SFS 2014:224 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

140224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 33 §

och 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

Av översiktsplanen ska framgå

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten-

områden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa

gällande miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och sam-

ordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,

och

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i

7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.

8 kap.

7 §

2

Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpas-

sas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller
flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till be-
stämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel. Av-
steg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det
med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggna-
dens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från
kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att
bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas

också på andra anläggningar än byggnader.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyl-

las enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4.

1 Prop. 2013/14:59, bet. 2013/14:CU22, rskr. 2013/14:205.

2 Senaste lydelse 2011:335.

SFS 2014:224

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:224

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

9 kap.

33 §

För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsätt-

ningar enligt 30–32 §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges,
om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får över-
stiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.

10 kap.

14 §

I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden utan

dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett sam-
manträde för tekniskt samråd, om

1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
Tekniskt samråd behövs inte för flyttning av en enstaka enkel byggnad, om

byggnadsnämnden inte beslutar annat. Byggnadsnämnden får besluta att tek-
niskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader.

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggher-

ren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas
till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet
eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för översiktsplaner som har påbör-

jats före den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.