomförd inom nära förestående tid.

2 mom. Stadsplan skall vara avfattad å karta. Till planen hörande bestäm­

melser skola avfattas i särskild handling.

Kartan skall tydligt angiva gränserna för planen samt för de markområ­

den, som skola användas till byggnadskvarter, gata, torg, park eller annan

allmän plats eller till specialområde. Gators och torgs höjdlägen skola vara

angivna med siffror i gatukors och i punkter där lutningen avsevärt ändras.

I stadsplanebestämmelser skola, i den mån så erfordras, intagas stadgan-

den angående reglering av planområdets bebyggande och användning i öv­

rigt, såsom

Mjiool

(1 liT

10 §.

1 mom. Regionplanering skall bedrivas så, att den därvid förebragta ut-

redningen översiktligt belyser de med planläggningen sammanhängande frå-

cP

gor, som äro gemensamma för regionen eller en större del av denna, samt

underlättar det framtida avgörandet av dylika frågor.

srilt®

1 regionplan skall i den mån så erfordras med hänsyn till planens syfte

upptagas och på ett överskådligt sätt angivas, vilka områden som avses för

d;

olika ändamål,

2 mom. Regionplan skall i erforderlig mån vara avfattad på karta. Er-

fordras regionplanebestämmelser, böra dessa avfattas i särskild handling.

¬

background image

trS

1959 . Nr 612

1543

om kvarters eller specialområdes användning för visst ändamål och om

förbud mot bebyggande av viss del av kvarter eller specialområde;

om byggnadssätt, antal b3'^ggnader å tomtplats, byggnads planyta och

läge, dess höjd och våningsantal, källardjup eller antal källarvåningar samt

antalet lägenheter som få inredas i en byggnad;

om planteringar, lekplatser, parkeringsplatser och garage;

om utfart eller annan utgång mot gata;

om rätt att inom gata, torg, park eller annan allmän plats njdtja utrym­

met under eller över markens plan till inredande av lokaler eller för annat

ändamål;

om förläggande under eller över markens plan av gata eller annan trafik­

led; samt

om bevarande av vattenområden och andra naturförhållanden.

Byggnadsplan

13 §.

Byggnadsplan skall uppgöras så, att den tillgodoser de krav, som med

hänsjm till de särskilda förhållandena inom det tillämnade planområdet

skäligen böra ställas på en väl ordnad bebyggelse. Särskild hänsyn skall ta­

gas till bebyggelsens art, äganderättsförhållandena samt markägarnas möj­

ligheter att genomföra planen.

Byggnadsplan må ej uppgöras så, att jordbruk, skogsbruk eller annan

dylik näring onödigtvis hindras eller försvåras. I planen må upptagas mark

för jordbruksändamål endast i den mån så erfordras för planens lämpliga

utformning.

I övrigt skall i tillämpliga delar gälla vad i 12 § är stadgat om stadsplan.

Upprättande, antagande och fastställelse av plan

14 §.

Den som upprättar förslag till plan skall därvid samråda med kommunens

styrelse eller annat organ, som kommunens fullmäktige bestämma, länsar­

kitekten samt övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda perso­

ner, som kunna hava ett väsentligt intresse av frågan.

15 §.

Förslag till stadsplan eller byggnadsplan skall upprättas på grundval äv­

en för ändamålet avsedd karta över det område, som beröres av förslaget

(grundkarta).

I särskild vid grimdkartan fogad förteckning (fastighetsförteckning) sko­

la redovisas de fastigheter, samfälligheter och andra områden, som beröras

av förslaget, deras ägare samt, i den mån kännedom därom kunnat erhål­

las, servitut och andra särskilda rättigheter, som kunna hav^a betydelse för

planläggningen eller beröras av denna. Förteckningen skall vara bestyrkt

av person med behörighet att vara mätningsman i stad. Där i orten föres

fastighetsregister såsom för stad, må dock förteckningen bestyrkas av re­

gisterföraren, även om denne icke har sådan behörighet.

Har fråga väckts att generalplan skall helt eller delvis fastställas, skall

fastighetsförteckning upprättas för det område som beröres av frågan.

16 §.

Förslag till plan skall, då det överlämnas till kommunal eller statlig myn­

dighet för antagande eller fastställelse, vara åtföljt av

\

¬

background image

1544

1959 . Nr 612

a) grundkarta och fastighetsförteckning därest sådana skola vara upprat-

tade;

Woj)

b) beskrivning över förslaget med erforderlig motivering;

c) utredning angående de tekniska och ekonomiska förutsättningarna

för planens genomförande med beaktande särskilt av grundens beskaffen­

het, trafikförhållandena ävensom möjligheterna att ordna vattenförsörjning

och avlopp och att tillgodose vattenvårdsintresset; samt

d) redogörelse för det samråd^ med myndigheter, markägare och andra,

som ägt rum vid utarbetande av förslaget.

il--''

^3

r-t;.

Innan fastighetsförteckning lägges till grund för underrättelser till sak­

ägare, skall den i erforderlig mån kompletteras med hänsyn till inträffade

förändringar.

^

1 mom. Innan förslag till plan antages, skall det under viss tid utställas

till granskning genom byggnadsnämndens eller, där fråga är om regionplan.

genom förbundsstyrelsens försorg; och äger den, som ej åtnöjes med för­

slaget, att inom samma tid framställa anmärkning däremot hos den myn­

dighet, som ombesörjt utställandet. Där så finnes lämpligt må på en gång

utställas två eller flera alternativa förslag.

Tiden för granskningen bestämmes av den myndighet, som ombesörjer

utställandet. Den må ej sättas kortare än tre månader, där fråga är om

regionplan, och ej kortare än tre veckor i övriga fall. Kungörelse om utstäl­

landet skall före den bestämda tidens början ske i den eller de tidningar, i

vilka kommunala meddelanden för orten införas. Berör förslaget mark, som

står under allmän myndighets förvaltning, skall myndigheten särskilt un­

derrättas.

2 mom. Vid utställande av förslag till regionplan skall förbundsstyrelsen

översända kopia och avskrift av förslaget till styrelserna för de kommuner,

som förslaget rör, samt till länsstyrelsen och av frågan berörda centrala

mjmdigheter ävensom, där så finnes lämpligt, till annan som beröres av för­

slaget, och därvid bestämma viss tid, minst tre månader efter delfåendet,

inom vilken vederbörande äger att till nämnden inkomma med 5dtrande

över förslaget.

3 mom. Innan förslag till generalplan utställes, skall byggnadsnämnden

översända avskrifter och kopior av förslaget till byggnadsstyrelsen och läns­

styrelsen.

Skall förslaget helt eller delvis fastställas, har nämnden att förfara på

sätt i 4 mom. stadgas om förslag till stadsplan eller byggnadsplan, dock att

underrättelser icke erfordras till andra sakägare än dem som beröras av fast-

ställelsen.

4 mom. Vid utställande av förslag till stadsplan eller byggnadsplan skall

^^yggif^^dsnäranden före ingången av den tid, som bestämts för förslagets

granskning, med posten under rekommendation eller eljest bevisligen av­

sända skriftlig underrättelse om innehållet i den utfärdade kungörelsen till

varje känd och inom riket boende markägare, som beröres av frågan och

icke skriftligen godkänt förslaget. Är markområde samfällt för flera fastig­

heter med skilda ägare och finnes för samfälligheten känd styrelse eller

annan, som är satt att förvalta den, erfordras ej underrättelse till de sär­

skilda delägarna i samfälligheten, utan må underrättelsen sändas allenast

till ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Äger denne ej att själv föra

talan för delägarna i samfälligheten, är han gentemot delägarna ansvarig

för att underrättelsen tillställes någon som äger behörighet härtill eller, om

sådan ej finnes, kommer till delägarnas kännedom. Finnes ej känd sty­

relse eller förvaltare, må underrättelsen sändas till en av delägarna att vara

K.1

Cl i

¬

background image

1959 . Nr 612

1545

"If/.

or dem alla tillgänglig, och skall för sådant fall tillika uppgift om vilken

delägare underrättelsen tillställts kungöras på sätt i 1 mom. andra stycket

sägs. Har upplysning vunnits om förhandenvaron av servituts- eller arren-

derätt, som beröres av planläggningen, skall underrättelse tillställas rättig-

lietens innehavare, såvitt han är känd och boende inom riket.

"'•t/;!

Berör förslaget, i vad det skall fastställas, allmän väg eller väg, som om-

händerhaves av vägförening, eller för biltrafiken viktig gata eller mark,

som är avsedd att utläggas till sådan väg eller gata, eller befästning eller

annan anläggning, som avses i 81 § byggnadslagen eller omfattas av för­

ordnande enligt 82 § samma lag, skall utdrag av förslaget i erforderliga

delar tillställas vederbörlig myndighet, vägföreningen eller anläggningens

ägare med anmodan att inom viss av byggnadsnämnden angiven tid, soni

ej må sättas kortare än den jämlikt 1 mom. bestämda granskningstiden, till

nämnden inkomma med yttrande över förslaget. Vad nu stadgats behöver

dock ej iakttagas med avseende å sakägare som skriftligen godkänt för­

slaget.

Ett exemplar av förslaget skall tillställas kommunens styrelse samt, där

så finnes erforderligt, jämväl kyrkorådet. Avser förslaget område, som grän­

sar till annan kommun, bör byggnadsnämnden bereda dess styrelse tillfälle

att yttra sig över förslaget.

5 mom. Vidtages ändring i förslag till plan, sedan det varit utställt till

granskning, skall det ånyo utställas. Nytt utställande erfordras dock icke

om de sakägare, som beröras av ändringen, skriftligen godkänt denna eller

ock underrättats om ändringen på sätt i 4 mom. sägs samt erhållit tillfälle

att vid sammanträde eller annorledes taga del därav.

18 §.

Sedan förslag till generalplan, stadsplan eller hyggnadsplan blivit utställt

på sätt i 17 § sägs, skall byggnadsnämnden granska förslaget jämte inkom­

na anmärkningar och yttranden. Härefter skall byggnadsnämnden, såvida

nämnden ej själv äger besluta i ärendet, överlämna handlingarna jämte

eget utlåtande till kommunens fullmäktige.

19 §.

1 mom. Sedan generalplan antagits, skall planen med därtill hörande ut­

redning i bestyrkt avskrift och kopia genom byggnadsnämndens försorg till­

ställas byggnadsstyrelsen, länsstyrelsen, länsarkitekten, överlantmätaren

och vederbörande distriktslantmätare.

2 mom. När fastställelse sökes å regionplan, generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan, skola handlingarna i ärendet insändas till länsstyrelsen.

20 §.

När plan inkommit till länsstyrelsen för fastställelse, skall länsstyrelsen,

såvida den ej själv har att besluta i ärendet, överlämna handlingarna jämte

eget utlåtande till Konungen.

21 §.

Sedan plan blivit fastställd, skola handlingarna översändas till bj^ggnads-

nämnden eller, där fråga är om regionplan, till förbundsstyrelsen. Om un­

derrättelse till vederbörande myndigheter och tjänstemän genom statsde­

partement eller länsstyrelse är särskilt stadgat.

När länsstyrelsen meddelat beslut om fastställelse beträffande general­

plan, stadsplan eller byggnadsplan, skall länsstyrelsen samma dag över­

sända undeiTättelse därom till envar som i ärendet framställt yrkande, vil­

ket genom beslutet helt eller delvis lämnats utan bifall. Får beslutet på

¬

background image

1546

1959 . Nr 612

grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen ej överklagas, skall

länsstyrelsen utfärda bevis att beslutet på grund därav vunnit laga kraft.

Där enligt bestämmelserna i 45 § byggnadslagen stadsplan fastställts un-

i-'" •

der villkor att inlösen kommer till stånd av viss i planen ingående mai*k,

skall, sedan sådan inlösen skett, meddelande härom genom byggnadsnämn-

I'Pl

dens försorg så snart ske kan tillställas byggnadsstyrelsen, länsstyrelsen,

länsarkitekten, överlantmätaren, vederbörande distriktslantmätare samt,

där särskild fastighetsregisterförare förordnats, jämväl denne.

22 §.

Där förslag till generalplan, stadsplan eller byggnadsplan enligt bestäm­

melserna i byggnadslagen upprättats på föranstaltande av Konungen eller

länsstyrelsen, har länsstyrelsen att fullgöra vad i 17 § är stadgat för bygg­

nadsnämnd. Sedan länsstyrelsen granskat inkomna anmärkningar och ytt­

randen över förslaget samt kommunens fullmäktige blivit hörda i ärendet,

skall med avseende å den fortsatta handläggningen förfaras på sätt i 20 och

21 §§ sägs.

23 §.

Vad i detta kapitel är stadgat om upprättande, antagande och fastställan­

de av plan skall i tillämpliga delar gälla ändring eller upphävande av pla­

nen, dock att grundkarta icke i något fall erfordras, om de förhållanden,

som äro av betydelse för frågan, tillräckligt tydligt framgå av annan till­

gänglig karta. Där ändring berör blott ett mindre antal markägare, erfordras

ej heller utställande eller kungörelse i tidning, såvida markägarna skrift­

ligen medgivit att sådant förfarande ej tillämpas eller ock underrättats om

förslaget samt därefter under minst tre veckor haft tillfälle att taga del av

detta. Vid ändring av regionplan må tiden för utställandet minskas till tre

veckor.

Särskilda bestämmelser

24 §.

7 mom. När förordnande, innefattande förbud mot nybyggnad utan sär­

skilt tillstånd enligt 15, 35, 80, 82, 86, 97, 106, 109, 110, 119, 121, 122 eller

168 § byggnadslagen eller mot schaktning, fyllning, trädfällning eller där­

med jämförlig åtgärd meddelas, skall länsstyrelsen underrätta markägarna

därom genom kungörelse i den eller de tidningar, i vilka kommunala med­

delanden för orten intagas, eller på annat lämpligt sätt.

'

Det område, som avses med förordnandet, skall å karta eller annorledes

tydligt angivas till sina gränser.

Angående skyldighet att, sedan förordnandet vunnit laga kraft, tillställa

'J

byggnadsstyrelsen, lantmäteristyrelsen, överlantmätaren och andra tjänste-

män ävensom vederbörande byggnadsnämnd avskrift av förordnandet järn-

le kopia av kartan är särskilt stadgat.

il

2 mom. Har förordnande jämlikt 16 eller 36 § byggnadslagen meddelats

om förbud mot nybyggnad utan särskilt tillstånd, skola markägarna genom

länsstyrelsens försorg underrättas om förordnandet på sätt i 1 mom. första

stycket är stadgat.

25 §.

Väckes fråga om meddelande av beslut enligt 59 § byggnadslagen rörande

särskild grund fÖr fördelning av gatumarksersättning eller om ändring i så­

dant bes ut eller om antagande av bestämmelser om bidrag till gatubygg-

nadskostnad eller ändring därav, och finna kommunens fullmäktige att frå­

gan bör komma under närmare prövning, ankommer det pä fullmäktige

¬

background image

-a

trlfi-,

1959 . Nr 612

1547

tt låta verkställa utredning i ärendet och uppgöra det förslag vartill utred-

ingen må föranleda.

Sedan förslag upprättats skall detsamma utställas för granskning under

viss tid, minst tre veckor, efter det kungörelse härom skett i den eller de

tidningar i vilka kommunala meddelanden för orten införas. Där fråga är

, om särskild grund för fördelning av gatumarksersättning, skall dessutom

< på s ätt i 17 § 4 mom. första stycket sägs underrättelse om förslagets utstäl­

lande för granskning tillställas kända och inom riket boende markägare,

vilkas rätt beröres av förslaget, dock att sådan underrättelse ej behöver

tillställas den som skriftligen godkänt förslaget. När den för granskning

bestämda tiden tilländagått äga fullmäktige besluta i ärendet.

Skall ärendet underställas Konungens prövning, skola, sedan fullmäkti­

ges beslut meddelats, handlingarna insändas till länsstyrelsen, som har att

med eget utlåtande överlämna dem till Konungen.

26 §.

Uppkommer fråga om förpliktande för ägare av mark, för vilken stads­

plan fastställts eller skall fastställas, att avstå mark eller bekosta utförande

av särskilda anordningar jämlikt 70 eller 73 § eller 165 § första stycket bygg­

nadslagen, skall byggnadsnämnden uppgöra förslag i ämnet.

Sedan förslaget uppgjorts skall tillfälle beredas vederbörande markägare

att under viss tid, minst tre veckor, granska detsamma. Härom skall mark­

ägare, därest han ej skriftligen godkänt förslaget, underrättas på sätt i 17 §

4 m om. första stycket sägs.

Den mark, som skall avstås, skall till läge och gränser angivas på bestyrkt

kopia av stadsplanekartan eller särskild karta med samma noggrannhet.

Om byggnadsnämnds skyldighet att göra anmälan till inskrivningsdoma­

ren, då fråga väckts om tillämpning av 70 § eller 165 § första stycket bygg­

nadslagen, stadgas i förstnämnda paragraf.

27 §.

Vad i 26 § första, andra och tredje styckena stadgas skall äga motsva­

rande tillämpning i ärende om förpliktande för ägare av mark, för vilken

byggnadsplan skall fastställas eller fastställts, att upplåta mark till väg

eller annan allmän plats jämlikt 113 § eller 165 § andra stycket byggnads­

lagen. Väckes frågan hos länsstyrelsen, har denna att fullgöra vad som så­

lunda är föreskrivet för byggnadsnämnd.

Om skyldighet för byggnadsnämnd eller länsstyrelse att i nu avsett fall

göra anmälan till inskrivningsdomaren stadgas i 113 § byggnadslagen.

28 §.

Vid handläggning av fråga om upprättande eller fastställande av bygg­

nadsplan skall länsstyrelsen tillika taga under övervägande, huruvida väg-

förening, varom stadgas i lagen om enskilda vägar, bör bildas för planom­

rådet.

3 KAP.

Om utomplansbestämmelser

29 §.

Där i enlighet med föreskrifterna i byggnadslagen bestämts att utomplans­

bestämmelser skola tillämpas, skall, såvida ej Konungen annorlunda förord­

nat, i sådant hänseende gälla följande:

413—59702/f. Svensk författningssamling 1959, Nr 612

¬

background image

1548

1959 . Nr 612

dl2"

1) Byggnad må ej uppföras med mindre tomtplatsen kan anses tillräck­

ligt stor och i övrigt lämpad för den tillämnade bebyggelsen.

2) Tomtplats må ej bebyggas i större omfattning än att till gårdsplan

ocb för andra fastighetens behov återstår det utrymme som med hänsyn till

ortens sed, fastighetens användningssätt ocb övriga omständigheter kan an-

ses skäligt.

3) Byggnad, vars användande kan antagas orsaka behov av anordning för

vattenförsörjning eller för bortledande av spillvatten eller annan flytande

orenligbet, må ej uppföras, med mindre möjlighet föreligger att tillgodose

sagda behov.

4) Byggnad må ej uppföras på mindre avstånd än 4,5 meter från enskild

väg, som är av bet3'^delse med hänsyn till allmänna samfärdseln, och ej när­

mare vägens mittlinje än 9 meter.

5) Bostadsbyggnad må ej uppföras 1 flera än två våningar eller till större

höjd än 7,5 meter och må ej innehålla flera än två bostadslägenheter.

När särskilda omständigheter föranleda det äger b3'^ggnadsnämnden med­

giva undantag från bestämmelserna under 3—5) här ovan, såvitt det kan

ske utan att sundheten, trafiksäkerheten, tryggheten mot brand eller trev-

nåden eftersättes.

tu

30 §.

s-iut

När fråga väckts att utomplansbestämmelser skola tillämpas inom visst

område, åligger det byggnadsnämnden att utreda frågan och uppgöra för­

slag till närmare avgränsning av området. Förslaget skall i erforderlig mån

vara avfattat på karta.

I övrigt skall med avseende å handläggning av fråga om tillämpning av

utomplansbestämmelser i erforderliga delar gälla vad i 14 §, 17 § 1 mom.

samt 18—23 §§ är stadgat om antagande, fastställande och upphävande av

byggnadsplan,

4 KAP.

Om tomtindelning m. m.

31 §.

Där stadsplan eller byggnadsplan finnes, åligger det byggnadsnämnden

att med särskild uppmärksamhet följa och i mån av behov å skiss eller karta

angiva, hur bebyggandet fortskrider inom det planlagda området.

Där så finnes påkallat, skall nämnden verkställa särskild utredning för

bedömande hur bebyggelse och fastighetsbildning lämpligen bör ske för att

ingå som led i ett ändamålsenligt utnyttjande av området.

32 §.

I fråga om område med stadsplan skall byggnadsnämnden vaka över att

tomtindelning kommer till stånd när sådan erfordras. Har stadsplanen änd­

rats och följer därav, att ändring bör ske jämväl av tomtindelningen, eller

är gällande tomtindelning eljest icke ändamålsenlig, bar nämnden att vid­

taga åtgärd för ändring av denna, när så kan ske och nämnden finner det

erforderligt.

33 §.

Vid tomtindelning skall eftersträvas att i anslutning till stadsplanen nå en

ändamålsenlig, enkel och redig indelning av kvarteret. Varje fastighet skall

hava erforderlig förbindelse med gata. Behörig hänsyn skall tagas till be-

ra,

¬

background image

1959 . Nr 612

1549

stående äganderätts- och servitutsförhållanden samt av markens ägare ut­

tryckta önskemål.

'

34 §.

1 mom. Förslag till tomtindelning skall upprättas av person, som är be­

hörig att vara mätningsman i stad. Förslaget skall utmärkas å karta. Till

förslaget skall ock höra beskrivning, i vilken för varje tomt skola upptagas

storleken av vart och ett av de områden av vilka tomten skall bildas, tom­

tens ytinnehåll och längden av dess särskilda sidor. Vid förslaget skall vara

fogad förteckning över ägare av mark inom kvarteret.

Vid förslagets uppgörande bör samråd ske med markägarna varjämte,

där så prövas lämpligt, tillfälle bör beredas kommunens styrelse att yttra sig

i frågan.

2 mom. Förslag till tomtindelning skall genom byggnadsnämndens för­

sorg utställas till granskning under viss tid, minst tre veckor; och äger den,

som ej åtnöjes med förslaget, att under samma tid framställa anmärkning

däremot hos nämnden. Utställande erfordras dock icke, om samtliga ägare

av mark inom kvarteret skriftligen medgivit att dylikt förfarande ej till-

lämpas.

Om utställande av förslag till tomtindelning skola ägarna av mark inom

kvarteret underrättas på sätt i 17 § 4 mom. första stycket sägs. Är markäga­

res vistelseort okänd och finnes ej någon, som veterligen äger att föra talan

för honom, skall kungörelse om utställandet före den bestämda tidens bör­

jan ske i den eller de tidningar, i Aulka kommunala meddelanden för orten

införas.

Vidtages ändring i förslaget, sedan det varit utställt till granskning, skall

stadgandet i 17 § 5 mom. äga motsvarande tillämpning.

3 mom. Sedan byggnadsnämnden antagit förslag till tomtindelning, skall

nämnden översända handlingarna i ärendet till länsstyi-elsen.

Då länsstyrelsen fastställt tomtindelning, skall länsstyrelsen samma dag

översända underrättelse därom till byggnadsnämnden, kommunens styrelse

och de markägare, som i ärendet framställt yrkande, vilket helt eller delvis

lämnats utan bifall. Beslutet skall härjämte delgivas den som för fastig­

hetsregistret. Där till följd av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadsla­

gen klagan över beslutet ej får föras, har länsstyrelsen att å kartan tecluia

bevis att beslutet på grund därav vunnit laga kraft.

4 mom. Vad i denna paragraf är stadgat om antagande och fastställande av

tomtindelning skall i tillämpliga delar gälla jämväl ändring eller upphävan­

de av sådan indelning.

5 KAP.

Om byggande

Inledande bestämmelser

35 §.

Stadgandena i detta kapitel äro, där annat ej angives, tillämpliga allenast

inom område med fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller ut-

omplansbestämmelser.

Inom område med allenast utomplansbestämmelser äga stadgandena i

detta kapitel icke tillämpning i fråga om ekonomibyggnader fÖr jordbruk,

skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

¬

background image

1550

1959 . Nr 612

36 §.

Vad i detta kapitel stadgas om tomt skall gälla även annan för bebyggan­

de avsedd fastighet.

Med gata förstås i detta kapitel område som i fastställd generalplan eller

stadsplan avsetts till gata, torg eller eljest för allmän trafik, område som i

byggnadsplan avsetts till väg eller annan allmän plats, inom område med

iitomplansbestämmelser belägen enskild väg som är av betydelse för all­

männa samfärdseln inom området, så ock allmän väg.

Angående vad som är att hänföra till nybyggnad stadgas i 75 §.

37 §.

Där i detta kapitel eller i stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestäm-

melser ghdts föreskrift om hushöjd, källardjup eller dylikt, skall, såvida

annat ej angivits, måttet räknas från angränsande gatas medelnivå invid

tomten. För fritt liggande byggnad inne å tomt räknas måttet från markens

medelnivå inAud byggnaden. Byggnad må härvid ej, med mindre särskilda

skäl föreligga, anses såsom fritt liggande inne å tomt, om någon del därav

ligger närmare gata än 6 meter. Byggnads höjd räknas till skärningen mel­

lan fasadplanet och takplanet.

Har föreskrift givits om visst antal våningar, skall såsom våning anses

källare, om golvet i den närmast högre våningen lägges mer än 1,5 meter

över omgivande markyta och byggnadsnämnden ej med hänsyn till terräng­

förhållandena medgiver annan bedömning.

Nybyggnad

Bsds

38 §.

Åt byggnads yttre skall givas sådan utformning och färg, som stads- eller

iixi

landskapsbilden fordrar och som befinnes lämplig såväl för bj'ggnaden i och

för sig som för en god helhetsverkan.

tiji.l

Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig

synpunkt må icke förvanskas vare sig genom arbeten å själva byggnaden el­

ler genom bebyggelse i grannskapet. Om skyldighet att bevara fasta forn-

lämningar är särskilt stadgat.

39 §.

Byggnad skall förläggas till sådant ställe å tomten att den på lämpligt

sätt ansluter till öwig bebyggelse å denna och å närbelägen mark. Byggnad

inom område med stadsplan eller byggnadsplan skall, såvida annat ej före­

skrivits i planen eller medgives av byggnadsnämnden, läggas i gatulinjen

eller, om förgård finnes, i inre förgårdslinjen.

I övrigt skall, där annat ej är föreskrivet, vid val av plats för byggnad

iakttagas

a) att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att

sammanbyggas med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre av­

stånd från gränsen mot denna än som motsvai-ar hälften av den för bygg­

naden tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter; samt

b) att avståndet mellan byggnader å samma tomt ej må vara mindre än

den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.

Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från bestämmelserna i andra

stycket, om det finnes påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men

för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och

utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden in­

verka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare böras i saken.

¬

background image

1959 . Nr 612

1551

40 §.

B3''ggnads tak må icke skjuta över ett plan, som skär närmaste fasadplan

på den för byggnaden tillåtna högsta höjden och höjer sig inåt byggnaden

med en lutning av 45°. Byggnadsnämnden äger dock medgiva, att takkupor

och andra anordningar, som kunna anses påkallade med hänsyn till bygg­

nadens utseende eller av praktiska skäl, skjuta över detta plan.

41 §.

1 mom. Där icke annat föreskrivits i gällande plan, må byggnad ej upp­

föras så, att någon del därav når över gata.

Byggnadsnämnden äger dock medgiva

a) att gimndkonstruktion, fasadlist, trappsteg ovan gatuplanet, flagg­

stång, intagningsbrunn för kablar eller annan liknande mindre byggnads­

del skjuter över gräns mot gata;

b) att balkong, burspråk eller annan liknande byggnadsdel utbj^gges över

gata; samt

c) att port, dörr, grind eller fönster vid öppnandet når ut över gata.

Medgivande, som nu sagts, må lämnas endast när det med hänsyn till

gatans bredd och öviuga omständigheter kan ske utan olägenhet för trafi­

ken eller eljest. I fall, som avses i andra stycket b), skall särskilt tillses,

att anordningen icke medför men för grannfastighet.

2 mom. Vad i 1 mom. är föreskrivet om befogenhet för byggnadsnämnd

att medgiva byggande å gatumark skall äga motsvarande tillämpning där

någon vill uppföra byggnad så, att den skjuter in på annan mark, som en­

ligt gällande plan eller andra gällande föreskrifter ej får bebyggas.

42 §.

Byggnads grundkonstruktion och stomme samt övriga byggnadsdelar,

som kunna utsättas för belastning, skola hava betrj'^ggande bärförmåga,

stadga och beständighet.

43 §.

1 mom. Uppföres byggnad i gräns mot annan tomt och är ej det fram­

förvarande området undantaget från bebyggande till minst 9 meters bredd,

skall byggnaden, såvida annat ej föreskrmts i gällande plan, skiljas från

granntomten medelst brandmur.

Där fråga är om byggnader i högst två våningar, må byggnadsnämnden

medgiva befrielse från skyldigheten att uppföra brandmur, om grannaima

äro ense därom och byggnaderna i övrigt anordnas på ett med hänsyn till

brandfaran betryggande sätt.

1 fråga om envåningsbyggnad må anstånd med eller befrielse från skjd-

digheten att uppföra brandmur medgivas av byggnadsnämnden, där nämn­

den efter grannens hörande finner detta med hänsyn till byggnadens ringa

storlek, avståndet till byggnad på angränsande tomt och ö\Tiga omständig­

heter kunna ske utan olägenhet.

2 mom. Om särskilda skäl tala därför må b3'^ggnadsnämnden medgiva att

brandmur eller annan vägg anordnas gemensamt för byggnader som sam­

manbyggas, där det kan site utan olägenhet och grannarna äro ense därom.

44 §.

1 mom. Byggnad skall med avseende å konstruktion och' inredning ut­

föras så, att faran för brand ej blir större än som betingas av hänsyn lill

dess ändamål, angränsande bebyggelse och omständigheterna i öwigt. Där

annan bebyggelse finnes i grannskapet, skall byggnads tak utföras av eller

täckas med material, som i tillräcklig mån skyddar mot spridning av brand.

Större byggnad skall, om byggnadsnämnden finner det erforderligt, uppde­

las i lämpligt stora enheter genom brandsäker mur.

¬

background image

1552

1959 . Nr 612

2 mom. B3^ggnad i två våningar skall, oni den upptager större planyta än

200 kvadratmeter ocli icke genom brandsäker mur uppdelas i enheter av

högst denna storlek, utföras så, att den kan betecknas som brandhärdig.

Detsamma gäller byggnad i två våningar med flera än två bostadslägen-

beter, däi'est bostads- eller arbetsrum inredes på vinden.

3 mom. Byggnad i tre eller flera våningar skall utföras så, att den kan

betecknas såsom brandsäker.

Vad nu sagts gäller ock byggnad i två våningar, om i byggnaden skall

inrymmas:

a) samlingslokal för mer än 150 personer;

b) undervisningsanstalt för mer än 150 elever;

c) hotell eller pensionat för mer än 50 gäster;

d) vårdanstalt, elevhem eller därmed jämförlig inrättning med mer än 50

platser; eller

e) industriell rörelse som i regel sysselsätter mer än 50 personer eller som

med hänsyn till verksamhetens art innebär särskild fara för brand.

4- m om. Skulle tillämpning av bestämmelserna i 2 eller 3 mom. medföra

oskälig kostnad eller föreligger eljest särskilt skäl till undantag, må sådant

medgivas av byggnadsnämnden.

5 mom. Inom utrjnnme ovan inredd vind må boningsrum ej anordnas så­

vida ej byggnadsnämnden medgiver undantag med hänsyn till vidtagna åt­

gärder mot brandfara.

6 mom. Byggnad skall hava erforderligt antal utgångar, trappor och andra

utrymningsvägar, ägnade att bereda trygghet vid brand. Trappa skall hava

tillräcklig bredd och lämplig stigning samt skall, i den mån så erfordras,

vara försedd med ledstång och räcke.

7 mom. Eldstäder och andra anordningar för uppvärmning, rök- och ven­

tilationskanaler, sopnedkast, hissar, gårdslanterniner, ledningar för gas,

elektrisk ström, vatten och avlopp samt utrymmen för särskilda ändamål,

såsom pannrum, garage, tvätt- och torkrum, bränsleförråd och dylikt skola

anordnas så, att brandfara, risk för olycksfall eller sanitär olägenhet icke

uppkommer.

45 §.

Byggnad skall, i den mån det erfordras, vara försedd med anordning för

uppstigning på taket.

Där så erfordras skall härjämte finnas anordning fÖr uppstigning på

skorsten.

Uppgår byggnads höjd över närmast kringliggande mark på någon punkt

till åtta meter eller finnes på taket lanternin, ljusbrunn eller liknande, skall

bj'-ggnaden, där det icke av särskild orsak kan anses obehövligt, vara för­

sedd med anordningar till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från

taket.

46 §.

Byggnad för stadigvarande bruk, vari inrymmes bostads- eller arbetsrum,

skall anordnas och inredas så, att den bereder möjlighet till trevnad och

god hygien. Den skall innehålla nödiga förvaringsutrymmen samt vara för­

sedd med behövlig sanitär utrustning.

Särskilt skall beaktas följande:

1. Byggnaden skall bereda erforderlig värme- och ljudisolering samt till­

fredsställande skydd mot fukt.

2. Bj^ggnaden skall kunna uppvärmas och ventileras på tillfredsställande

sätt.

3. I boningsrum samt i kök, som hör till bostadslägenhet, skall finnas

fönster, som vetter omedelbart åt det fria och lämnar god dager.

I tfbe'

niio!

föfi

t fe

¬

background image

1959 . Nr 6X2

1553

4. Arbetsrum och därtill hörande personalrum skola hava tillräckligt luft­

utrymme och kunna tillfredsställande belysas, därvid dagerbelysning bör

anordnas, om förhållandena medgiva sådan.

5. Till byggnaden skall höra soprum, om så erfordras.

Med avseende å arbetsrum må byggnadsnämnden medgiva undantag från

; bestämmelserna i denna paragraf, där sådant påkallas med hänsyn till ar­

ten av den verksamhet, för vilken rummet är avsett. Nämnden må ock med­

giva, att mindre utrymme för matlagning inrättas utan fönster, såvida an­

ordningar vidtagas för att på annat sätt tillgodose behovet av luftväxling och

god belysning.

47 §.

I fråga om byggnad med mer än två bostadslägenheter skall utöver vad

''i i

här förut är stadgat iakttagas följande:

1. Lägenhet skall om möjligt hava soligt läge och helst göras genomluft-

bar.

2. Golvytan i boningsrum må ej understiga 7 kvadratmeter.

3. Rumshöjden i bostadslägenhet skall, räknat från golv till tak, vara

minst 2,50 meter.

4. Till bostadslägenhet skola höra vindskontor eller annat därmed jäm-

i i i ;

förligt förvaringsrum samt lämpligt utrymme för förvaring av matvaror,

i'pf.

5. För dem som bo i byggnaden skall finnas tillgång till tvättstuga och

torkrum, plats för rengöring och A^ädring av sängkläder, mattor och dylikt

samt, där så erfordras, utifrån lätt tillgänglig förvaringsplats för cyklar och

[iJbi

barnvagnar.

fe

6. Omfattar byggnaden flera våningar än två, skall sopnedkast vara an­

ordnat.

Möter i särskilt fall betydande svårighet att iakttaga stadgandena i denna

paragraf eller tala eljest synnerliga skäl för att något av dessa stadganden

frångås, må byggnadsnämnden medgiva sådant undantag, som är förenligt

med trevnad, bekvämlighet och god hygien. Ej må i något fall medgivas läg­

re rumshöjd i bostadslägenhet än 2,10 meter.

48 §.

Byggnad för särsldlt ändamål, såsom industribyggnad, byggnad för un­

dervisning, vårdanstalt, hotell, pensionat, samlingslokal samt lokal för hant­

verk eller handel, skall utöver vad förut är stadgat fylla de särskilda krav,

som med hänsyn till verksamhetens art skäligen bÖra uppställas på hygien,

skydd mot ohälsa, olycksfall och brandfara samt på trcAmad och bekväm­

lighet för dem, som skola vistas i byggnaden.

Särskilt skall iakttagas,

a) att väggar, tak och golv utföras i sådant material och få sådan ut­

formning, att de utan svårighet kunna rengöras i den omfattning och på

det sätt verksamheten fordrar;

b) att erforderliga anordningar AÖdtagas för att aAdägsna och oskadlig­

göra fast eller flytande avfall och orenlighet ävensom damm, rök, gas eller

ånga, som uppkommer i verksamheten; samt

c) att tillräckliga utrymmen avses till personalrum.

Ändring av byggnad

49 §.

Vid sådan ändring av byggnad, som ej är att hänföra till nybyggnad, skola

bestämmelserna i 38—48 §§ äga motsvarande tillämpning i fråga om de de­

lar av byggnaden, som beröras av ändringen.

¬

background image

1554

1959 . Nr 612

p!^
niiri

rarf

Byggnadsnämnden äger medgiva undantag, där sådant påkallas av om-

^

ständigheterna ocli icke medför brandfara eller olägenhet i sanitärt avse-

ende eller eljest.

Underhåll av byggnad

50 §.

Byggnad skall underhållas så, att hållfastheten icke ävent3Tas samt brand-

fara, sanitär olägenhet eller vanprydnad icke uppkommer.

Rivning av byggnad

51 §.

1 mom. Har byggnad genom brand eller annorledes blivit skadad i vä­

sentlig mån och blir den ej iståndsatt inom skälig tid, äger byggnadsnämn­

den, om så prövas erforderligt, föreskriva att byggnaden skall rivas.

2 mom. Kan bj'ggnad, som skall rivas, antagas vara behäftad med ohyra

eller virkesförstörande insekter, skall åtgärd vidtagas till deras utrotande.

Skylt, annan fast anordning, upplag m. m.

52 §.

Skylt skall till form, färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på

prj^dlighet och vara lämpad för platsen. Särskilt skall tillses, att den ej in­

verkar menligt på stads- eller landskapsbilden eller medför brandfara eller

risk för olycksfall samt att den ej skymmer sikten längs gata eller på annat

sätt verkar störande på trafiken å gata eller annorstädes eller för närbo­

ende. Skadad eller eljest bristfällig anordning skall, om den ej iståndsättes,

snarast borttagas.

Vad nu sagts skall ock gälla annan fast anordning, såsom radioantenn,

mur och bensinpump, så ock ljusanordning vare sig den är fast anbragt eller

icke.

Upplag må ej anordnas så, att det orsakar brandfara eller risk för olycks­

fall, skymmer sikten för trafiken eller för närboende, vanpryder omgiv­

ningen eller eljest vållar olägenhet av betydelse.

Tomts ordnande

53 §.

1 mom. Tomt skall, vare sig den tagits i anspråk för sitt ändamål eller

icke, hållas i vårdat skick. Därvid skall tillses, att växtligheten ej hindrar

sikten för trafiken.

2 mom. Bebyggd tomt skall beträffande lutning och höjdläge samt plan­

tering och inhägnad vara anordnad på lämpligt sätt med hänsyn särskilt till

ljustillförseln samt till stads- eller landskapsbilden. Byggnadsnämnden äger

föreskriva att å tomten skall anordnas och vidmakthållas plantering eller

annan liknande anordning. Nämnden äger ock föreskriva, att stängsel skall

hållas mot gata.

3 mom. Ä to mt skall inom- eller utomhus finnas särskilt, tillräckligt stort

utrymme till parkering, lastning och lossning av fordon för dem som bo eller

vistas på tomten samt för verksamhet som där bedrives, såvida dylikt ut­

rymme kan beredas fÖr rimlig kostnad och utan synnerlig olägenhet i övrigt.

¬

background image

1959 . Nr 612

1555

Från vad sålunda föreskrivits äger byggnadsnämnden medgiva undantag,

om särskild plats för fordonen beretts annorstädes än å tomten så ock eljest

om särskilda skäl äro därtill.

Byggnadslov

54 §.

1 mom. Åtgärd, som enligt 75 § är att hänföra till nybyggnad, må ej före­

tagas utan byggnadsnämndens lov (byggnadslov).

Byggnadslov erfordras jämväl för följande åtgärder, nämligen

sådan till nybyggnad ej hänförlig ändring av byggnad, som berör kon­

struktionen av dess bärande delar eller av eldstäder, rök- eller ventilations­

kanaler eller som avsevärt påverkar dess planlösning eller yttre utseende;

ianspråktagande av byggnad eller del därav för väsentligen annat ända­

mål än det, vartill byggnaden förut varit använd eller som finnes angivet å

godkänd ritning;

uppförande eller väsentlig ändring av mur, plank eller därmed jämförlig

anordning;

schaktning, fyllning eller annan liknande åtgärd inom tomt, såvida åtgär­

den innebär avsevärd ändring av höjdläget för tomten eller del därav;

inrättande av fast cistern eller annan fast anordning för hantering eller

förvaring av brännbara vätskor, såvida åtgärden ej avser allenast att till­

godose viss fastighets husbehov; samt

inrättande av upplag.

Inom område med stadsplan erfordras härutöver byggnadslov för omfärg-

ning av fasad som ej vetter mot kringbyggd gård eller annan sådan plats,

för utbyte av talctäckningsmaterial, för rivning av byggnad samt för uppsät­

tande eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning.

Med avseende å område, som är beläget i närheten av befintlig eller till-

ämnad befästning, statlig flygplats, annan än staten tillhörig flygplats för

allmänt bruk, atomreaktor eller annan atomenergianläggning, äger länssty­

relsen i den omfattning som finnes erforderlig föreskriva skyldighet att söka

byggnadslov för inrättande av materialgård eller ljusanordning eller schakt­

ning, fyllning eller därmed jämförlig åtgärd jämväl där sådan skyldighet ej

följer av de här förut givna bestämmelserna. Föreskriften skall kungöras på

sätt i 24 § 1 mom. första stycket sägs.

2 mom. Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må utan byggnadslov fö­

retagas invändig ändring av bostadsbyggnad som ej innehåller flera än två

bostadslägenheter eller av därtill hörande uthus, såvida åtgärden icke beståi*

i inredande av ytterligare bostadslägenhet eller av lokal för handelsrörelse,

hantverk eller industri och ej heller berör konstruktionen av byggnadens

bärande delar, eldstäder eller rökkanaler.

Stadgandena i 1 mom. äga ej tillämpning i fråga om byggnad, som tillhör

kronan eller landsting.

3 mom. Befrielse från skyldighet att söka byggnadslov må av länsstyrelsen

medgivas i fråga om industriområde, som ligger avskilt från annan bebyggel­

se och är i en ägares hand, såframt det kan anses uppenbart att området än­

dock kommer att bebyggas på tillfredsställande sätt samt medgivandet till­

styrkts av byggnadsnämnden. Medgivandet må när som helst återkallas.

4 mom. Den som ämnar verkställa byggnadsarbete, fÖr vilket byggnadslov

ej erfordras, äger ändock, om han så önskar, genom ansökan påkalla bygg­

nadsnämndens prövning av åtgärden. Om sådant ärende skall i tillämpliga

delar gälla vad som är föreskrivet om ärende rörande byggnadslov.

414—59702i. Svensk författningssamling 1959, Nr 612

'

\

¬

background image

1556

1959 . Nr 612

55 §.

7 mom. Ansökan om byggnadslov göres skriftligen hos byggnadsnämnden.

Vid ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller tillbygg-

'"Ijj

nad av förut befintlig byggnad skola fogas situationsplan över tomten, ut-

^ ^

visande befintliga byggnaders och tillämnad byggnads läge, samt ritningar

rörande företaget med erforderlig beskrivning. Inom område, varest bj^gg-

ir#

nadsnämnden tillhandahåller nybyggnadskarta, skall situationsplanen vara

grundad å sådan karta. Där ej särskilda omständigheter föranleda annat,

skola situationsplan och ritningar ingivas i tre exemplar.

Vid ansökan om byggnadslov för annan åtgärd än nu sagts skola fogas

erforderliga ritningar och beskrivningar.

2 mom. Erfordras ytterligare utredning som icke lämpligen kan införskaf-

^

fas genom byggnadsnämndens försorg, äger nämnden förelägga sökanden

att inom viss tid inkomma därmed vid äventyr att ansökningen eljest för-

Idaras förfallen.

3 mom. Där så finnes lämpligt äger byggnadsnämnden medgiva att ritning­

ar och beskrivningar ingivas i mån av arbetets fortgång. Nämnden må ock

i fråga om arbete av mindre omfattning medgiva befrielse från skyldighe­

ten att ingiva ritning.

56 §.

1 mom. Vid prövning av ansökan om byggnadslov skall byggnadsnämnden

tillse, att det tillämnade företaget ej strider mot byggnadslagen, lagen om

allmänna vägar, lagen om enskilda vägar, strandlagen, denna stadga eller

med stöd av nämnda författningar meddelade föreskrifter. Är tomtens ägare

enligt byggnadslagen skyldig att gälda bidrag till kostnad för gata eller att

anordna ulfartsväg eller avlopp från tomten, må byggnadslov för nybyggnad

ej beviljas innan skyldigheten fullgjorts eller nöjaktig säkerhet ställts.

Inom område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må lov ej gi-

A^as till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse, i vidare mån än för

tillgodoseende av jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller därmed jämför­

ligt behov.

2 mom. Utan hinder av vad i 1 mom. sägs må byggnadsnämnden meddela

lov till anordningar och mindre byggnader, som avse att tillgodose den all­

männa nyttan och trevnaden, även om de skulle strida mot fastställd gene­

ralplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser eller innefatta

tätbebyggelse, såframt de i^rÖA^as ej avsevärt försvåra markens användning

för avsett ändamål.

Byggnadsnämnden må ock meddela lov till uppförandet av tillfällig bygg­

nad, oaktat företaget strider mot plan eller bestämmelser som nu sagts eller

mot bestämmelserna i 37 § första eller andra stycket byggnadslagen, såframt

företaget prövas ej avsevärt motverka det med planen eller bestämmelserna

avsedda syftet. Sådant byggnadslov må avse rätt att låta byggnaden kvarstå

högst tre år från det byggnadslovet meddelades, nämnden dock obetaget

att sedermera på ansökan medgiva förlängning av tiden med högst tre år

i sänder.

Angående befogenhet i vissa fall för byggnadsnämnd att medgiva undan­

tag från gällande planer, bestämmelser och förbud i vidare mån än nu sagts

stadgas i 67 §.

57 §.

Är åtgärd, för vilken byggnadslov sökes, enligt stadgande i lag eller för­

fattning därjämte beroende på tillstånd av annan myndighet än byggnads­

nämnd, skall nämnden hänvisa vederbörande att söka sådant tillstånd.

Berör åtgärden område, varest gäller förbud mot bebyggelse med hänsyn

till befintlig eller tillämnad anläggning för försvarsändamål eller luftfart

san

¬

background image

1959 . Nr 612

1557

eller atomreaktor eller annan atoinenergianläggning, och finner nämnden

tvekan råda huruvida hinder mot byggnadslov föreligger med hänsyn där­

till, har nämnden att hänvända sig till länsstyrelsen för erhållande av nö­

diga upplysningar i saken.

58 §.

7 mom. Beslut i ärende rörande byggnadslov skall meddelas sökanden

skriftligen.

Beviljas byggnadslov, skall underrättelse om beslutet ofördröjligen i re­

kommenderat brev eller eljest bevisligen tillställas markägare eller annan

sakägare, som av byggnadsnämnden hörts i ärendet. I beslut, varigenom

byggnadslov beviljas, skola meddelas erforderliga föreskrifter rörande arbe­

tets utförande samt rörande de anmälningar, som skola göras hos nämn­

den. Erfordras tillstånd av annan myndighet än nämnden, bör i beslutet in­

tagas erinran därom, såvida icke nämnden förmedlat ansökan om sådant

tillstånd. I beslutet skall därjämte intagas anmaning till sökanden att om

beslutet bevisligen underrätta grannar och andra, vilka kunna beröras därav.

2 mom. Vid byggnadslov för nybyggnad må, om byggnadsnämnden finner

det nödigt och sökanden skriftligen samtyckt därtill, fogas villkor att annan

byggnad å tomten skall rivas, ombyggas eller ändras, I beslutet skall angivas

viss tid för villkorets fullgörande.

3 mom. Av handlingar, som jämlikt 55 § ingivits till byggnadsnämnd, skall

ett exemplar förses med påskrift om nämndens beslut och återställas till sö­

kanden. Beviljas byggnadslov, skall ett exemplar av handlingarna förvaras

i nämndens arkiv.

4^ mo m. Har byggnadsnämnden i beslut om byggnadslov frångått mening,

som i ärendet uttalats av annan myndighet, skall nämnden ofördröjligen un­

derrätta myndigheten om beslutet.

59 §.

Byggnadslov är förfallet, såvida icke inom två år det medgivna arbetet på­

börjats eller efter inträffat avbrott återupptagits. I intet fall äger bygg­

nadslov giltighet för längre tid än fem år.

Inträder förbud mot nybyggnad enligt bestämmelserna i byggnadslagen,

må dessförinnan meddelat byggnadslov ej utnyttjas i vad det strider mot

förbudet. Påbörjat byggnadsarbete må dock slutföras.

Byggnadsarbete och tillsyn å sådant arbete

60 §.

Byggnadsarbete skall utföras enligt gällande bestämmelser och fastställda

ritningar samt med ändamålsenligt material och i övrigt på betryggande

sätt.

Vid arbetet skola iakttagas de försiktighetsmått, som äro erforderliga till

förekommande av skada å person och egendom, samt vad som skäligen på­

kallas till undvikande av obehag för trafikanter och närboende.

Särskilt bör vid arbetet beaktas

att schaktnings- samt grundläggnings- och rivningsarbeten verkställas med

försiktighet, så att grannbyggnad eller gafa med dess ledningar ej lider

skada;

att byggnadsställningar göras hållfasta och stadiga; samt

att maskinella anordningar, tillfälliga uppvärmningsanordningar och dy­

likt anordnas så, att brandfara och andra olägenheter såvitt möjligt und­

vikas.

¬

background image

1558

1959 . Nr 612

61 §.

>loc

1 mom. För arbete, som avser nybyggnad, rivning av byggnad eller änd­

ring av bjrggnad, skall, om byggnadslov erfordras, finnas en av den byggan­

de utsedd ansvarig arbetsledare, såframt ej byggnadsnämnden beträffande

arbete av ringa omfatttning funnit att särskild arbetsledare icke erfordras.

2 mom. Till arbetsledare må ej utses annan än den, som byggnadsnämn­

den prövat äga erforderlig kunskap, erfarenhet, pålitlighet och ordentlighet.

Avser arbetet uppförande av byggnad i flera än två våningar eller ingå däri

arbeten av tekniskt mera krävande art, skall arhetsledaren hava avlagt exa­

men vid högre teknisk läroanstalt eller på annat sätt hos nämnden styrkt

sig äga nöj^ctig kännedom om dylika arbeten. Fordrar viss del av arbetet

särskild sakkunskap, äger nämnden föreskriva, att ledningen av arbetet i

Ijamijl

denna del skall anförtros någon, som besitter sådan kunskap.

3 mom. Innan arbetet påbörjas, skall till byggnadsnämnden avlämnas

skriftlig förklaring av arhetsledaren, att denne åtager sig uppdraget.

^ mom. Arhetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över

arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna an­

mälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara

vid nämndens besiktningar av arbetet. Gör han sig skyldig till allvarlig för­

summelse, äger nämnden fråntaga honom ledningen av arbetet så ock, om

synnerliga skäl äro därtill, förklara honom för viss tid förlustig rätten att

vara ansvarig arbetsledare inom kommunen. Skulle den byggande motsätta

sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arhetsledaren

att anmäla förhållandet hos nämnden.

05151

62 §.

1 mom. ATd uppförande av ny byggnad, vartill byggnadslov erfordras,

skall till byggnadsnämnden göras anmälan;

a) då företaget påbörjas;

b) då schaktning eller sprängning till grundbotten blivit utförd eller

pålning skall påbörjas;

c) då grundläggning verkställts men innan första bjälklaget utföres;

d) då byggnadens bärande stomme samt skorsten uppförts men innan

putsning eller annan ytbehandling verkställes eller golv inlägges; samt

e) då företaget sluförts.

Vid sådan rivning av byggnad eller ändring av byggnad, vartill byggnads­

lov erfordras, skall anmälan göras till nämnden innan företaget påbörjas

samt då det slutförts.

Nämnden äger för särskilt fall föreskriva, att anmälan skall göras jämväl

vid annan tidpunkt än nu nämnts. Nämnden äger ock medgiva befrielse

helt eller delvis från anmälningsskyldigheten.

2 mom. Vad i 1 mom. sägs skall ock gälla företag, för vilket jämlikt 54 §

3 mom. gäller befrielse från skyldighet att söka byggnadslov. När anmälan

första gången göres, skola därvid i två exemplar fogas situationsplan, rit­

ningar och beskrivningar i enlighet med vad som gäller vid sökande av bygg­

nadslov. Nämnden äger dock medgiva anstånd med eller befrielse från skyl­

digheten att ingiva ritningar och beskrivningar.

63 §.

När till byggnadsnämnd inkommit anmälan om påhöi-jande av företag, som

avser uppförande av byggnad eller tillbyggnad inom område med stadsplan,

skall nämnden skyndsamt låta utstaka byggnaden å marken samt utmärka

dess höjdläge. Är byggnaden till sitt läge direkt beroende av gräns mot gran­

nes tomt, skall grannen kallas till utstakningen.

Inom område, för vilket stadsplan ej fastställts, skall nämnden föranstalta

to?

¬

background image

1959 . Nr 612

1559

. om iitstalming av byggnad och utmärkande av dess höjdläge där så finnes

påkallat och det lämpligen kan ske.

,

64 §.

i mom. Byggnadsnämnd skall öva tillsyn över byggnadsföretag, för villca

i viK

byggnadslov erfordras, samt äger verkställa härför erforderliga besiktningar.

Nämnden äger ock besiktiga byggnadsföretag, vartill byggnadslov ej er-

fordras.

^

I främsta rummet bör genom besiktningar utrönas, huruvida byggnaden

ci!}iv

förlagts i rätt läge, samt beskaffenheten av grundbottnen, stommen och

byggnaden i färdigt skick. Där byggnadslov beviljats för uppförande av

aj[;|3j ^

byggnad inom område med stadsplan, skall, såvida icke särskilda skäl för­

anleda annat, särskild besiktning företagas vid ettvart av de tillfällen, som

omnämnas i 62 § första stycket b), c), d) och e) (grundbottenbesiktning,

lägesbesiktning, stombesiktning, slutbesiktning).

1 fall då byggnadslov beviljats må slutbesiktning ej underlåtas, om den

byggande begär sådan besiktning.

Skall byggnad undergå besiktning av annan myndighet än byggnads­

nämnd, bör nämnden verka för att arbetet därmed på lämpligt sätt sam­

ordnas med nämndens besiktningar.

2 mom. Den byggande skall vid besiktning förete ritningar och övriga

handlingar rörande företaget samt lämna besiktningsmannen erforderlig

handräckning.

Vid slutbesiktning av byggnad skall den byggande förete bevis av veder­

börande skorstensfejare, att eldstäder samt sådana rök- och ventilations­

kanaler, som skola sotas, blivit undersökta, samt, där i byggnaden skall fin­

nas centralvärmepanna eller annan större pannanläggning, att skorstenen

till denna undergått täthetsprovning. Där byggnadsnämnden så prövar er­

forderligt, skall härjämte företes bevis av sakkunnig person, att kontroll

verkställts av värmeledningsanläggning, mekanisk ventilationsanläggning

eller ventilationskanal frän garage eller annan lokal, där giftiga eller illaluk­

tande gaser kunna uppkomma.

3 mom. över verkställd besiktning och vad därvid förekommit skall bygg­

nadsnämnden meddela den byggande skriftligt bevis.

Byggande inom vissa icke planlagda områden

65 §.

Inom område, som ej omfattas av fastställd generalplan, stadsplan, bygg-

nadsplan eller utomplansbestämmelser, skola stadgandena i detta kapitel i

tillämpliga delar lända till efterrättelse i fråga om uppförande eller till ny­

byggnad hänförlig ändring av byggnad i tre eller flera våningar, såvida fråga

ej är om ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig

näring.

Vad nu sagts gäller ock uppförande eller anordnande av

a) samlingslokal som rymmer mer än 150 personer eller som är avsedd

att nyttjas till biograf;

b) undervisningsanstalt för mer än 150 elever;

c) hotell eller pensionat, för vars drivande fordras myndighets tillstånd;

d) vårdanstalt, elevhem eller därmed jämförlig inrättning med mer än 50

platser; eller

e) fabriksbyggnad eller byggnad för annan industriell rörelse.

¬

background image

1560

1959 . Nr 612

sags.

Vissa allmätma byggnader

66 §.

Med avseende å byggnad som tillhör kronan äger den myndighet, vilken

har att pröva ritningarna till byggnaden, medgiva avvikelser från bestäm­

melserna i denna stadga och med stöd därav meddelade föreskrifter. Det­

samma gäller tomt till sådan byggnad, som nu sagts, samt skyltar, stängsel

och andra anordningar å byggnaden eller tomten.

Innan byggnad påbörjas för kronans eller landstings räkning, skall an­

mälan om företaget i god tid göras hos byggnadsnämnden. Anmälan skall

vara åtföljd av situationsplan som i 55 § 1 mom. sägs samt av ritningar och

beslijivningar i den omfattning som erfordras för att bedöma företagets

lämplighet. Finner nämnden att byggnaden ej motsvarar skäliga anspråk på

sundhet, säkerhet mot brandfara, hållfasthet, prydlighet eller hänsyn tiU

stads- eller landskapsbilden, eller är anledning till erinran i fråga om bygg­

nadens ändamål, läge eller inverkan å grannes rätt, må nämnden inom tre

veckor efter handlingarnas mottagande hos vederbörande förvaltning begära,

att frågan underställes Konungens prövning; och må i så fall byggnaden ej

uppföras, innan Konungen givit lov därtill.

Finner nämnden vid besiktning eller eljest att fastställda ritningar ej föl­

jas eller eljest att gällande föreskrifter åsidosättas, äger nämnden göra an­

mälan därom hos den myndighet, som är ansvarig för arbetets utförande,

eller, där nämnden så finner nödigt, hos Konungen.

Där fråga är om befästning eller annan anläggning av hemlig natur, äger

länsstyrelsen förordna, att situationsplan, ritningar och beskrivningar icke

skola tillställas nämnden samt att utstakning av byggnad och besiktning av

företaget genom nämnden icke skall äga rum. Länsstyrelsen har att på lämp­

ligt sätt lämna nämnden meddelande om företaget.

Undantag i vissa fall från gällande föreslcrifter

67 §.

1 mom. Länsstyrelsen äger för särskilt fall medgiva avvikelse från fast­

ställd generalplan eller stadsplan, såvida byggnadsnämnden tillstyrkt åtgär­

den och det tillämnade byggnadsföretaget ej avsevärt försvårar markens

användning för det i planen avsedda ändamålet. Föreligga särskilda skäl

för tillstånd till nybyggnad, som skulle innefatta tätbebyggelse, inom om­

råde vilket icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må sådant tillstånd

lämnas av länsstyrelsen. Om särskilda skäl äro därtill och åtgärden finnes

icke utgöra hinder för framtida lämplig tomtindelning, må länsstyrelsen

meddela tillstånd till nybyggnad å mark inom byggnadskvarter utan hinder

av att marken icke blivit indelad till tomter eller att fråga väckts om änd­

ring av bestående tomtindelning. Länsstyrelsen må ock med avseende å

visst byggnadsföretag medgiva mindre avvikelse från vad i denna stadga

eller med stöd därav föreskrivits om byggnads yttre och inre anordnande,

såvida företaget bedömes vara tekniskt tillfredsställande och icke medför

avsevärd olägenhet ur annan synpunkt.

Föreligga särskilda skäl att någon vid nybyggnad tillätes frångå gällande

Vad i 54 § 4 mom. är stadgat om rätt att påkalla byggnadsnämndens pröv-

ning av åtgärd, vartill byggnadslov ej erfordras, samt om förfarandet i så­

dant ärende skall äga tillämpning jämväl inom område som i första stycket

:r:3.

si'ffSi i

¬

background image

^-V:

1959 . Nr 612

1561

tomtindelning eller bygga å tomt, som icke är rättsligen bestående, må med­

givande därtill lämnas av länsstyrelsen, såvida åtgärden ej kan antagas med­

föra hinder för ett ändamålsenligt ordnande av fastighetsförbållandena in­

om kvarteret.

2 mom. Där så prövas lämpligt må länsstyrelsen förordna, att den. i 1

mom. första stycket angivna befogenheten samt den befogenhet att med­

giva undantag från förbud mot nybyggnad som enligt 14, 15, 35, 80, 97, 106,

109 och 119 §§ samt 110 § andra stycket byggnadslagen tillkommer läns­

styrelsen, skall tillkomma även viss byggnadsnämnd. Länsstyrelsen äger

jämväl förordna, att nämnden skall äga medgiva avvikelse från byggnads-

plan, när särskilda skäl äro därtill och det tillämnade byggnadsföretaget ej

avsevärt försvårar att markområdet i övrigt utnyttjas för det i planen av­

sedda ändamålet.

Såsom villkor för förordnande enligt första stycket skall gälla att bygg­

nadsnämnden har tillgång till personal med den utbildning och erfarenhet,

som kan anses erforderlig för uppgiftens behöriga fullgörande. Meddelat för­

ordnande må återkallas.

3 mom. Där åtgärd, vartill länsstyrelsen eller byggnadsnämnden äger

meddela tillstånd enligt denna paragraf, kan inverka på grannes rätt, skall

denne erhålla tillfälle att yttra sig, innan tillståndet gives.

6 KAP.

Om ansvar, vitesföreläggande m. m.

68 §.

Strider påbörjat byggnadsarbete uppenbarligen mot denna stadga eller

mot fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestäm-

melser, äger byggnadsnämnden förbjuda arbetets fortsättande.

Är u ppenbart att påbörjat byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller när­

liggande byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller

hälsa, skall nämnden förbjuda arbetets fortsättande, även om de i första

stycket angivna förutsättningarna icke äro för handen.

69 §.

Vidtager någon åtgärd, varom i denna stadga förmäles, utan att hava

erhållit byggnadslov, där sådant erfordras,

eller underlåter någon att ställa sig till efterrättelse vad i denna stadga

eljest är föreskrivet rörande rätt att vidtaga sådan åtgärd,

eller underlåter någon att fullgöra föreskriven anmälningsskyldighet eller

att vid utförande av arbete följa fastställda ritningar eller av byggnads­

nämnden meddelade föreskrifter,

eller överträder någon förbud, varom stadgas i 68 §,

dömes till dagsböter eller, där omständigheterna äro synnerligen försvå­

rande, till fängelse i högst sex månader.

70 §.

Har byggnad uppförts eller annan anordning vidtagits utan byggnadslov,

där sådant erfordras, eller i strid mot godkända ritningar eller av byggnads­

nämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter, är byggnadens eller

anordningens ägare skyldig att undanröja eller ändra det utförda i den mån

nämnden finner nödigt att meddela föreläggande därom. Vid meddelande

av föreläggande må utsättas vite eller föreskrivas det äventyr, att åtgärden

\

¬

background image

1562

1959 . Nr 612

i händelse av tredska verkställes genom nämndens försorg på den tredskan-

des bekostnad. Föreläggande må meddelas ändå att handräckning kan be­

viljas enligt 148 § hyggnadslagen.

Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgärd, som ålig­

ger honom jämlikt denna stadga eller med stöd därav meddelat beslut, äger

nämnden ock den befogenhet att förelägga ^nte, som i första stycket sägs,

7 KAP.

Om fuUföIjd av talan

71 §.

t mom. Över byggnadsnämnds beslut enligt byggnadslagen eller denna

stadga må besvär anföras bos länsstyrelsen.

Klagan må ej föras över byggnadsnämnds beslut, varigenom medgivande

till avvikelse från fastställd generalplan eller stadsplan vägrats, vederbö­

rande obetaget att sÖka medgivande till åtgärden bos Konungen. Att sär­

skild klagan ej må föras över byggnadsnämnds beslut i vissa ärenden röran­

de stadsplan, byggnadsplan, utomplansbestämmelser eller tomtindelning,

därom stadgas i 149 § byggnadslagen.

Har åt annan myndighet än byggnadsnämnd uppdragits att pröva ären­

den rörande ställande av säkerhet enligt 38 § byggnadslagen för fullgörandet

av tomtägares skyldighet att anordna utfartsväg eller avlopp från tomt eller

att utgiva bidrag till kostnad för gata, skall om besvär över den myndigbe­

tens beslut i sådant ärende gälla vad ovan stadgats om besvär över bygg­

nadsnämnds beslut.

2 mom. över länsstyrelsens beslut enligt denna stadga må talan föras bos

Konungen.

72 §.

Kommunens stjTelse äger på kommunens vägnar överklaga länsstyrelsens

beslut i ärende rörande av byggnadsnämnd antaget förslag till ändring av

stadsplan eller byggnadsplan eller till tomtindelning eller ändring därav, så­

framt ej klagan på grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadsla­

gan är utesluten, och må även eljest i sådant ärende föra kommunens talan

och bevaka dess rätt.

Mot beslut av byggnadsnämnd eller länsstyrelsen i fråga om tillstånd till

nybyggnad eller annan åtgärd i närbeten av befästning, flygplats eller an­

nan anläggning, som avses i 81 § byggnadslagen eller omfattas av förordnan­

de enligt 82 § samma lag, må talan föras av luftfartsstyrelsen om frågan rör

civil flygplats, av den i atomenergilagen omnämnda tillsynsmyndigheten om

frågan rör atomreaktor eller annan atomenergianläggning samt eljest av

chefen för försvarsstaben eller myndighet som denne bestämmer.

8 KAP.

Allmänna bestänunelser

73 §.

Vad i denna stadga sägs om kommun skall i tillämpliga delar gälla muni-

cipalsambälle varest byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning.

74 §.

Med ägare av fast egendom skall ^åd tillämpning av denna stadga jäm­

ställas den, som innebar egendomen med tomträtt eller med ständig eller

ärftlig besittningsrätt.

1. OPI

¬

background image

-salt.

fsl-ifii

1959 . Nr 612

1563

75 §.

Till nybyggnad hänföres:

^

a) uppförande av helt ny byggnad;

b) till- eller påbyggnad av förut befintlig byggnad;

c) ombyggnad eller annan ändring med avseende å byggnads yttre eller

inre utförande av så genomgripande beskaffenhet, att den kan anses jäm­

förlig med ombyggnad;

d) byggnads inredande helt eller delvis till väsentligen annat ändamål än

det vartill byggnaden förut varit använd;

e) sådan förändring av byggnad, som medför att byggnaden kommer att

,,

strida mot fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplans-

^

bestämmelser; samt

f) annan förändring av byggnad, vilken i befintligt skick strider mot plan

eller bestämmelser som nj^ss sagts, såvida ej fråga är om bostadsbyggnad

med högst två bostadslägenheter eller därtill hörande uthus.

Vad ovan i denna paragraf stadgas skall ej medföra att såsom nybyggnad

anses anordnande av värmeledning eller vattenklosett eller andra hygieniska

förbättringar i befintlig byggnad som, även om sådan anordning ej medgå-

ves, måste antagas komma att kvarstå under längre tid.

76 §.

1 mom. Närmare föreskrifter rörande ritningar och andra handlingar, vil­

ka skola fogas vid ansökan om byggnadslov, rörande arkivering och expedi­

tion av handlingar, rörande konstruktion och utförande i övrigt av byggna­

der och andra anordningar, om vilka bestämmelser äro givna i denna stad­

ga, samt rörande byggnadsarbeten meddelar byggnadsst5Telsen.

På lantmäteristyrelsen ankommer att meddela närmare föreskrifter an­

gående kartor, beskrivningar och förteckningar, som omförmälas i 2, 15 och

34 §§.

Föreskrifter, som nu sagts, skola för att bliva gällande fastställas av

Konungen.

2 mom. Byggnadsstyrelsen har att utfärda de ytterligare råd och anvis­

ningar, som må finnas erforderliga för tillämpning av denna stadga.

Övergångsbestämmelser

77 §.

Denna stadga träder i kraft den 1 juli 1960.

Genom denna stadga upphäves, med nedan angivna undantag, byggnads­

stadgan den 30 juni 1947 (nr 390) ävensom de byggnadsordningar, som an­

tagits med stöd av nämnda stadga eller motsvarande äldre bestämmelser.

Förekommer i lag eller författning hän\Tisning till föreskrift, som ersatts

med bestämmelse i nya stadgan, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Intill utgången av år 1960 skall i fråga om byggnadsnämnds samman­

sättning, utseende av ledamöter och ersättare för ledamöter, behörighet

att vara ledamot, rätt till avsägelse, ordförandeskap, antal ledamöter som

erfordras för beslutförhet samt ordning för omröstning inom nämnden gälla

vad därom är föreskrivet i den äldre stadgan. Där i kommun finnas två eller

flera byggnadsnämnder så ock där kommunens styrelse tillika är byggnads­

nämnd eller byggnadsnämnds åligganden enligt särskilt förordnande helt

eller delvis fullgöras av byggnadsinspektör, skall vad som sålunda gäller

alltjämt äga tillämpning under samma tid.

Val av byggnadsnämnd enligt denna stadga skall första gången äga rum

i december 1960. Valet skall avse tiden intill utgången av året efter det, dä

115—59702^. Sv ensk förfatiningssamling 1959, Nr 612

v: ^ d)'

' •

¬

background image

• ftr

156é

1959 . Nr 612

allmänna val av kommunens fullmäktige första gängen efter stadgans

ikraftträdande äger rum.

78 §.

Har före nya stadgans ila*aftträdande förslag till plan eller tomtindelning

utställts till granskning i enligliet med byggnadsstadgan den 30 juni 1947,

skola föreskrifterna i sistnämnda stadga tillämpas med avseende ä ärendets

fortsatta handläggning.

79 §.

Ansökan om byggnadslov eller annat tillstånd till byggande, som ingivits

före nya stadgans ikraftträdande, skall bedömas enligt dessförinnan gällan­

de bestämmelser, om ej särskilda skäl föranleda annat.

Inom område, för vilket stadsplan eller byggnadsplan fastställts före stad-

gans ikraftträdande, må intill den 1 januari 1963 iDyggnadslov ej meddelas

för inredande av bostads- eller arbetsrum på vind med mindre åtgärden

varit tillåtlig jämväl enligt äldre bestämmelser eller byggnadsnämnden av

särskilt skäl finner den böra medgivas.

80 §.

Av Konungen med stöd av 128 § första stycket byggnadsstadgan den 20

i')bn

november 1931 fastställda provisoriska byggnadsföreskrifter, stadgandena

i §§ 23, 25 och 28 byggnadsstadgan för rikets städer den 8 maj 1874 i vad

de alltjämt gälla samt de bestämmelser i byggnadsordningar, ^^lka utfär­

dats med stöd av dessa föreskrifter och stadganden, skola fortfarande äga

tillämpning intill den 1 januari 1963.

81 §.

Där i stad, köping, samhälle eller annan ort, varest byggnadslagens be­

stämmelser för stad äga tillämpning, finnes område för vilket icke gäller

vare sig fastställd generalplan, stadsplan, b3^ggnadsplan, utomplansbestäm-

melser eller av Konungen med stöd av lagen den 31 augusti 1907 angående

r

stadsplan och tomtindelning eller lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbild­

ning i stad fastställda särskilda bestämmelser för bj^ggnadsverksamhetens

orduande, skall intill den 1 januari 1964 med avseende å bebyggande av

området gälla enahanda regler, som om för området fastställts utomplans-

bestämmelser av det i 29 § angivna innehållet,

82 §.

Bestämmelserna i 45 § första och tredje st^^ckena skola gälla även i fråga

om byggnad, som uppförts eller för vilken byggnadslov beviljats före nya

stadgans ikraftträdande.

83 §.

Avstj^ckningsplan skall i de hänseenden, varom i 5 kap. sägs, jämställas

med byggnadsplan, där ej länsstyi-elsen annorlunda förordnar. Länsstyrel­

sens förordnande skall kungöras på sätt i 24 § 1 mom. är stadgat.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 december 1959.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Kommunikationsdepartementet)

GÖSTA SKOGLUND

Nr 612,

ark. Slockholm 1960. Kungl. Bolitryc

orslcdt & Söner

El:

c!i

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.