SFS 1973:548

730548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1973: 548 Kungl. Maj:ts kungörelse

Utkom från t rycket <>" ändring i byggnadsstadgan (1959: 612);
den 2 6 juni J97 3

given Stockholms slott tlen 2 5 maj 1973.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna,

P

att i byggnadsstadgan^ (1959: 612) skall införas ett nytt moment, 56 §
4 mom., av nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1973: 22, CU 20, rskr 2 09.

- Stadgan omtryckt 1972: 776.

pfJ

56 § 4 mom. Är ansökan om upprustningsåläggande som avses i 2 §
första stycket bostadssaneringslagen (1973: 531) föremål för prövning,

får lov till rivning av byggnad som avses med ansökningen ej meddelas
förrän frågan om åläggande slutligt avgjorts.

Har upprustningsåläggande utfärdats och har åläggandet ej förfallit, '0

får lov till rivning av byggnad som avses med åläggandet ej meddelas.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsa mligen att efterrätta. Till ytter-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

o '

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

n

GUSTAF ADOLF

SVANTE L UNDKVIST

(L. S.)

(Civildepartementet)

acil

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.