SFS 2013:307 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2013:307 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
130307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 11 kap. 52 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 53 a §, av följande ly-

delse.

11 kap.

52 §

Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som re-

geringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När reger-
ingen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträ-
delsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

53 a §

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften

inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får
sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdel-

sen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av
andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelserna i 11 kap. 53 a §

tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:104, bet. 2012/13:CU21, rskr. 2012/13:233.

SFS 2013:307

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.