SFS 2015:668 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

150668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap. 13 och 38 a §§,

9 kap. 25, 41 och 41 a §§, 10 kap. 14 och 23 §§, 13 kap. 15 § och 16 kap. 8 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 38 c §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra

anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,

byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar

och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller
är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstrue-
rad så att människor kan uppehålla sig i den,

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens upp-

gifter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett bygg-

nadsverk,

exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte
ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbygg-
nad av statlig transportinfrastruktur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska

bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller

vattenområde,

1 Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18.

2 Senaste lydelse 2014:902.

SFS 2015:668

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:668

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor för-
handla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommu-
nen ägt markområde för bebyggande,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på

miljö- och hälsoskyddsområdet,

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-

förd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik

och vägar,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en

detaljplan eller områdesbestämmelser,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens

volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark av-

sedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett
ändamål,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller åter-

ställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

4 kap.

18 §

I en detaljplan får kommunen bestämma en största eller minsta storlek

på fastigheter och bestämma markreservat för gemensamhetsanläggningar.

Om det behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastig-

heter eller för att annars underlätta detaljplanens genomförande, får kom-
munen också bestämma

1. hur området ska vara indelat i fastigheter,
2. de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bil-

das, ändras eller upphävas,

3. de anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, och
4. de fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningarna och de ut-

rymmen som ska tas i anspråk för anläggningarna.

En detaljplanebestämmelse om områdets indelning i fastigheter eller om

servitut eller liknande särskilda rättigheter ska vara förenlig med 3 kap. 1 §
och 5 kap. 4 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). En detalj-
planebestämmelse om inrättande av en gemensamhetsanläggning ska vara
förenlig med 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973:1149). En detaljplane-
bestämmelse om ledningsrätt ska vara förenlig med 6 § ledningsrättslagen
(1973:1144).

22 §

Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också för

den fråga som ändringen avser.

background image

3

SFS 2015:668

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genom-

förandetid, ska kommunen med tillämpning av 21 § bestämma en särskild
genomförandetid för den fråga som ändringen avser.

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan

fråga som innebär upphävande av en del av detaljplanen eller av en detalj-
planebestämmelse.

30 §

En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen om-

fattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska
det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka be-
stämmelser som gäller för olika områden.

Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som av-

ses i 18 § andra stycket redovisas på en särskild plankarta.

33 §

3

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av

1. planeringsförutsättningarna,
2. planens syfte,
3. hur planen är avsedd att genomföras,
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med

hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, och

5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör

det och skälen för avvikelsen.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för

att förstå planen.

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska,

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att pla-
nen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller
genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konse-
kvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera
sådana avtal.

39 §

En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens

utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det.

Första stycket gäller inte om ändringen eller upphävandet behövs
1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat för-

utses vid planläggningen, eller

2. för införande av bestämmelser enligt 18 § andra stycket.

5 kap.

13 §

4

Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa försla-

get, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur
kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att redovisa
skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obe-
hövligt.

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta.

3 Senaste lydelse 2014:900.

4 Senaste lydelse 2014:900.

background image

4

SFS 2015:668

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra mark-

anvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller
flera sådana avtal.

38 a §

5

Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver

18 § första och tredje styckena samt 19–25 §§ inte tillämpas. Samråd enligt
11 § krävs endast med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det
berörda området.

38 c §

Bestämmelserna i 38 b § tillämpas också i fråga om förslag till att

upphäva en detaljplanebestämmelse enligt 4 kap. 18 § andra stycket 1 eller 2
eller motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser. I fråga om sådana för-
slag behöver samråd enligt 11 § inte ske med andra kommuner eller sakägare
utanför det berörda området.

9 kap.

25 §

6

Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första

stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en
åtgärd som

1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reg-

lerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i
31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap.

35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att

lov inte kan ges.

41 §

7

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en upp-

gift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges

1. sökanden och annan part, och
2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har

blivit tillgodosedda.

Om delgivning är uppenbart obehövligt ska beslutet i stället skickas till

dem som avses i första stycket.

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i

34–38 eller 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

41 a §

8

Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked ska kungöras

genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska be-
slutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges.

5 Senaste lydelse 2014:900.

6 Senaste lydelse 2011:335.

7 Senaste lydelse 2011:336.

8 Senaste lydelse 2011:335.

background image

5

SFS 2015:668

10 kap.

14 §

9

I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden

utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett
sammanträde för tekniskt samråd, om

1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
Tekniskt samråd behövs inte för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 a–

4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad, om byggnadsnämnden
inte beslutar annat. Byggnadsnämnden får besluta att tekniskt samråd inte be-
hövs för att flytta flera enkla byggnader.

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till bygg-

herren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också
skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i
samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att
delta.

23 §

10

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd

som avses i 3 § får påbörjas, om

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har

visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det

krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum,

4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för

nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader, och

5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är upp-

fyllda.

Vid anmälan som avser åtgärder enligt 9 kap. 4 a–4 c §§ ska byggnads-

nämndens bedömning enligt första stycket endast omfatta det som anges i för-
sta stycket 1.

13 kap.

15 §

Ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller

anmälaren i ärendet.

16 kap.

8 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att anmälan krävs för vissa åt-

gärder enligt 9 kap. 16 § och om tidsfrist för beslut om startbesked efter sådan
anmälan.

9 Senaste lydelse 2014:477.

10 Senaste lydelse 2014:900.

background image

6

SFS 2015:668

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. För ärenden om detaljplaner som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

4 kap. 33 § och 5 kap. 13 § i den äldre lydelsen. Detsamma gäller för mål och
ärenden som avser överklagande av beslut om sådana detaljplaner till dess att
målet eller ärendet är slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.