SFS 1977:339

770339.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:339

om ändring i b yggnadsstadgan (1959:612);

utkom Mn trycket

den 7 juni 1977

utfärdad den 26 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 56 S I mom. byggnadsstadgan

(1959:612)2 skall ha nedan a'rtgivna lydelse.

56 § / mom.^ Vid prövning av ansökan om byggnadslov skall byggnads­

nämnden tillse, att det tillämnade företaget ej strider mot byggnadslagen
(1947:385), väglagen (1971:948). lagen (1939:608) om enskilda vägar, na­
turvårdslagen (1964:822). miljöskyddslagen (1969:387). arbetarskyddsla-

' Prop. 1976/77; 122, CU 35, rskr 310.

^ Stadgan omtryckt 1972:776.

^ Senaste lydelse 1976:1047.

¬

background image

⬢' c.'

SFS 1977:339

gen (1949:1). bostadssaneringslagen (1973: 531), lagen (1976: 296) om kris-

koppling m. m., denna stadga eller med stöd av nämnda författningar med­

delade föreskrifter. �r tomtens ägare enligt byggnadslagen skyldig att gäl­
da bidrag till kostna d för gata eller att anordna utfartsväg eller avlopp från

tomten, må byggnadslov för nybyggnad ej beviljas innan skyldigheten full­

gjorts eller nöjaktig säkerhet ställts.

Byggnadslov för byggnadsföretag som avses i 55 § 4 mom. får beviljas

endast om utlåtande föreligger från yrkesinspektionen och av detta fram­

går att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder'
arbetstagarna fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget. Vad nu
sagts gäller dock icke om det ej är känt för vilket slag av verksamhet ar­

betslokalen är avsedd.

Har i ut låtande från yrkesinspektionen angivits att erforderlig prövning

ej kunnat ske i arbeta rskyddshänseende, skall i beslut om byggnadslov er­
inras om skyldigheten att göra anmälan enligt 8 a § andra stycket arbetar­
skyddslagen.

Inom område, som icke ingår i stad splan eller byggnadsplan, må lov ej

givas till nybyg gnad som skulle innefatta tätbebyggelse. Vad nu sagts gäl­
ler dock ej när fråga är om

1. nybyggnad för tillgodoseende av jordbrukets, fiskets, skogsskötselns

eller därmed jämförligt behov eller

2. tätbebyggelse av mindre omfattning som avses i 5 § andra stycket

byggnadslagen (1947: 385).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977. �ldre bestämmelser skall dock

tillämpas

1. vid prövning av besvär i såd ant ärende om tillstånd till byggnadsföre­

tag som har avgjorts av byggnadsnämnden före ikraftträdandet och

2. i sådant ärende om tillstånd till byggna dsföretag som prövas av läns­

styrelsen i första instans och som har anhängiggjorts hos länsstyrelsen före
ikraftträdandet.

På rege ringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.