SFS 2015:235 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

150235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfatt-

ningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver

ske i ett sammanhang,

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket

kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.
4 a §, och

a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen

eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor, och

4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som

omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan

prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbe-
sked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbör-

jats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av
beslut om sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt
avgjort.

1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168.

2 Senaste lydelse 2014:477.

SFS 2015:235

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:235

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.