SFS 1971:537

710537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i byggnadslagen (1947:385);

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 23, 45, 53, 65, 70, 75, 113 och 137 §§

byggnadslagen (1947: 385) skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:537

Utkom från trycket

den 19 juli 1971

23 §2 Kan överenskommelse i ersättningsfrågan icke träffas, skall den

som vill framställa ersättningsanspråk instämma sin talan till fastig­

hetsdomstolen. Jämväl staden äger påkalla prövning av ersättningsfrå­
gan enligt vad nu sagts.

Staden skall vidkännas å ömse sidor uppkomna kostnader å målet,

såframt ej domstolen med hänsyn till omständigheterna finner skäligt
annorlunda förordna.

45 §3 �r, i annat fall än i 44 eller 44 a § sägs, mark som ingår i bygg­
nadskvarter icke bebyggd i huvudsaklig överensstämmelse med stads­

planen och kan stadsplanens genomförande ej förväntas äga rum inom

skälig tid utan stadens ingripande, må Konungen medgiva staden att
lösa marken i den mån så erfordras. Kan syftet vinnas genom att sta­

den allenast löser å marken uppförd byggnad för nedrivning, må
Konungen lämna tillstånd därtill. �r marken i stadens ägo, må i sam­

ma ordning medgivas staden att lösa särskild rätt som besvärar marken

och hindrar eller försvårar stadsplanens genomförande.

Prövas ansökan om inlösen enligt första stycket icke kunna be­

viljas på den grund att stadsplanens genomförande kan förväntas äga

rum inom skälig tid utan stadens ingripande, må Konungen likväl på

stadens begäran föreskriva viss skälig tid inom vilken bebyggelsen skall

hava bragts i överensstämmelse med stadsplanen, vid äventyr att efter
utgången av sagda tid nämnda hinder mot inlösen ej vidare skall anses

föreligga. Meddelas sådan föreskrift, skall anmälan därom göras hos

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

Finnes i samband med prövning av förslag till stadsplan inlösen av

viss i planen ingående mark böra ske enligt första stycket, må Konungen

meddela fastställelse å planen eller del därav under villkor att sådan in­

lösen konuner till stånd inom viss tid, högst ett år; dock må, när synner­
liga skäl äro därtill, tiden förlängas med högst ett år i sänder. Intill dess
inlösen skett eller tiden därför gått till ända, må nybyggnad ej utan

Konungens tillstånd företagas å den mark som omfattas av den villkor­

liga fastställelsen.

53

Skall enligt stadsplan trafikled anordnas till eller genom special­

område och kunna staden och den som förfogar över området ej enas
om de åtgärder som böra vidtagas, äger Konungen förordna härom.

1 Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204.

2 S enaste lydelse 1949: 666.

® Senaste lydelse 1965: 718.

^ Se naste lydelse 1949: 666.
90�SFS 1971

1425

¬

background image

SFS 1971: 537

Den som förfogar över området är pliktig att deltaga i kostnaden för

trafikledens anordnande i den mån han kan anses hava nytta av denna.

I kostnaden inräknas ersättning för intrång som genom trafikleden till­

skyndas honom. Uppstår tvist om skyldighet att deltaga i kostnaden,
skall tvisten på talan av endera parten avgöras av fastighetsdomstolen.

Kostnaden i sådant mål skall gäldas av staden, såvitt ej med hänsyn

till omständigheterna annat finnes skäligt.

65 §5 Tvist om ersättning för gatumark prövas av fastighetsdomstolen

på talan av endera parten. Kostnaden i sådant mål skall gäldas av sta­
den, såvitt ej med hänsyn till omständigheterna annat finnes skäligt.

70 § Lägges stadsplan över område i en ägares hand, må Konungen

på ansökan av staden vid planens fastställande förordna, att mark som

för områdets ändamålsenliga användning erfordras till gata eller annan
allmän plats eller till allmän byggnad skall utan ersättning tillfalla sta­

den, i den mån det med hänsyn till den nytta ägaren kan förväntas få
av planens genomförande och övriga omständigheter prövas skäligt.
Den mark som förordnandet avser skall angivas till läge och gränser.

Marken skall avträdas, när staden behöver taga den i anspråk för av­

sett ändamål.

När fråga väckts om tillämpning av vad i första stycket sägs, skall

byggnadsnämnden göra anmälan därom hos inskrivningsmyndigheten

för anteckning i fastighetsboken; och vare överlåtelse av mark som

äger rum efter det sådan anmälan inkommit ej hinder för förordnande

om markens avstående till staden.

Vid f astställande av ändring av stadsplan äger Konungen på ansökan

av staden, om synnerliga skäl äro därtill, för ordna att mark som avståtts
enligt första stycket skall utbytas mot annan mark, såvitt det kan ske
utan förfång för ägaren.

75 § Varder vid genomförandet av stadsplan område, som varit avsett

till allmän samfärdsel, helt eller delvis använt för annat ändamål ellei
ändrat till sitt höjdläge, och uppstår därigenom skada för ägare av invid
liggande mark eller byggnad därå eller för den som har nyttjanderätt till

marken eller byggnaden eller för innehavare av servitut som vilar å mar­
ken, är staden pliktig att ersätta skadan.

Tvist om ersättning enligt första stycket prövas av fastighetsdomstolen.

113 §" Lägges byggnadsplan över område i en ägares hand, må läns­

styrelsen vid planens fastställande förordna, att ägaren skall, ändå att
112 § ej är tillämplig, utan ersättning upplåta obebyggd mark, som för

områdets ändamålsenliga användning erfordras till väg eller annan all­

män plats, i den mån det med hänsyn till den nytta ägaren kan förvän­

tas få av planens genomförande och övriga omständigheter prövas skä­
ligt. Den mark som förordnandet avser skall angivas till läge och grän­
ser. Marken skall upplåtas, när den behöver tagas i anspråk för avsett
ändamål.

1426

Senaste lydelse 1949; 666.

® Senaste lydelse 1959: 611.

¬

background image

Väckes hos kommunens fullmäktige fråga att göra framställning om

förordnande som i första stycket sägs, skall byggnadsnämnden göra an­
mälan därom hos inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets­

boken; och vare överlåtelse av mark som äger rum efter det sådan an­

mälan inkommit ej hinder för förordnande om markens upplåtande.

Uppkommer fråga om förordnande enligt första stycket hos länssty­

relsen, har denna att fullgöra den nu stadgade anmälningsskyldigheten.

�ro synnerliga skäl därtill, må länsstyrelsen i samband med ändring

av byggnadsplan besluta om jämkning i förordnande som avses i första
stycket, såvitt det kan ske utan förfång för ägaren.

137 §'^ Med avseende å inlösen av mark enligt denna lag skola de all­

männa bestämmelserna i lagen om expropriation i tillämpliga delar

lända till efterrättelse med iakttagande av vad nedan i 138�145 §§
stadgas.

I mål, som eljest enligt denna lag skall upptagas av fastighetsdom­

stol, skola bestämmelserna om domstol och rättegång i expropriations-

mål i tillämpliga delar gälla, där ej annat är särskilt stadgat.

SFS 1971:537

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos expropriationsdomstol

prövas av fastighetsdomstol, om huvudförhandling ej påbörjats dessför­

innan. �r mål om ersättning enligt 75 § anhängigt hos allmän domstol
vid ikraftträdandet, handlägges målet enligt äldre bestämmelser.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. TiU ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVEN-ERIC NILSSON

(Civildepartementet)

Senaste lydelse 1949: 666.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.