SFS 1976:666

760666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:666

om påföljder och ingripanden vid oiovligt byggande

utkom frSn tryckei

den 24 augusti 1976

Utfärdad den 12 augusti 1976.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

I § Denna lag gäller vid överträdelse av sådan föreskrift om byggande som

har meddelats i byggnadslagen (1947:385) eller byggnadsstadgan
(1959; 612) eller med stöd av någon av de ssa författningar.

' Prop. 1975/76: 164, CU 29, rskr359.

¬

background image

SFS 1976:666

2 § Det åligger byggnadsnämnden att som ett led i i nseendet över bygg­
nadsverksamheten upptaga fråga om påföljd eller ingripande enligt denna
lag till be handling, så snart anledning förekommer att överträdelse som av­
ses i I § har skett. När åtgärd, till vilken erfordrats byggnadslov enligt
byggnadsstadgan (1959:612), har vidtagits utan att sådant lov föreligger,
skall nämnden vara verksam för att det utförda undanröjes eller på annat

sätt rättas, om ej byggnadslov till åtgärden meddelas i e fterhand.

Om det begäres av någon vars rätt kan beröras därav, skall byggnads­

nämnden lämna skriftligt besked huruvida i f råga om viss byggnad eller

anordning har vidtagits åtgärd som föranleder ingripande enligt denna lag.

Förbud att fortsätta byggnadsarbete

3 !} Byggna dsnämnden får förbjuda att byggnadsarbete fortsättes, om det

är uppenbart att arbetet strider mot

1. byggnadsstadgan (1959:612).
2. fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbe-

stämmelser, eller

3. förbud enligt byggnadslagen (1947: 385) eller enligt föreskrift som har

meddelats med stöd av lagen att företaga nybyggnad elieratt riva byggnad.

�r det uppenbart att byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller närlig­

gande byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa,

skall nämnden förbjuda att arbetet fortsättes även om de förutsättningar

som anges i första stycket ej föreligger.

Förbud enligt första eller andra stycket får förenas med vite.

Beslut enligt denna paragraf länder omedelbart till efterrättelse.

Avgifter

4 § Vidtages åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov, utan att sådant lov
föreligger, skall byggnadsavgift utgå.

Byggnadsavgift bestämmes till b elopp motsvarande fyra gånger den av­

gift som enligt taxa, fastställd med stöd av 8 § byggnadsstadgan

(1959:612), skulle ha erlagts om byggnadslov till en motsvarande åtgärd
hade meddelats, dock till minst 500 kronor. Vid bestämmande av bygg­
nadsavgift på grundval av taxa skall hänsyn ej tagas till sådan höjning eller

sänkning av normalbeloppet som enligt taxan föranledes av omständighe­

terna i det s ärskilda fallet och ej heller till belopp som belöper på tillhanda­

hållande av nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad el­

ler annan mätningsteknisk åtgärd eller på framställning av fotonegativ eller

bildkort.

5 § Byggnadsavgift utgår ej om

1. det utförda rättas innan fråga om påföljd eller ingripande enligt denna

lag upptages vid sammanträde med byggnadsnämnden eller

2. åtgärden avser rivning av byggnad och rivningen har
a) företagits med stöd av lag eller annan författning eller annars varit

nödvändig för att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egen-

1356

dom eller

⬢V..

¬

background image

b) företagits därför at t byggnaden till väsentlig del hade skadats genom

SFS 1976: 666

eldsvåda eller annan liknande händelse.

6 § Särskild avgift utgår om, i annat fall än som avses i 4 § första sty cket,

överträdelse sker genom att någon

1. vidtager åtgärd i strid mot förbud som har meddelats i byg gnadslagen

(1947: 385) eller med stöd av denna,

2. underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i byggnadsstadgan

(1959: 612) är föreskrivet om rätt att vidtaga åtgärd som angives i stadgan,
eller

3. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som fö reskrives i bygg ­

nadsstadgan eller att vid utförande av arbete följa fastställda ritningar eller
av byggnadsnämnden meddelade föreskrifter.

Särskild avgift bestämmes till minst 200 o ch högst 500 kronor. �r över­

trädelsen ringa, behöver avgift ej påföras.

7 § I fall som av ses i 4 § f örsta stycket utgår förutom byggnadsavgift en

tilläggsavgift om åtgärden innebär att

1. helt ny byggnad uppföres,

2. befintlig byggnad till- eller påbygges,
3. byggnad inredes helt eller delvis till väsentligen annat ändamål än det

till vilket byggnaden förut har varit använd,

4. byggnad eller del av byggnad tages i anspråk för väsentligen annat än­

damål än det till vilket byggnaden förut har varit använd eller som finnes
angivet på godkänd ritning eller

5. byggnad rives.
Tilläggsavgift utgår ej i f all som avses i 5 §. Avg ift utgår ej heller om åt­

gärd som avses i första stycket 2-5 omfattar utrymme som e j överstiger

tre kvadratmeter.

Tilläggsavgift utgår med belopp som motsvarar 50 0 kronor för vaije kva­

dratmeter våningsyta som åtgärden har omfattat. I fråga om åtgärd som av­
ses i första styck et 2-5 skall vid beräkning av våningsytan fråndragas tre

kvadratmeter.

Har föreläggande om rättelse enligt 15 § meddelats eller har det utförda

rättats genom handräckning eller på annat sätt eller föreligger annars sär­

skilda skäl, får avgiften bestämmas till lägre belopp än so m följer av tredje
stycket eller helt efterges.

8 § Fråga om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämn­

den.

Fråga om tilläggsavgift prövas av allmän domstol på talan av allmän

åklagare. Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har begärt det. I

fråga om sådan talan skall bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för

brott, på vilket ej kan följa sv årare straff än böter, och om kvarstad och

skingringsförbud i brottmål äga motsvarande tillämpning.

9 § Byggnadsavgift påföres den som när överträdelsen begicks var ägare
av den byggn ad eller anordning som den olovliga åtgärden avsåg. Särskild
avgift påföres den som begick överträdel sen.

1357

¬

background image

SFS 1976:666

Tilläggsavgift påföres

1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den

olovliga åtgärden avsåg,

2. den som begick överträdelsen,
3. den i vars ställe denne v ar,

4. den som har beretts vinning genom överträdelsen.

10 § �r två eller flera ägare av den byggnad eller anordning som den olov­

liga åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för byggnadsavgift och för till-

läggsavgift som påföres dem i deras egenskap av ä gare.

11 § Om särskilda skäl föreligger, får länsstyrelsen nedsätta eller efterge

byggnadsavgift eller särskild avgift, som byggnadsnämnden har beslutat.

Fråga härom prövas efter besvär enligt 30 § över nämndens beslut.

Straff

12 § Till böter eller fängelse i hög st ett år domes den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. påböljar verksamhet, vilken enligt 13 6 a § andra stycket byggnadsla­

gen (1947; 385) skall prövas av regeringen, utan att regeringen har medde­
lat tillstån d till verksamheten eller medgivit undantag från prövningsskyl­
digheten,

2. påb öljar, utvidgar eller fortsätter verksamhet utan tillstånd av rege­

ringen, sedan regeringen med stöd av samma paragraf fjärde eller femte

stycket har beslutat pröva verksamheten, eller

3. åsidosätter villkor eller föreskrift som regeringen har meddelat med

stöd av nämnda paragraf, så att allmän eller ensk ild rätt kan kränkas.

Ingripanden för att åstadkomma rättelse

13 § �verexekutor får meddela handräckning så att rättelse åstadkommes

när

1. åtgärd till vilken erfordrats byggnadslov har vidtagits utan sådant lov,

2. åtgärd annars har vidtagits i strid mot förbud som har meddelats i

byggnadslagen (1947: 385) eller med stöd av denna ,

3. åtgärd har vidtagits i strid mot godkända ritningar eller av byggnads­

nämnden meddelade ell er eljest gällande föreskrifter,

4. någon underlåter att e fter föreläggande därom utföra arbete eller vid­

taga annan åtgärd som åligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612)

samt

5. fall som avses i 12 § föreligger.

14 § Ansökan om handräckning får göras av byggnadsnämnden och, i fa ll
som avses i 13 § 5. av allmän åklagare. 1 övrigt gäller i fråga om handräck­

ning samma bestämmelser som för handräckning enligt 19 1 § utsökningsla-

gen (1877:31 s. 1).

15 § 1 fall som avses i 1 3 I -3 och 5 får byggnadsnämnden, i stället för att

1358

ansöka om handräckning, föreläg ga ägaren av den faslighet. byggn ad eller

¬

background image

anordning som är i fråga att inom viss tid rätta det utförda. Efterkommes ej

SFS 1976:666

sådant föreläggande, står det byggnadsnämnden fritt att begära handräck­

ning.

Beviljas byggnadslo v efter det att föreläggande enlig t fö rsta stycket har

meddelats, är föreläggandet förfallet.

Vad i förs ta stycket sägs om ägare av fastighet äger motsvarande till-

lämpning i fråga om tomträtt shavare.

16 § Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgärd, som

åligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller enligt beslut som

har meddelats med stöd av stadgan, får byggnadsnämnden förelägga ho­
nom att ino m viss tid vidtaga åtgärd en.

17 § Föreläggande enligt 15 eller 16 § får förenas med vite eller med före­

skrift at t. om föreläggandet ej efterkommes. åtgärden kan utföras genom

byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad.

Efterkommes ej föreläggande med föreskrift om utförande genom byg g­

nadsnämndens försorg. skall nämnden, när ej omständigheterna föranleder

annat, besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall

tillses att oskälig kostnad ej uppstår. När skäl är därtill, får i nämndens be­
slut förordnas, att beslutet skall gälla utan hinder av att det ej äger laga

kraft.

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för genom­

förande av beslut enligt andra sty cket.

18 § Har åtgärd, till vilken erfor drats byggnadslov, vidtagits utan sådant

lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till åtgärden, skall

byggnadsnämnden innan handräckning begäres eller föreläggande medde­

las bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansö ka om byggnadslov.

Inkommer ej ansökan inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden utan

hinder av att ansökan ej gjorts pröva frågan om byggnadslov till åtgärden.
Nämnden får därvid på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och
beskrivningar samt företaga de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för
prövningen av ärendet.

Verkan av föreläggande i vissa fal! m. m.

19 § Har föreläggande enligt 15 eller 16 § meddelats någon i egenskap av
ägare till viss fastighet och övergår fastigheten till ny ägare, gäller föreläg­
gandet i stället mot denne. Utsatt vite gäller dock ej mot den nye ägaren,

men byggnadsnämnden får sätta ut vite för denne.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, när föreläggande har med­

delats någon i egenskap av tomträttshavare eller ägare av byggnad på mark

som tillhör annan.

Anteckning i fastighetsboken m. m.

20 § Myndighet som meddelar föreläggande som avses i 19 § sk all genast
sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsbo­

ken eller tomträttsboken.

1359

¬

background image

SFS 1976:666

21 § �&terkallas föreläggande som har antecknats enligt 20 §, skall bygg­

nadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för motsva­
rande anteckning. Har antecknat föreläggande upphävts genom lagakrafl-
vunnet beslut, efterkommits eller förfallit, skall byggnadsnämnden, sä
snart nämnden har fått vetskap härom, anmäla förhållandet till inskriv­
ningsmyndigheten för anteckning.

22 § Gör ej byggnadsnämnde n anmälan i fall som avses i 21 §. skal l läns­
styrelsen på ansökan av någon vars rätt beröres därav göra sådan anmälan.

�vriga bestämmelser

23 § �verlåtes egendom, på vilken har utförts åtgärd som avses i 4 § första
stycket, mot vederlag och skall rättelse i det utförda vidtagas på grund av

beslut enligt denna lag. äger 4 kap. 12 § Jordabalken motsvarande tillämp­
ning, om ej överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvär­

varen annars känt till eller bort känna till denna.

24 § Byggnadsnämnden eller befattningshavare hos nämnden har rätt att få

tillträde till fastighet, byggnad och annan anläg gning i den mån det är nöd­

vändigt för att genom besiktning förbereda prövning av fråga en ligt denna
lag. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att tillträdes­
rätten skall kunna utö vas.

25 § Byggnadsavgift enligt 4 § och särskild avgift enligt 6 § tillfalle r kom­

munen. Tilläggsavgift enligt 7 § tillfa ller staten.

26 § Har fråga om påföljd för överträdelse som avses i 4 § första stycket ej
upptagits vid sammanträde med byggnadsnämnden inom tio år från det
överträdelsen begicks, får byggnadsavgift eller tilläggsavgift ej påföras.
Vad som har sagts nu äger motsvarande tillämp ning i fråga om särskild av­

gift. Därvid skall dock i stället för tio år gäll a en tid av tre år .

Sedan tio år har förflutit från det åtgärd som avses i 13 § 1-3 eller 5 vid-

togs, får ej byggnadsnämnden eller åklagare ansöka om handräckning eller

nämnden besluta föreläggande enligt 15 § .

27 § Beslut eller dom varigenom någon påföres avgift enligt denna lag skall

genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen

inom två månader från det beslutet eller domen vann laga kraft. Erinran

om detta skall tas in i beslutet eller domen.

28 § Betalas ej avgift inom den tid som anges i 2 7 §, får avgiften jämte rest-
avgift, beräknad enligt 58 § I mom. uppbördslagen (1953:272), indrivas i
den ordning som enligt nämnda lag gäller för indrivning av skatt.

Vid fördelning mella n staten och kommunen av medel som har influtit

skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran.

�&tgärd för indrivning av avgift får ej vidtagas, sedan fem år har förflutit

från det beslutet eller domen angåen de avgiften vann lag a kraft.

1360

¬

background image

29 § Vite so m har förelagts med stöd av de nna lag får ej förvandlas.

SFS 1976:666

30 § Talan mot byggnadsnämnds beslut enligt denna lag föres hos länssty­

relsen genom besvär. Mot beslut om besked enligt 2 § andra stycket får ta­

lan ej föras.

Talan mot länsstyrelsens beslut i besvärsmål enligt första stycket samt i

ärende som avses i 22 § föres hos kammarrätten genom be svär.

Besvärsmål angående föreläggande enligt 15 § eller förbud enligt 3 §

skall handläggas m ed förtur.

31 § Den som innehar egendom på grund av tes tamentariskt förordnande

utan att äganderätten tillkommer någon anses vid tillämpn ing av 9. 10. 15

och 18 § § som egendomens ägare.

�vergångsbestämmelser

1. Denna l ag träder i kraft den 1 januari 1977.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket samt i 4 - 12 och 25 § §, 26 § första

stycket samt 27 och 28 §§ tillämpas endast i f råga om överträdelse som har

begåtts efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 26 § andra stycket äger ej tillämpning i ärende i vil­

ket byggnadsnämnden eller åklagare har ansökt om handräckning enligt
148 § första stycket byggnadslagen (1947: 385) eller i vilket byggnadsnämn­

den har beslutat om föreläggande enli gt 70 § byggnadsstad gan (1959:612).

4. Bestämmelserna i 12 § 2 äger ej tillämpning på sådan ökning av för­

brukningen av träfiberråvara som sker för att möjliggöra produktion som

före den 1 januari 1976 har tillåtits enligt 136 a § byggnadsl agen (1947: 385)

i dess intill nämnda dag gällande lydelse.

5. Bestämmelserna i 23 § tillämpas endast i fråga om överlåtelse som har

ägt rum efter ikra ftträdandet.

6. Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med fi­

deikommissrätt skall vid tillämpning av 9, 10, 15 och 18 § § anses som egen­
domens ägare.

På regerin gens vägnar

OLOF PALME

INGVAR CARLSSON
(Bostadsdepartementet)

1361

86�SFS 1976

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.