SFS 1973:840

730840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:840

Utkom från trycket

den 4 dec. 1973

1670

Kengl. Maj:ts kungörelse

om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612);

utfärdad den 16 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar efter riksdagens hörande^ i fråga om bygg­

nadsstadgan (1959: 612)2,

dels att 54 § 3 mom., 56 § 1 mom., 64 § 1 mom. och 66 § skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall införas två nya moment, 55 § 4 mom. och

64 § 4 mom., av nedan angivna lydelse.

54 § 5 Jriom. Befrielse från skyldighet att söka byggnadslov må av

länsstyrelsen medgivas i fråga om industriområde, som ligger avskilt
från annan bebyggelse och är i en ägares hand, såframt det kan anses

uppenbart att området ändock kommer att bebyggas på tillfredsställande

sätt samt medgivandet tillstyrks av byggnadsnämnden och yrkesinspek­

tionen. Medgivandet må när som helst återkallas.

55 § 4 mom. Vid ansökan om byggnadslov för byggnadsföretag, som

avser arbetslokal eller personalrum för verksamhet vari arbetstagare
skall användas till arbete för arbetsgivares räkning, skall såvitt möjligt

fogas behövlig beskrivning av den avsedda verksamheten, I sådant ärende
skall företes utlåtande från yrkesinspektionen om företagets lämplighet
från arbetarskyddssynpunkt.

56 § 1 mom. Vid prövning av ansökan om byggnadslov skall bygg­

nadsnämnden tillse, att det tillämnade företaget ej strider mot bygg­

nadslagen (1947:385), väglagen (1971:948), lagen (1939:608) om en­
skilda vägar, naturvårdslagen (1964: 822), miljöskyddslagen (1969: 387),
arbetarskyddslagen (1949: 1), denna stadga eller med stöd av nämnda
författningar meddelade föreskrifter. Är tomtens ägare enligt byggnads­
lagen skyldig att gälda bidrag till kostnad för gata eller att anordna ut-
fartsväg eller avlopp från tomten, må byggnadslov för nybyggnad ej

beviljas innan skyldigheten fullgjorts eller nöjaktig säkerhet ställts.

Byggnadslov för byggnadsföretag som avses i 55 § 4 mom. får be­

viljas endast om utlåtande föreligger från yrkesinspektionen och av detta

framgår att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som före­

träder arbetstagarna fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget.

Vad nu sagts gäller dock icke om det ej är känt för vilket slag av verk­

samhet arbetslokalen är avsedd.

Har i utlåtande från yrkesinspektionen angivits att erforderlig pröv­

ning ej kunnat ske i arbetarskyddshänseende, skall i beslut om bygg­
nadslov erinras om skyldigheten att göra anmälan enligt 8 a § andra

stycket arbetarskyddslagen.

Inom område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må lov ej

givas till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse, i vidare mån än

för tillgodoseende av jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller därmed

jämförligt behov.

64 § I mom. Byggnadsnämnd skall öva tillsyn över byggnadsföretag,

för vilka byggnadslov erfordras, samt äger verkställa härför erforderliga

' Prop. 1973: 130, SoU 25, rskr 290.

2 Stadgan omtryckt 1972:776.

¬

background image

besiktningar. Nämnden äger ock besiktiga by ggnadsföretag, vartill bygg-

SFS 1973: 840

nadslov ej erfordras.

I främsta rummet bör genom besiktningar utrönas, huruvida byggna­

den förlagts i rätt läge, samt beskaffenheten av grundbotten, stommen
och byggnaden i f ärdigt skick. Där byggnadslov beviljats för uppförande
av byggnad inom område med stadsplan, skall, såvida icke särskilda skäl
föranleda annat, särskild besiktning företagas vid ettvart av de tillfällen,
som omnämna s i 62 § första stycket b), c), d) och e) (grundbot tenbesikt-

ning, lägesbesiktning, stombesiktning, slutbesiktning).

I fall då byggnadslov beviljats må slutbesiktning ej underlåtas, om den

byggande begär sådan besiktning.

Begär yrkesinspektionen slutbesiktning av byggnadsföretag som avser

arbetslokal eller personalrum skall sådan besiktning företagas.

Skall byggnad undergå besiktning av annan myndighet än byggnads­

nämnd, bör nämnden verka för att arbetet därmed på lämpligt sätt

samordnas med nämndens besiktningar.

4 mom. Yrkesinspektionen skall kallas till slutbesiktning som avser

arbetslokal eller personalrum.

66 § Med avseende å byggnad som tillhör kronan äger den myndig­

het, vilken har att pröva ritningarna till byggnaden, medgiva avvikelser
från bestämmelserna i denna stadga och med stöd därav meddelade före­

skrifter. Detsamma gäller tomt till sådan byggnad, som nu sagts, samt

skyltar, stängsel och andra anordningar å byggnaden eller tomten.

Innan byggnad påbörjas för kronans eller landstings räkning, skall

anmälan om företaget i god tid göras hos byggnadsnämnden. Anmälan

skall vara åtföljd av situationsplan som i 55 § 1 mom. sägs samt av rit­

ningar och beskrivningar i den omfattning som erfordras för att bedöma

företagets lämplighet. Finner nämnden att byggnaden ej motsvarar
skäliga anspråk på sundhet, säkerhet mot brandfara, hållfasthet, pryd­

lighet eller hänsyn till stads- eller landskapsbilden, eller är anledning
till erinran i frå ga om byggnadens ändamål, läge eller inverkan å grannes
rätt, må nämnden inom tre veckor efter handlingarnas mottagande hos
vederbörande förvaltning begära, att frågan underställes Konungens

prövning; och må i så fall byggnaden ej uppföras, innan Konungen givit
lov därtill.

Byggnadsnämnden skall underrätta yrkesinspektionen om anmälan

som avser arbetslokal eller personalrum.

Finner nämnden vid besiktning eller eljest att fastställda ritningar ej

följas eller eljest att gällande föreskrifter åsidosättas, äger nämnden göra

anmälan därom hos den myndighet, som är ansvarig för arbetets utfö­

rande, eller, där nämnden så finner nödigt, hos Konungen.

Där fråga är om befästning eller annan anläggning av hemlig natur,

äger länsstyrelsen fö rordna, att situationsplan, ritningar och beskrivning­
ar icke skola tillställas nämnden samt att utstakning av byggnad och

besiktning av företaget genom nämnden icke skall äga rum. Länssty­
relsen har att på lämpligt sätt lämna nämnden meddelande om före­

taget.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

ING v AR CARLSSON

(Civildepartementet)

1671

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.