SFS 1971:674

710674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Ma jrts kungörelse

om ändring i by ggnadsstadgan (1959: 612);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott att i fråga

om byggnadsstadgan (1959: 612)2 förordna,

dels att i 2, 7, 14, 18, 22 och 25 §§ orden "kommunens fullmäktige"

skall bytas ut mot "kommunfullmäktige",

dels att i 14 §, 17 § 4 mom. och 34 § 1 mom. orden "kommunens

styrelse" skall bytas ut mot "kommunstyrelsen",

dels att 3 §, 34 § 3 mom., 71 § 2 mom. samt 72 och 73 §§ skall ha

nedan angivna lydelse.

3 § Ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnd väljas av kommun­
fullmäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter må
dock icke vara under fem. Valet skall ske proportionellt i de fall då så­
dant är föreskrivet vid val till kommunstyrelsen. Sker ej val av supplean­
ter proportionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken supplean­
terna skola inkallas till tjänstgöring.

I övrigt skall med avseende å byggnadsnämnd vad i 32�36 §§, 37 §

första stycket och 38�42 §§ kommunallagen (1953: 753) är stadgat

om kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning, dock att för bygg­

nadsnämnden i Stockholm skola gälla bestämmelserna i 51 § 1 mom.

kommunallagen (1957; 50) för Stockholm, med undantag av hänvis­
ningen till 39 § andra stycket nämnda lag, samt därutöver vad kom­
munfullmäktige med iakttagande av stadgandena i samma lag föreskriva.

Utan hinder av vad i andra stycket sägs skall gälla, dels att i kommu­

nens tjänst anställd befattningshavare icke på grund av denna sin tjänste­

ställning skall vara obehörig att vara ledamot eller suppleant i byggnads­

nämnd dels ock att nämndens protokoll icke behöver upptaga annat än

förteckning å närvarande ledamöter samt för varje ärende beslutet och
skälen därför.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos byggnadsnämnd.

34 § 3 mom. Sedan byggnadsnämnden antagit förslag till tomtindel­

ning, skall nämnden övetsända handlingarna i ärendet till länsstyrelsen.

Då länsstyrelsen fastställt tomtindelning, skall länsstyrelsen samma

dag översända underrättelse därom till byggnadsnämnden, kommunsty­

relsen, den som för fastighetsregistret och de markägare, som i ärendet

framställt yrkande, vilket helt eller delvis lämnats utan bifall. Där till
följd av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen klagan över

beslutet ej får föras, har länsstyrelsen att å kartan teckna bevis a tt be­

slutet på grund därav vunnit laga kraft.

SFS 1971: 674

Utkom från trycket

den 27 ju li 1971

71 § 2 mom. Talan mot länsstyrelses beslut enligt 54 § 1 mom. sista
stycket eller 66 § eller i annat ärende som avses i 67 § än sådant som

1 Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 22 2.

2 Senaste lydelse av

7 § 1967: 328

34 § 1 mom. 1970: 993

1573

¬

background image

SFS 1971: 674

rör ansökan hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnd om medgivande solri'

avses i 1 mom. första stycket sista punkten av paragrafen föres hos

Konungen genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse i ärende som avses i 5 kap. och mot

länsstyrelses beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 kap. föres ta­

lan hos kammarrätten genom besvär.

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna stadga hos

Konungen genom besvär.

Talan mot statens planverks beslut enligt 61 § 2 eller 5 mom. föres

hos kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av planverket enligt
denna stadga föres talan hos Konungen genom besvär.

72 §⬢ ' Kommunstyrelsen äger på kommunens vägnar överklaga läns-
styrelsens beslut i är ende rörande av byggnadsnämnd antaget förslag till
stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning eller ändring därav, såframt
ej klagan på grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen
är utesluten, och må även eljest i s ådant ärende föra kommunens talan
och bevaka dess rätt.

Mot beslut av byggnadsnämnd, länsstyrelse eller kammarrätt i fråga

om tillstånd till nybyggnad eller annan åtgärd i närheten av befästning,

flygplats eller annan anläggning, som avses i 81 § byggnadslagen eller

omfattas av förordnande enligt 82 § samma lag, må talan föras av luft­

fartsverket om frågan rör civil flygplats, av den i atomenergilagen om­

nämnda tillsynsmyndigheten om frågan rör atomreaktor eller annan

atomenergianläggning samt eljest av överbefälhavaren eller myndighet
som denne bestämmer.

73 §'^ Handläggas frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms
län av Stockholms läns landstingskommun, skall vad i denna stadga
sägs om förbundsstyrelse avse regionplanenämnden.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

1574

3 Senaste lydelse 1962: 264.

.

i Senaste lydelse 196 8: 599. �ndringen innebar bl. a. att första stycket upp­

hävs.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.