SFS 2013:867 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2013:867 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
130867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhål-
landen främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av be-

byggelse, grönområden och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar

för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt

goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
�ven i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som

anges i första stycket 1�5.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före

den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39.

SFS 2013:867

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.