SFS 2008:1366 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2008:1366 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
081366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2

ska ha följande lydelse.

13 kap.

7 §

3

Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds- el-

ler säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får överklagas

1. av Transportstyrelsen, om beslutet berör en civil flygplats,
2. av tillsynsmyndigheten, om beslutet rör en kärnkraftsreaktor eller an-

nan kärnteknisk anläggning, och

3. i övriga fall av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap eller den myndighet som någon av dessa myndigheter bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 2004:1098.

SFS 2008:1366

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.