SFS 2013:306 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

130306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 8 kap. 19–21 §§, 11 kap. 1, 8, 25 och 26 §§ samt 16 kap. 6 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 22 a, 11 kap. 8 a–

8 c och 66 §§ samt närmast före 11 kap. 66 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

19 §

2

En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig

för den avsedda användningen.

En byggprodukt ska anses lämplig om den
1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i

kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1–6, 8
och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller

2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.

6 §.

20 §

Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggpro-

dukter på marknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor
för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv
89/106/EEG

3.

En byggprodukt som inte omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 får säl-

jas här i landet för avsedd användning endast om den är lämplig enligt 19 §.

21 §

4

Bestämmelserna om märkning i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 338/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och tek-
nisk kontroll gäller för byggprodukter som ska vara CE-märkta enligt

1. förordning (EU) nr 305/2011, eller
2. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2.

1 Prop. 2012/13:93, bet. 2012/13:CU20, rskr. 2012/13:232.

2 Senaste lydelse 2011:335.

3 EUT L 88, 4.4.2011, s. 5 (Celex 32011R0305).

4 Senaste lydelse 2011:795.

SFS 2013:306

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:306

22 a §

När CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker en bygg-

produkts överensstämmelse med angivna prestanda i enlighet med artikel 8.3
i förordning (EU) nr 305/2011, får typgodkännande inte meddelas och redan
meddelade typgodkännanden ska upphöra att gälla.

11 kap.

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om

1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet

att ge tillträde och lämna upplysningar för tillsynen,

2. tillsynen över kommunala beslut och regionplanebeslut,
3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,
4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt ar-

bete eller användning av byggnadsverk,

5. ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga,
6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska genomföras

omedelbart,

7. handräckning,
8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt ver-

kan av förelägganden och förbud vid ägarbyte,

9. byggsanktionsavgifter,
10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse,
11. tystnadsplikt, och
12. avgift vid tillsyn.

8 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller

länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och
byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och
markåtgärder, och

3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar

den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter
som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,
b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.
En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att full-

göra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i för-
sta stycket 1, dock inte till bostäder. Om det behövs för att tillsynsmyndig-
heten ska kunna ta del av innehållet i ett utländskt certifikat, intyg eller annan
handling, ska handlingen på myndighetens begäran visas i översättning till
svenska. Översättningen behöver inte vara auktoriserad.

8 a §

En tillsynsmyndighet som ska övervaka och utvärdera tekniska be-

dömningsorgan enligt artikel 29.3 i förordning (EU) nr 305/2011 har rätt att
hos bedömningsorganen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
2. få tillträde till lokaler.

background image

3

SFS 2013:306

8 b §

Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den som

importerar eller saluför byggprodukter ska efter beslut från tillsynsmyndig-
heten ersätta myndigheten för kostnader vid provtagning och undersökning av
prov, om en produkt vid tillsyn enligt 2 § visar sig inte uppfylla gällande krav.

8 c §

Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den som

importerar eller saluför byggprodukter ska få ersättning från tillsynsmyndig-
heten för produkter som ska kontrolleras enligt 8 § första stycket 3, om det
finns särskilda skäl för det.

25 §

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om det föreläg-

gande eller förbud som från skyddssynpunkt behövs för att bestämmelsen om
byggprodukter i 8 kap. 20 § andra stycket ska följas.

26 §

Om en byggprodukt som omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 inte

uppfyller de krav som fastställs i förordningen eller om tillsynsmyndigheten
har tillräckliga skäl att anta att produkten inte uppfyller förordningens krav
får myndigheten vidta de åtgärder som följer av artiklarna 56–59.

Om en byggprodukt inte uppfyller de krav som följer av föreskrifter med-

delade med stöd av 16 kap. 6 § 2 får tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder
som följer av artiklarna 19–21 i förordning (EG) nr 765/2008.

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om det föreläggande

som behövs för att de krav på byggprodukter som avses i första och andra
styckena ska uppfyllas.

Avgift vid tillsyn

66 §

Den myndighet som ska övervaka och utvärdera tekniska bedömnings-

organ i enlighet med artikel 29.3 i förordning (EU) nr 305/2011 ska ha rätt att
ta ut avgift för att täcka kostnaderna för övervakning och utvärdering.

16 kap.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämp-

lig för att ingå i ett byggnadsverk,

2. märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att

de ska få släppas ut på marknaden och användas,

3. typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,
4. att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få

användas i ett byggnadsverk,

5. på vilket eller vilka språk prestandadeklarationer, bruksanvisningar och

säkerhetsföreskrifter enligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning
(EU) nr 305/2011 ska tillhandahållas,

6. på vilket eller vilka språk tillverkarna, importörerna och distributörerna

ska förse tillsynsmyndigheten med information och dokumentation enligt ar-
tiklarna 11.8, 13.9 och 14.5 i förordning (EU) nr 305/2011,

7. sådan ersättning som anges i 11 kap. 8 b och 8 c §§, och
8. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66 §.

background image

4

SFS 2013:306

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som be-

hövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.