SFS 2014:228 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2014:228 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
140228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 16, 19 och 23 §§ plan- och

bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

10 kap.

16 §

Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs ett färdigställande-

skydd enligt lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, ska byggnadsnämn-
den ge den som svarar för skyddet tillfälle att delta i samrådet.

19 §

Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom

1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som

byggherren har gett in,

3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet

avser en rivningsåtgärd,

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra till-

synsåtgärder,

5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om

kontrollplan eller startbesked, och

8. behovet av ytterligare sammanträden.

23 §

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som

avses i 3 § får påbörjas, om

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har

visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det

krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och

4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för

nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

1 Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212.

SFS 2014:228

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:228

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.