SFS 1971:674

710674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RXIQWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:XZSOVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XZSOVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XZSOVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:RXIQWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:XZSOVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:XZSOVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XZSOVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Kungl. Ma jrts kung�relse </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i by ggnadsstadgan (1959: 612); </b></p> <p style="position:absolute;top:114px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 30 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott att i fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">om byggnadsstadgan (1959: 612)2 f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 2, 7, 14, 18, 22 och 25 �� orden &#34;kommunens fullm�ktige&#34; </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">skall bytas ut mot &#34;kommunfullm�ktige&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 14 �, 17 � 4 mom. och 34 � 1 mom. orden &#34;kommunens </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">styrelse&#34; skall bytas ut mot &#34;kommunstyrelsen&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 3 �, 34 � 3 mom., 71 � 2 mom. samt 72 och 73 �� skall ha </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">3 � Ledam�ter och suppleanter i byggnadsn�mnd v�ljas av kommun�<br/>fullm�ktige till det antal fullm�ktige best�mma. Antalet ledam�ter m� <br/>dock icke vara under fem. Valet skall ske proportionellt i de fall d� s�<br/>dant �r f�reskrivet vid val till kommunstyrelsen. Sker ej val av supplean�<br/>ter proportionellt, skall tillika best�mmas den ordning, i vilken supplean�<br/>terna skola inkallas till tj�nstg�ring. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">I �vrigt skall med avseende � byggnadsn�mnd vad i 3236 ��, 37 � </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket och 3842 �� kommunallagen (1953: 753) �r stadgat </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">om kommunstyrelsen �ga motsvarande till�mpning, dock att f�r bygg�</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">nadsn�mnden i Stockholm skola g�lla best�mmelserna i 51 � 1 mom. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">kommunallagen (1957; 50) f�r Stockholm, med undantag av h�nvis�<br/>ningen till 39 � andra stycket n�mnda lag, samt d�rut�ver vad kom�<br/>munfullm�ktige med iakttagande av stadgandena i samma lag f�reskriva. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">Utan hinder av vad i andra stycket s�gs skall g�lla, dels att i kommu�</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">nens tj�nst anst�lld befattningshavare icke p� grund av denna sin tj�nste�</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">st�llning skall vara obeh�rig att vara ledamot eller suppleant i byggnads�</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">n�mnd dels ock att n�mndens protokoll icke beh�ver upptaga annat �n </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rteckning � n�rvarande ledam�ter samt f�r varje �rende beslutet och <br/>sk�len d�rf�r. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Utan hinder av 2 � 2 f�rvaltningslagen (1971: 290) �ga 4 och 5 �� </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">n�mnda lag till�mpning i samtliga �renden hos byggnadsn�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">34 � 3 mom. Sedan byggnadsn�mnden antagit f�rslag till tomtindel�</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">ning, skall n�mnden �vets�nda handlingarna i �rendet till l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">D� l�nsstyrelsen fastst�llt tomtindelning, skall l�nsstyrelsen samma </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">dag �vers�nda underr�ttelse d�rom till byggnadsn�mnden, kommunsty�</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">relsen, den som f�r fastighetsregistret och de mark�gare, som i �rendet </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">framst�llt yrkande, vilket helt eller delvis l�mnats utan bifall. D�r till <br/>f�ljd av stadgandet i 150 � tredje stycket byggnadslagen klagan �ver </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">beslutet ej f�r f�ras, har l�nsstyrelsen att � kartan teckna bevis a tt be�</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">slutet p� grund d�rav vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1971: 674 </b></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 ju li 1971 </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">71 � 2 mom. Talan mot l�nsstyrelses beslut enligt 54 � 1 mom. sista <br/>stycket eller 66 � eller i annat �rende som avses i 67 � �n s�dant som </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 22 2. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">7 � 1967: 328 </p> <p style="position:absolute;top:1144px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">34 � 1 mom. 1970: 993 </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft11">1573 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1971: 674 </b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">r�r ans�kan hos l�nsstyrelsen eller byggnadsn�mnd om medgivande solri' </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">avses i 1 mom. f�rsta stycket sista punkten av paragrafen f�res hos </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Konungen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">Mot annat beslut av l�nsstyrelse i �rende som avses i 5 kap. och mot </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">l�nsstyrelses beslut om f�rbud eller f�rel�ggande enligt 6 kap. f�res ta�</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">lan hos kammarr�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft21">I �vrigt f�res talan mot l�nsstyrelses beslut enligt denna stadga hos </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">Konungen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft21">Talan mot statens planverks beslut enligt 61 � 2 eller 5 mom. f�res </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft24">hos kammarr�tten genom besv�r. Mot annat beslut av planverket enligt <br/>denna stadga f�res talan hos Konungen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft24">72 �" ' Kommunstyrelsen �ger p� kommunens v�gnar �verklaga l�ns-<br/>styrelsens beslut i �r ende r�rande av byggnadsn�mnd antaget f�rslag till <br/>stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning eller �ndring d�rav, s�framt <br/>ej klagan p� grund av stadgandet i 150 � tredje stycket byggnadslagen <br/>�r utesluten, och m� �ven eljest i s �dant �rende f�ra kommunens talan <br/>och bevaka dess r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft21">Mot beslut av byggnadsn�mnd, l�nsstyrelse eller kammarr�tt i fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">om tillst�nd till nybyggnad eller annan �tg�rd i n�rheten av bef�stning, </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">flygplats eller annan anl�ggning, som avses i 81 � byggnadslagen eller </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">omfattas av f�rordnande enligt 82 � samma lag, m� talan f�ras av luft�</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">fartsverket om fr�gan r�r civil flygplats, av den i atomenergilagen om�</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mnda tillsynsmyndigheten om fr�gan r�r atomreaktor eller annan </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft24">atomenergianl�ggning samt eljest av �verbef�lhavaren eller myndighet <br/>som denne best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft24">73 �'^ Handl�ggas fr�gor om regionplan f�r kommunerna i Stockholms <br/>l�n av Stockholms l�ns landstingskommun, skall vad i denna stadga <br/>s�gs om f�rbundsstyrelse avse regionplanen�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1972. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft21">�ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om talan mot beslut som </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">meddelats f�re den 1 januari 1972. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft21">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">kungl. sigill b ekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholms slott den 30 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft21">SVANTE LUNDKVIST </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft21">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft21">1574 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21">3 Senaste lydelse 1962: 264. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft21">. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">i Senaste lydelse 196 8: 599. �ndringen innebar bl. a. att f�rsta stycket upp�</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">h�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Kungl. Ma jrts kung�relse

om �ndring i by ggnadsstadgan (1959: 612);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens h�rande^, funnit gott att i fr�ga

om byggnadsstadgan (1959: 612)2 f�rordna,

dels att i 2, 7, 14, 18, 22 och 25 �� orden "kommunens fullm�ktige"

skall bytas ut mot "kommunfullm�ktige",

dels att i 14 �, 17 � 4 mom. och 34 � 1 mom. orden "kommunens

styrelse" skall bytas ut mot "kommunstyrelsen",

dels att 3 �, 34 � 3 mom., 71 � 2 mom. samt 72 och 73 �� skall ha

nedan angivna lydelse.

3 � Ledam�ter och suppleanter i byggnadsn�mnd v�ljas av kommun�
fullm�ktige till det antal fullm�ktige best�mma. Antalet ledam�ter m�
dock icke vara under fem. Valet skall ske proportionellt i de fall d� s�
dant �r f�reskrivet vid val till kommunstyrelsen. Sker ej val av supplean�
ter proportionellt, skall tillika best�mmas den ordning, i vilken supplean�
terna skola inkallas till tj�nstg�ring.

I �vrigt skall med avseende � byggnadsn�mnd vad i 3236 ��, 37 �

f�rsta stycket och 3842 �� kommunallagen (1953: 753) �r stadgat

om kommunstyrelsen �ga motsvarande till�mpning, dock att f�r bygg�

nadsn�mnden i Stockholm skola g�lla best�mmelserna i 51 � 1 mom.

kommunallagen (1957; 50) f�r Stockholm, med undantag av h�nvis�
ningen till 39 � andra stycket n�mnda lag, samt d�rut�ver vad kom�
munfullm�ktige med iakttagande av stadgandena i samma lag f�reskriva.

Utan hinder av vad i andra stycket s�gs skall g�lla, dels att i kommu�

nens tj�nst anst�lld befattningshavare icke p� grund av denna sin tj�nste�

st�llning skall vara obeh�rig att vara ledamot eller suppleant i byggnads�

n�mnd dels ock att n�mndens protokoll icke beh�ver upptaga annat �n

f�rteckning � n�rvarande ledam�ter samt f�r varje �rende beslutet och
sk�len d�rf�r.

Utan hinder av 2 � 2 f�rvaltningslagen (1971: 290) �ga 4 och 5 ��

n�mnda lag till�mpning i samtliga �renden hos byggnadsn�mnd.

34 � 3 mom. Sedan byggnadsn�mnden antagit f�rslag till tomtindel�

ning, skall n�mnden �vets�nda handlingarna i �rendet till l�nsstyrelsen.

D� l�nsstyrelsen fastst�llt tomtindelning, skall l�nsstyrelsen samma

dag �vers�nda underr�ttelse d�rom till byggnadsn�mnden, kommunsty�

relsen, den som f�r fastighetsregistret och de mark�gare, som i �rendet

framst�llt yrkande, vilket helt eller delvis l�mnats utan bifall. D�r till
f�ljd av stadgandet i 150 � tredje stycket byggnadslagen klagan �ver

beslutet ej f�r f�ras, har l�nsstyrelsen att � kartan teckna bevis a tt be�

slutet p� grund d�rav vunnit laga kraft.

SFS 1971: 674

Utkom fr�n trycket

den 27 ju li 1971

71 � 2 mom. Talan mot l�nsstyrelses beslut enligt 54 � 1 mom. sista
stycket eller 66 � eller i annat �rende som avses i 67 � �n s�dant som

1 Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 22 2.

2 Senaste lydelse av

7 � 1967: 328

34 � 1 mom. 1970: 993

1573

background image

SFS 1971: 674

r�r ans�kan hos l�nsstyrelsen eller byggnadsn�mnd om medgivande solri'

avses i 1 mom. f�rsta stycket sista punkten av paragrafen f�res hos

Konungen genom besv�r.

Mot annat beslut av l�nsstyrelse i �rende som avses i 5 kap. och mot

l�nsstyrelses beslut om f�rbud eller f�rel�ggande enligt 6 kap. f�res ta�

lan hos kammarr�tten genom besv�r.

I �vrigt f�res talan mot l�nsstyrelses beslut enligt denna stadga hos

Konungen genom besv�r.

Talan mot statens planverks beslut enligt 61 � 2 eller 5 mom. f�res

hos kammarr�tten genom besv�r. Mot annat beslut av planverket enligt
denna stadga f�res talan hos Konungen genom besv�r.

72 �" ' Kommunstyrelsen �ger p� kommunens v�gnar �verklaga l�ns-
styrelsens beslut i �r ende r�rande av byggnadsn�mnd antaget f�rslag till
stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning eller �ndring d�rav, s�framt
ej klagan p� grund av stadgandet i 150 � tredje stycket byggnadslagen
�r utesluten, och m� �ven eljest i s �dant �rende f�ra kommunens talan
och bevaka dess r�tt.

Mot beslut av byggnadsn�mnd, l�nsstyrelse eller kammarr�tt i fr�ga

om tillst�nd till nybyggnad eller annan �tg�rd i n�rheten av bef�stning,

flygplats eller annan anl�ggning, som avses i 81 � byggnadslagen eller

omfattas av f�rordnande enligt 82 � samma lag, m� talan f�ras av luft�

fartsverket om fr�gan r�r civil flygplats, av den i atomenergilagen om�

n�mnda tillsynsmyndigheten om fr�gan r�r atomreaktor eller annan

atomenergianl�ggning samt eljest av �verbef�lhavaren eller myndighet
som denne best�mmer.

73 �'^ Handl�ggas fr�gor om regionplan f�r kommunerna i Stockholms
l�n av Stockholms l�ns landstingskommun, skall vad i denna stadga
s�gs om f�rbundsstyrelse avse regionplanen�mnden.

Denna kung�relse tr�der i kraft den 1 januari 1972.

�ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om talan mot beslut som

meddelats f�re den 1 januari 1972.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt

kungl. sigill b ekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

1574

3 Senaste lydelse 1962: 264.

.

i Senaste lydelse 196 8: 599. �ndringen innebar bl. a. att f�rsta stycket upp�

h�vs.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.