SFS 1971:1271

711271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kiingl. Maj:ts kungörelse

om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612);

given Stockholms slott den 30 december 1971.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott att i fråga om

byggnadsstadgan (1959: 612)2 förordna,

dels att 55 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall införas ett nytt moment, 53 § 4 mom., av ne­

dan angivna lydelse.

53 § 4 mom. Inrymmer byggnad mer än två bostadslägenheter, skall

på tomten finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och ute­
vistelse, om sådan friyta kan beredas för rimlig kostnad och utan syn­
nerlig olägenhet. Byggnadsnämnden kan medgiva undantag från denna

bestämmelse, om särskilda skäl föreligga.

55 § i mom. Ansökan om byggnadslov göres skriftligen hos bygg­

nadsnämnden.

Vid ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller till­

byggnad av förut befintlig byggnad skola fogas situationsplan över tom­

ten, utvisande befintliga byggnaders och tillämnad byggnads läge, samt
ritningar rörande företaget med erforderlig beskrivning. Avser ansök­

ningen byggnad som inrymmer mer än två bostadslägenheter, skall si­

tuationsplanen dessutom visa utrymmen för lek och utevistelse, parke­

ring samt tillfartsvägar för biltrafik. Inom område, varest byggnads­
nämnden tillhandahåller nybyggnadskarta, skall situationsplanen vara
grundad å sådan karta. Där ej särskilda omständigheter föranleda an­
nat, skola situationsplan och ritningar ingivas i tre exemplar.

Vid ansökan om byggnadslov för annan ågärd än nu sagts skola

fogas erforderliga ritningar och beskrivningar.

SFS 1971:1271

Utkom från trycket

den 25 januari 197 2

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 30 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

1 Prop. 1971; 168, GU 31, rskr 321.

2 Stadgan omtryckt 1971:1089.

2979

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.