SFS 2007:1303 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2007:1303 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
071303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)

2

dels att 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1, 5, 7�9 §§, 5 kap. 7, 8, 16, 22, 30 och

36 §§, 6 kap. 16 §, 8 kap. 1, 3, 4, 6, 14 och 33 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 4 och
6 §§ och 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer 4 kap. 1 a §, 8 kap. 4 a,

4 b och 14 a §§ och 13 kap. 6 § av följande lydelse.

2 kap.

2 §

3

Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja

en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyg-
gelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. �ven en
från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en
långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror
skall främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens skall
främjas.

Vid planläggning skall hänsyn tas till förhållandena i angränsande kom-

muner.

Vid planläggning skall miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken

följas.

Det som sägs i första�tredje styckena skall beaktas även i andra ärenden

enligt denna lag.

3 §

Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet

med hänsyn till

1. de boendes och övrigas hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan

samhällsservice,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller-

störningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

1 Prop. 2006/07:122, bet. 2007/08:CU3, rskr. 2007/08:54.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

3 Senaste lydelse 1998:839.

SFS 2007:1303

Utkom från trycket
den 18 december 2007

background image

2

SFS 2007:1303

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av

energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energi-
försörjningen och energihushållningen.

4 kap.

1 §

4

I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap.

som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges
särskilt.

Av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vat-

tenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras,

och

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och

följa gällande miljökvalitetsnormer.

�versiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan

svårighet.

1 a §

Det som sägs i 1 § gäller också när översiktsplanen ändras för en viss

del av kommunen eller genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt in-
tresse.

En ändring av planen för en viss del av kommunen får redovisas med en

annan detaljeringsgrad för det aktuella området än för översiktsplanen i öv-
rigt.

5 §

5

Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga

om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden,

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses

och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs, och

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområ-

den som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

7 §

En kungörelse om utställningen av planförslaget skall före utställ-

ningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstid-
ning. Av kungörelsen skall det framgå var utställningen äger rum samt inom
vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget skall lämnas.
Om förslaget avser en ändring av översiktsplanen, skall det framgå av kun-
görelsen.

För kungörandet gäller det som är föreskrivet i lagen (1977:654) om kun-

görande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

4 Senaste lydelse 1998:839.

5 Senaste lydelse 1998:839.

background image

3

SFS 2007:1303

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörelse

skall, innan förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen samt till de region-
planeorgan och kommuner som berörs av förslaget.

8 §

6

Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av

1. en planbeskrivning som innehåller en redovisning av
a) planeringsförutsättningarna,
b) skälen för planens utformning,
c) de åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja planen, och
d) konsekvenserna av planen,
2. samrådsredogörelsen,
3. den gällande översiktsplanen, och
4. det planeringsunderlag som kommunen anser har betydelse för en be-

dömning av förslaget.

Om förslaget avser en ändring av översiktsplanen, skall sambanden med

och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas.

9 §

7

Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett gransknings-

yttrande över planförslaget.

Av yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljö-

balken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. mil-

jöbalken inte följs,

3. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

4. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

5 kap.

7 §

8

Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen

bestämmas om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 § första

stycket 1 och 4 b, 8 § första och tredje styckena samt 9 § första och andra
styckena,

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan får

ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjningen
eller miljön, även den minsta omfattning i vilken byggandet skall ske,

3. byggnaders användning och för bostadsbyggnader andelen lägenheter

av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggningar

och tomter, då det också får bestämmas om

a) varsamhet för att precisera kraven i 3 kap. 10 §,

6 Senaste lydelse 1995:1197.

7 Senaste lydelse 1998:839.

8 Senaste lydelse 1998:839.

background image

4

SFS 2007:1303

b) skydd för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är sär-

skilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt,

c) rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap. 12 §, och
d) andra ändringar av byggnader än tillbyggnader, i den mån det finns ut-

rymme för att bestämma om detta enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m.,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,
6. användning och utformning av allmänna platser som kommunen inte

skall vara huvudman för, då det också får bestämmas om skydd för sådana
platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,
8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda viss

mark eller byggnader för parkering samt skyldighet att anordna utrymme för
parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 § första stycket 6,

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast behöver

tas i anspråk för det ändamål som anges i planen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik-

och väganordningar,

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och,

om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar genom luft-
förorening, buller, skakning, ljus eller annat liknande som omfattas av 9 kap.
miljöbalken,

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemensam-

hetsanläggningar, och

13. skydd för sådana allmänna platser som kommunen är huvudman för

och som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt.

I detaljplanen får även bestämmas om exploateringssamverkan enligt

6 kap. 2 §. Om en detaljplan antas efter det att ett exploateringsbeslut enligt
lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, skall det
anges i planen om den skall genomföras enligt nämnda lag. Om mark skall
tas i anspråk från någon fastighet vars ägare inte deltar i samverkan, skall
planen innehålla en uppgift om det.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till

syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att be-
driva handel får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt.

8 §

I detaljplanen får det bestämmas att bygglov inte skall ges till åtgärder

som innebär en väsentlig ändring av markens användning förrän

1. en viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianläggning som kommunen

inte skall vara huvudman för har kommit till stånd,

2. en viss byggnad eller anläggning på tomten har rivits, byggts om eller

fått den ändrade användning som anges i planen eller utfarten eller annan ut-
gång från fastigheten har ändrats,

3. ett beslut om antagande av en fastighetsplan som är förutsatt i detalj-

planen har vunnit laga kraft eller fastighetsplanen får genomföras efter ett
förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket, eller

background image

5

SFS 2007:1303

4. en markförorening har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande

kan säkerställas med det.

16 §

9

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områ-

desbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen upp-
nås eller att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken tillgodoses. Med
områdesbestämmelser får regleras

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § andra stycket, 6 § första

stycket 2�4, 7 §, 8 § andra och tredje styckena samt 9 § tredje stycket,

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyg-

gelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämför-
liga ändamål,

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken

på tomter till sådana hus,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggningar

och tomter, då det också får bestämmas om

a) varsamhet för att precisera kraven i 3 kap. 10 §,
b) skydd för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är sär-

skilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt,

c) rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap. 12 §, och
d) andra ändringar av byggnader än tillbyggnader, i den mån det finns ut-

rymme för att bestämma om detta enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 21 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m.,

5. användning och utformning av allmänna platser, då det också får be-

stämmas om skydd för sådana platser som är särskilt värdefulla från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,

6. vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom sådana om-

råden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket,

7. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen, och
8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §.

22 §

10

Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap.,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken, tillgodoses

och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs, och

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområ-

den som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

30 §

11

Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om

antagande av detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
skall ett meddelande om tillkännagivandet, ett protokollsutdrag med beslutet
och en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra sändas i
brev till

9 Senaste lydelse 1998:839.

10 Senaste lydelse 1998:839.

11 Senaste lydelse 2005:942.

background image

6

SFS 2007:1303

1. länsstyrelsen och de regionplaneorgan och kommuner som berörs av

planen,

2. de sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt sådana

organisationer och sådana föreningar som avses i 25 § första stycket 2 och
föreningar som har rätt att överklaga enligt 13 kap. 6 §, om de senast under
utställningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden skriftli-
gen har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda eller
om de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13 kap. 5 § andra
stycket första meningen.

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2, och det

skulle innebära större kostnad och besvär att sända underrättelsen till var och
en av dem än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättel-
sen, får underrättelse i stället ske antingen genom kungörande på det sätt
som anges i 24 § eller genom att en kungörelse anslås på kommunens an-
slagstavla, informationsblad om kungörelsen sprids till de boende som be-
rörs av beslutet och brev sänds till sådana sakägare, organisationer och för-
eningar som avses i första stycket 2. �gare av sådan mark eller sådant ut-
rymme och innehavare av sådan särskild rätt till mark eller annat utrymme
som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17�19 §§ skall dock alltid un-
derrättas enligt första stycket. Detsamma gäller den som har fått ett föreläg-
gande enligt 28 a §.

Av en kungörelse enligt andra stycket skall det framgå vad beslutet avser,

tidpunkten för beslutets tillkännagivande på kommunens anslagstavla och
vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Om kungörelsen införs i
ortstidningen, skall detta ske samma dag som beslutet tillkännages på an-
slagstavlan.

36 §

12

Av 8 kap. 11, 12, 16 och 18 §§ följer att bygglov, rivningslov och

marklov inte får ges i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser i vi-
dare mån än vad som framgår av de paragraferna.

�&tgärder som inte kräver lov och som avser byggnader, andra anlägg-

ningar, tomter och allmänna platser skall utföras så att de inte strider mot de-
taljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller dock inte sådana åtgärder
som anges i 8 kap. 4 och 4 a §§ och som inte kräver lov.

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ-

ningar än denna lag inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdes-
bestämmelser.

6 kap.

16 §

Av 8 kap. 11 § följer att bygglov inte får ges i strid mot en fastighets-

plan i vidare mån än vad som framgår av den paragrafen.

�&tgärder som inte kräver bygglov och som avser byggnader, andra an-

läggningar, tomter och allmänna platser skall utföras så att de inte strider
mot en fastighetsplan. Detta gäller dock inte sådana åtgärder som anges i
8 kap. 4 och 4 a §§.

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ-

ningar än denna lag inte meddelas i strid mot en fastighetsplan.

12 Senaste lydelse 1994:852.

background image

7

SFS 2007:1303

8 kap.

1 §

13

Bygglov krävs för att

1. uppföra byggnader,
2. göra tillbyggnader,
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen

annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket
bygglov har getts, och

4. göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon

ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller in-
dustri.

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jäm-

förlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs bygglov
endast för åtgärder som anges i första stycket 3.

I 4�4 b och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5�7 §§ kan kom-
munen besluta om undantag från kravet på bygglov eller om längre gående
krav.

3 §

I områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i 1 och

2 §§, bygglov för att

1. färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmate-

rial samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar
deras yttre utseende,

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar, och
3. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jord-

bruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

I 4�4 b och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5 § får kommunen
medge undantag från kravet på bygglov enligt första stycket.

4 §

14

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, ga-

rage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) krävs, trots be-
stämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att

1. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från

bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte pla-
ceras närmare gränsen än 4,5 meter,

2. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 1 eller över alta-

ner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans med andra skärm-
tak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov
inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare
gränsen än 4,5 meter, eller

3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra komplementbyggnader

som

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på

tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större bygg-
nadsarea än 15,0 kvadratmeter,

b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och

13 Senaste lydelse 1994:852.

14 Senaste lydelse 1995:1197.

background image

8

SFS 2007:1303

c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
En åtgärd som avses i 1�3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de

grannar som berörs medger det.

Första stycket 3 gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 1 a har

bestämt att åtgärderna kräver bygglov.

4 a §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader

inom ett område med detaljplan krävs, trots bestämmelserna i 3 §, inte
bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmate-
rial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 1 a har

bestämt att åtgärderna kräver bygglov.

4 b §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader,

murar och plank som utanför detaljplan inte ingår i samlad bebyggelse
krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att

1. göra mindre tillbyggnader, om de inte görs närmare gränsen än

4,5 meter, eller

2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar när-

het av bostadshuset, om det inte görs närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter,

om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 2 har be-

stämt att åtgärderna kräver bygglov.

6 §

15

Kommunen får

1. i detaljplanen för ett område som utgör en värdefull miljö bestämma att

bygglov krävs för att i området

a) vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a § första stycket,

eller

b) underhålla en sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som av-

ses i 3 kap. 12 §,

2. med områdesbestämmelser för ett område utanför detaljplan bestämma

att bygglov krävs för att i området vidta sådana åtgärder som avses i 4 b §
första stycket 1 och 2,

3. med områdesbestämmelser för ett område som utgör en värdefull miljö

utanför detaljplan bestämma att bygglov krävs för att i området

a) vidta en åtgärd som avses i 3 § första stycket 1, eller
b) underhålla en sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som av-

ses i 3 kap. 12 §, och

4. om det finns särskilda skäl,
a) med områdesbestämmelser för ett område utanför detaljplan bestämma

att bygglov krävs för att i området uppföra, bygga till eller på annat sätt
ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig nä-
ring, och

b) i detaljplan eller med områdesbestämmelser bestämma att bygglov

krävs för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grund-
vattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken.

15 Senaste lydelse 1998:839.

background image

9

SFS 2007:1303

Första stycket 1�3 och 4 b gäller inte byggnader och andra anläggningar

som avses i 10 §.

14 §

För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven i

11 eller 12 § får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov skall ges, om
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökan-

dens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får
överstiga tio år endast om lovet skall användas för ett ändamål som avses i
14 a §.

14 a §

Om ett beslut om bygglov enligt 11, 12 eller 14 § används för ett

ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av
bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vid-
tas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast
avslutades.

33 §

Om inte annat följer av 14 eller 14 a §, upphör bygglov, rivningslov

och marklov att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslu-
tats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

9 kap.

3 §

16

Krav på bygganmälan gäller inte

1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande

komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b § undantagits
från krav på bygglov,

2. uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av ekonomibyggnader för

jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte
omfattas av detaljplan,

3. sådana åtgärder beträffande anläggningar som anges i 8 kap. 2 § andra

stycket,

4. sådana åtgärder som anges i 2 § första stycket 3�5 i fråga om byggna-

der eller tomter som tillhör staten eller ett landsting, och

5. åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är av-

sedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

10 kap.

4 §

Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov

eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra

gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle
ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall
dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp. När avgiften be-
stäms på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller

16 Senaste lydelse 1994:852.

background image

10

SFS 2007:1303

sänkningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständighe-
terna i det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser
kostnader för nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad
eller andra mätningstekniska åtgärder.

Om överträdelsen är ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre

belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges.

6 §

17

En särskild avgift skall tas ut om det i andra fall än som avses i 4 §

första stycket sker en överträdelse genom att

1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9 kap.

13 §,

2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när en så-

dan anmälan skall göras, eller

3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har med-

delat enligt denna lag.

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbas-

belopp och högst ett halvt prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behö-
ver någon avgift inte tas ut.

12 kap.

1 §

18

Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller

upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att be-
slutet innebär att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenom-

råden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, eller
4. en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och

övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.

13 kap.

6 §

19

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som kan antas

medföra betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i an-
språk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 § tredje stycket
får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbal-
ken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 janu-

ari 2008.

3. �ldre bestämmelser gäller för överklagande av beslut som har medde-

lats före den 1 januari 2008.

17 Senaste lydelse 1995:1197.

18 Senaste lydelse 1998:839.

19 Tidigare 6 § upphävd genom 1994:819.

background image

11

SFS 2007:1303

4. �ldre bestämmelser om byggnadsavgift och särskild avgift gäller för

överträdelser som har ägt rum före den 1 januari 2008.

5. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut om lov för till-

fällig åtgärd som meddelats före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.