SFS 2014:902 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2014:902 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
140902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 14 § och 9 kap. 40 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 a § och 4 kap.

33 a §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra

anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,

byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väg-

gar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark
eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara kon-
struerad så att människor kan uppehålla sig i den,

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgif-

ter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett bygg-

nadsverk,

exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte
ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbygg-
nad av statlig transportinfrastruktur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska

bestämmas enligt 4 kap. 21�25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller

vattenområde,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på

miljö- och hälsoskyddsområdet,

1 Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33, rskr. 2013/14:381.

2 Senaste lydelse 2014:900.

SFS 2014:902

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:902

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare

uppförd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik

och vägar,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en

detaljplan eller områdesbestämmelser,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens

volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark av-

sedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett
ändamål,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller åter-

ställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

2 kap.

6 a §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bo-

stadsbyggnader

1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möj-

ligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgiv-
ningsbuller, och

2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt

med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i
fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medi-

cinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är
ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked.

4 kap.

14 §

3

I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked för

en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får
ges under förutsättning att

1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp,

som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd,

2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller fått

den ändrade användning som anges i planen,

3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats,

3 Senaste lydelse 2014:900.

background image

3

SFS 2014:902

4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en mark-

förorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på
tomten,

5. åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidta-

gits.

33 a §

Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbe-

skrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituatio-
nen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller

1. vid bostadsbyggnadens fasad, och
2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

9 kap.

40 §

Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå

1. vilken giltighetstid lovet har,
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller

vilka som är kontrollansvariga, och

3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän bygg-

nadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36,

37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad

utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt
med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgiv-
ningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har

påbörjats före den 2 januari 2015 och mål och ärenden som avser överkla-
gande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är
slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.