SFS 1971:592

710592.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i byg gnadslagen (1947:385);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971: 592

Utkom från trycket

den 27 juli 19 71

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, fun nit gott förordna, att 150 § byggnadslagen (1947: 385) skall
ha nedan angivna lydelse.

150 §2 Länsstyrelses beslut rörande fastställelse av generalplan, stads­

plan, byggnadsplan eller tomtindelning så ock länsstyrelses beslut avseen­

de tillämpning av utomplansbestämmelser å visst område skall meddelas

efter anslag.

Mot länsstyrelses beslut i ä rende om medgivande, varå 39 § äger till-

lämpning, föres talan hos kammarrätten genom besvär. Talan mot an­

nat av länsstyrelsen meddelat beslut föres hos Konungen genom besvär.
I f all som avses i första stycket räknas besvärstiden från den dag då be­

slutet meddelades.

Har länsstyrelse till alla delar fastställt av stadsfullmäktige, kommu­

nalfullmäktige, municipalfullmäktige eller byggnadsnämnd antaget eller

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 22 2.

2 Senaste lydelse 1959: 611.

1495

¬

background image

SFS 1971: 592

eljest i vederbörlig ordning handlagt förslag rörande generalplan, stads­

plan, byggnadsplan, utomplansbestämmelser eller tomtindelning, må kla­

gan föras allenast av sakägare som i ärendet framställt yrkande vilket
helt eller delvis lämnats utan bifall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

SVANTE L UNDKVIST

s)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.