SFS 1977:338

770338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:338

om ändring i byggnadslagen (1947:385);

uikon, frän trycket

Utfärdad den 26 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 5 § byggnadslagen (1947:385)2

skall ha nedan angivna lydelse,

5 {? Markens ägare är med avseende å dess använding för olika slag av

bebyggelse underkastad de inskränkningar som stadgas i denna lag eller
med stöd av lagen.

För att mark skall få användas till bebyggelse förutsättes, att den prö­

vats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet. Sådan prövning sker vid
planläggning enligt denna lag. I fråga om annan bebyggelse än tätbebyggel­
se och beträffande tätbebyggelse av mindre omfattning må prövningen

även ske i samband med p rövning av ansökan om byggnadslov.

Denna lag t räder i kraft den I juli 1977. Äldre bestämmelser skall dock

tillämpas

1. vid prövning av besvär i såda nt ärende om tillstånd till byggna dsföre­

tag som har avgjorts av byggnadsnämnden före ikraftträdandet och

2. i sådant ärende om tillstånd till byggn adsföretag som prövas av läns­

styrelsen i första instans och som har anhängiggjorts hos länsstyrelsen före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

' Prop. 1976/77:122. CU 35. rskr 310.

Lagen omtryckt 1972:775.

den 7 juni 19 77

2

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.