SFS 1976:666

760666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:BSSKKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BSSKKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:BSSKKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;line-height:20px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;line-height:20px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:20px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:BSSKKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:NZEICK+ArialMT;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft76{font-size:18px;line-height:20px;font-family:LONEUN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:790px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1976:666 </b></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">om p�f�ljder och ingripanden vid oiovligt byggande </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom frSn tryckei </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft12">den 24 augusti 1976 </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 12 augusti 1976. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslu t' f�reskrives f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">I � Denna lag g�ller vid �vertr�delse av s�dan f�reskrift om byggande som </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft14">har meddelats i byggnadslagen (1947:385) eller byggnadsstadgan <br/>(1959; 612) eller med st�d av n�gon av de ssa f�rfattningar. </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975/76: 164, CU 29, rskr359. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:68px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1976:666 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft24">2 � Det �ligger byggnadsn�mnden att som ett led i i nseendet �ver bygg�<br/>nadsverksamheten upptaga fr�ga om p�f�ljd eller ingripande enligt denna <br/>lag till be handling, s� snart anledning f�rekommer att �vertr�delse som av�<br/>ses i I � har skett. N�r �tg�rd, till vilken erfordrats byggnadslov enligt <br/>byggnadsstadgan (1959:612), har vidtagits utan att s�dant lov f�religger, <br/>skall n�mnden vara verksam f�r att det utf�rda undanr�jes eller p� annat </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tt r�ttas, om ej byggnadslov till �tg�rden meddelas i e fterhand. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det beg�res av n�gon vars r�tt kan ber�ras d�rav, skall byggnads�</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnden l�mna skriftligt besked huruvida i f r�ga om viss byggnad eller </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">anordning har vidtagits �tg�rd som f�ranleder ingripande enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rbud att forts�tta byggnadsarbete </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">3 !} Byggna dsn�mnden f�r f�rbjuda att byggnadsarbete forts�ttes, om det </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">�r uppenbart att arbetet strider mot </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft25">1. byggnadsstadgan (1959:612). <br/>2. fastst�lld generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbe-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelser, eller </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�rbud enligt byggnadslagen (1947: 385) eller enligt f�reskrift som har </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelats med st�d av lagen att f�retaga nybyggnad elieratt riva byggnad. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">�r det uppenbart att byggnadsarbete �ventyrar byggnadens eller n�rlig�</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">gande byggnads h�llfasthet eller medf�r fara f�r m�nniskors liv eller h�lsa, </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">skall n�mnden f�rbjuda att arbetet forts�ttes �ven om de f�ruts�ttningar </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i f�rsta stycket ej f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rbud enligt f�rsta eller andra stycket f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt denna paragraf l�nder omedelbart till efterr�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Avgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft25">4 � Vidtages �tg�rd, till vilken erfordras byggnadslov, utan att s�dant lov <br/>f�religger, skall byggnadsavgift utg�. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">Byggnadsavgift best�mmes till b elopp motsvarande fyra g�nger den av�</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">gift som enligt taxa, fastst�lld med st�d av 8 � byggnadsstadgan </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft24">(1959:612), skulle ha erlagts om byggnadslov till en motsvarande �tg�rd <br/>hade meddelats, dock till minst 500 kronor. Vid best�mmande av bygg�<br/>nadsavgift p� grundval av taxa skall h�nsyn ej tagas till s�dan h�jning eller </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">s�nkning av normalbeloppet som enligt taxan f�ranledes av omst�ndighe�</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">terna i det s �rskilda fallet och ej heller till belopp som bel�per p� tillhanda�</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">h�llande av nybyggnadskarta, utstakning eller l�geskontroll av byggnad el�</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">ler annan m�tningsteknisk �tg�rd eller p� framst�llning av fotonegativ eller </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">bildkort. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Byggnadsavgift utg�r ej om </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft20">1. det utf�rda r�ttas innan fr�ga om p�f�ljd eller ingripande enligt denna </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">lag upptages vid sammantr�de med byggnadsn�mnden eller </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft24">2. �tg�rden avser rivning av byggnad och rivningen har <br/>a) f�retagits med st�d av lag eller annan f�rfattning eller annars varit </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">n�dv�ndig f�r att avv�rja eller begr�nsa omfattande skada p� annan egen-</p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">1356 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">dom eller </p> <p style="position:absolute;top:1202px;left:684px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>"V.. </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft30">b) f�retagits d�rf�r at t byggnaden till v�sentlig del hade skadats genom </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1976: 666 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30">eldsv�da eller annan liknande h�ndelse. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">6 � S�rskild avgift utg�r om, i annat fall �n som avses i 4 � f�rsta sty cket, </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">�vertr�delse sker genom att n�gon </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">1. vidtager �tg�rd i strid mot f�rbud som har meddelats i byg gnadslagen </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">(1947: 385) eller med st�d av denna, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">2. underl�ter att st�lla sig till efterr�ttelse vad i byggnadsstadgan </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft32">(1959: 612) �r f�reskrivet om r�tt att vidtaga �tg�rd som angives i stadgan, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">3. underl�ter att fullg�ra anm�lningsskyldighet som f� reskrives i bygg �</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft33">nadsstadgan eller att vid utf�rande av arbete f�lja fastst�llda ritningar eller <br/>av byggnadsn�mnden meddelade f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">S�rskild avgift best�mmes till minst 200 o ch h�gst 500 kronor. �r �ver�</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30">tr�delsen ringa, beh�ver avgift ej p�f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">7 � I fall som av ses i 4 � f �rsta stycket utg�r f�rutom byggnadsavgift en </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">till�ggsavgift om �tg�rden inneb�r att </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft30">1. helt ny byggnad uppf�res, </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft34">2. befintlig byggnad till- eller p�bygges, <br/>3. byggnad inredes helt eller delvis till v�sentligen annat �ndam�l �n det </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">till vilket byggnaden f�rut har varit anv�nd, </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">4. byggnad eller del av byggnad tages i anspr�k f�r v�sentligen annat �n�</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft34">dam�l �n det till vilket byggnaden f�rut har varit anv�nd eller som finnes <br/>angivet p� godk�nd ritning eller </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft34">5. byggnad rives. <br/>Till�ggsavgift utg�r ej i f all som avses i 5 �. Avg ift utg�r ej heller om �t�</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">g�rd som avses i f�rsta stycket 2-5 omfattar utrymme som e j �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">tre kvadratmeter. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft30">Till�ggsavgift utg�r med belopp som motsvarar 50 0 kronor f�r vaije kva�</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft33">dratmeter v�ningsyta som �tg�rden har omfattat. I fr�ga om �tg�rd som av�<br/>ses i f�rsta styck et 2-5 skall vid ber�kning av v�ningsytan fr�ndragas tre </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">kvadratmeter. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft30">Har f�rel�ggande om r�ttelse enligt 15 � meddelats eller har det utf�rda </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ttats genom handr�ckning eller p� annat s�tt eller f�religger annars s�r�</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft34">skilda sk�l, f�r avgiften best�mmas till l�gre belopp �n so m f�ljer av tredje <br/>stycket eller helt efterges. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">8 � Fr�ga om byggnadsavgift och s�rskild avgift pr�vas av byggnadsn�mn�</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">den. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�ga om till�ggsavgift pr�vas av allm�n domstol p� talan av allm�n </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">�klagare. Talan f�r v�ckas endast om byggnadsn�mnden har beg�rt det. I </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�ga om s�dan talan skall best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken om �tal f�r </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">brott, p� vilket ej kan f�lja sv �rare straff �n b�ter, och om kvarstad och </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft30">skingringsf�rbud i brottm�l �ga motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft33">9 � Byggnadsavgift p�f�res den som n�r �vertr�delsen begicks var �gare <br/>av den byggn ad eller anordning som den olovliga �tg�rden avs�g. S�rskild <br/>avgift p�f�res den som begick �vertr�del sen. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">1357 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1976:666 </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40">Till�ggsavgift p�f�res </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft40">1. den som n�r �vertr�delsen begicks var �gare av den byggnad som den </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">olovliga �tg�rden avs�g, </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft42">2. den som begick �vertr�delsen, <br/>3. den i vars st�lle denne v ar, </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft40">4. den som har beretts vinning genom �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">10 � �r tv� eller flera �gare av den byggnad eller anordning som den olov�</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">liga �tg�rden avs�g, svarar de solidariskt f�r byggnadsavgift och f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">l�ggsavgift som p�f�res dem i deras egenskap av � gare. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">11 � Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r l�nsstyrelsen neds�tta eller efterge </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">byggnadsavgift eller s�rskild avgift, som byggnadsn�mnden har beslutat. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40">Fr�ga h�rom pr�vas efter besv�r enligt 30 � �ver n�mndens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40">Straff </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">12 � Till b�ter eller f�ngelse i h�g st ett �r domes den som upps�tligen eller </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40">1. p�b�ljar verksamhet, vilken enligt 13 6 a � andra stycket byggnadsla�</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft43">gen (1947; 385) skall pr�vas av regeringen, utan att regeringen har medde�<br/>lat tillst�n d till verksamheten eller medgivit undantag fr�n pr�vningsskyl�<br/>digheten, </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40">2. p�b �ljar, utvidgar eller forts�tter verksamhet utan tillst�nd av rege�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">ringen, sedan regeringen med st�d av samma paragraf fj�rde eller femte </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket har beslutat pr�va verksamheten, eller </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40">3. �sidos�tter villkor eller f�reskrift som regeringen har meddelat med </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">st�d av n�mnda paragraf, s� att allm�n eller ensk ild r�tt kan kr�nkas. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">Ingripanden f�r att �stadkomma r�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">13 � �verexekutor f�r meddela handr�ckning s� att r�ttelse �stadkommes </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">n�r </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft40">1. �tg�rd till vilken erfordrats byggnadslov har vidtagits utan s�dant lov, </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40">2. �tg�rd annars har vidtagits i strid mot f�rbud som har meddelats i </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">byggnadslagen (1947: 385) eller med st�d av denna , </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40">3. �tg�rd har vidtagits i strid mot godk�nda ritningar eller av byggnads�</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">n�mnden meddelade ell er eljest g�llande f�reskrifter, </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft40">4. n�gon underl�ter att e fter f�rel�ggande d�rom utf�ra arbete eller vid�</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">taga annan �tg�rd som �ligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">samt </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft40">5. fall som avses i 12 � f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft43">14 � Ans�kan om handr�ckning f�r g�ras av byggnadsn�mnden och, i fa ll <br/>som avses i 13 � 5. av allm�n �klagare. 1 �vrigt g�ller i fr�ga om handr�ck�</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">ning samma best�mmelser som f�r handr�ckning enligt 19 1 � uts�kningsla-</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">gen (1877:31 s. 1). </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">15 � 1 fall som avses i 1 3 I -3 och 5 f�r byggnadsn�mnden, i st�llet f�r att </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft40">1358 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">ans�ka om handr�ckning, f�rel�g ga �garen av den faslighet. byggn ad eller </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">anordning som �r i fr�ga att inom viss tid r�tta det utf�rda. Efterkommes ej </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1976:666 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">s�dant f�rel�ggande, st�r det byggnadsn�mnden fritt att beg�ra handr�ck�</p> <p style="position:absolute;top:100px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft50">ning. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Beviljas byggnadslo v efter det att f�rel�ggande enlig t f� rsta stycket har </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft50">meddelats, �r f�rel�ggandet f�rfallet. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Vad i f�rs ta stycket s�gs om �gare av fastighet �ger motsvarande till-</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mpning i fr�ga om tomtr�tt shavare. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">16 � Underl�ter n�gon att utf�ra arbete eller vidtaga annan �tg�rd, som </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">�ligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller enligt beslut som </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft52">har meddelats med st�d av stadgan, f�r byggnadsn�mnden f�rel�gga ho�<br/>nom att ino m viss tid vidtaga �tg�rd en. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">17 � F�rel�ggande enligt 15 eller 16 � f�r f�renas med vite eller med f�re�</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft50">skrift at t. om f�rel�ggandet ej efterkommes. �tg�rden kan utf�ras genom </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft50">byggnadsn�mndens f�rsorg p� den f�rsumliges bekostnad. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft50">Efterkommes ej f�rel�ggande med f�reskrift om utf�rande genom byg g�</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft50">nadsn�mndens f�rsorg. skall n�mnden, n�r ej omst�ndigheterna f�ranleder </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">annat, besluta att �tg�rden skall utf�ras och hur det skall ske. D�rvid skall </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft53">tillses att osk�lig kostnad ej uppst�r. N�r sk�l �r d�rtill, f�r i n�mndens be�<br/>slut f�rordnas, att beslutet skall g�lla utan hinder av att det ej �ger laga </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">kraft. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Kronofogdemyndigheten skall l�mna det bitr�de som beh�vs f�r genom�</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rande av beslut enligt andra sty cket. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">18 � Har �tg�rd, till vilken erfor drats byggnadslov, vidtagits utan s�dant </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">lov men framst�r det som sannolikt att lov kan meddelas till �tg�rden, skall </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft50">byggnadsn�mnden innan handr�ckning beg�res eller f�rel�ggande medde�</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft50">las bereda �garen tillf�lle att inom viss tid ans� ka om byggnadslov. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft50">Inkommer ej ans�kan inom f�reskriven tid, f�r byggnadsn�mnden utan </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft53">hinder av att ans�kan ej gjorts pr�va fr�gan om byggnadslov till �tg�rden. <br/>N�mnden f�r d�rvid p� �garens bekostnad l�ta uppr�tta de ritningar och <br/>beskrivningar samt f�retaga de �tg�rder i �vrigt som �r n�dv�ndiga f�r <br/>pr�vningen av �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">Verkan av f�rel�ggande i vissa fal! m. m. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft53">19 � Har f�rel�ggande enligt 15 eller 16 � meddelats n�gon i egenskap av <br/>�gare till viss fastighet och �verg�r fastigheten till ny �gare, g�ller f�rel�g�<br/>gandet i st�llet mot denne. Utsatt vite g�ller dock ej mot den nye �garen, </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">men byggnadsn�mnden f�r s�tta ut vite f�r denne. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning, n�r f�rel�ggande har med�</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">delats n�gon i egenskap av tomtr�ttshavare eller �gare av byggnad p� mark </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">som tillh�r annan. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">Anteckning i fastighetsboken m. m. </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft54">20 � Myndighet som meddelar f�rel�ggande som avses i 19 � sk all genast <br/>s�nda sitt beslut till inskrivningsmyndigheten f�r anteckning i fastighetsbo�</p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft50">ken eller tomtr�ttsboken. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft50">1359 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1976:666 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">21 � �terkallas f�rel�ggande som har antecknats enligt 20 �, skall bygg�</p> <p style="position:absolute;top:84px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft63">nadsn�mnden genast anm�la det till inskrivningsmyndigheten f�r motsva�<br/>rande anteckning. Har antecknat f�rel�ggande upph�vts genom lagakrafl-<br/>vunnet beslut, efterkommits eller f�rfallit, skall byggnadsn�mnden, s� <br/>snart n�mnden har f�tt vetskap h�rom, anm�la f�rh�llandet till inskriv�<br/>ningsmyndigheten f�r anteckning. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft62">22 � G�r ej byggnadsn�mnde n anm�lan i fall som avses i 21 �. skal l l�ns�<br/>styrelsen p� ans�kan av n�gon vars r�tt ber�res d�rav g�ra s�dan anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">�vriga best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft62">23 � �verl�tes egendom, p� vilken har utf�rts �tg�rd som avses i 4 � f�rsta <br/>stycket, mot vederlag och skall r�ttelse i det utf�rda vidtagas p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft62">beslut enligt denna lag. �ger 4 kap. 12 � Jordabalken motsvarande till�mp�<br/>ning, om ej �verl�taren vid �verl�telsen upplyst om �tg�rden eller f�rv�r�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">varen annars k�nt till eller bort k�nna till denna. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">24 � Byggnadsn�mnden eller befattningshavare hos n�mnden har r�tt att f� </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">tilltr�de till fastighet, byggnad och annan anl�g gning i den m�n det �r n�d�</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft62">v�ndigt f�r att genom besiktning f�rbereda pr�vning av fr�ga en ligt denna <br/>lag. Polismyndigheten skall l�mna det bitr�de som beh�vs f�r att tilltr�des�<br/>r�tten skall kunna ut� vas. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft60">25 � Byggnadsavgift enligt 4 � och s�rskild avgift enligt 6 � tillfalle r kom�</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft60">munen. Till�ggsavgift enligt 7 � tillfa ller staten. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft62">26 � Har fr�ga om p�f�ljd f�r �vertr�delse som avses i 4 � f�rsta stycket ej <br/>upptagits vid sammantr�de med byggnadsn�mnden inom tio �r fr�n det <br/>�vertr�delsen begicks, f�r byggnadsavgift eller till�ggsavgift ej p�f�ras. <br/>Vad som har sagts nu �ger motsvarande till�mp ning i fr�ga om s�rskild av�</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft60">gift. D�rvid skall dock i st�llet f�r tio �r g�ll a en tid av tre �r . </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft60">Sedan tio �r har f�rflutit fr�n det �tg�rd som avses i 13 � 1-3 eller 5 vid-</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft60">togs, f�r ej byggnadsn�mnden eller �klagare ans�ka om handr�ckning eller </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">n�mnden besluta f�rel�ggande enligt 15 � . </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">27 � Beslut eller dom varigenom n�gon p�f�res avgift enligt denna lag skall </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">genast s�ndas till l�nsstyrelsen. Avgiften skall betalas till l�nsstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft60">inom tv� m�nader fr�n det beslutet eller domen vann laga kraft. Erinran </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft60">om detta skall tas in i beslutet eller domen. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft62">28 � Betalas ej avgift inom den tid som anges i 2 7 �, f�r avgiften j�mte rest-<br/>avgift, ber�knad enligt 58 � I mom. uppb�rdslagen (1953:272), indrivas i <br/>den ordning som enligt n�mnda lag g�ller f�r indrivning av skatt. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft60">Vid f�rdelning mella n staten och kommunen av medel som har influtit </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft60">skall medel i f�rsta hand avs�ttas f�r kommunens fordran. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft60">�tg�rd f�r indrivning av avgift f�r ej vidtagas, sedan fem �r har f�rflutit </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft60">fr�n det beslutet eller domen ang�en de avgiften vann lag a kraft. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">1360 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>29 � Vite so m har f�relagts med st�d av de nna lag f�r ej f�rvandlas. </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1976:666 </b></p> <p style="position:absolute;top:100px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft71">30 � Talan mot byggnadsn�mnds beslut enligt denna lag f�res hos l�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft71">relsen genom besv�r. Mot beslut om besked enligt 2 � andra stycket f�r ta�</p> <p style="position:absolute;top:143px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft71">lan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft71">Talan mot l�nsstyrelsens beslut i besv�rsm�l enligt f�rsta stycket samt i </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft71">�rende som avses i 22 � f�res hos kammarr�tten genom be sv�r. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft71">Besv�rsm�l ang�ende f�rel�ggande enligt 15 � eller f�rbud enligt 3 � </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft71">skall handl�ggas m ed f�rtur. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft71">31 � Den som innehar egendom p� grund av tes tamentariskt f�rordnande </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft71">utan att �gander�tten tillkommer n�gon anses vid till�mpn ing av 9. 10. 15 </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft71">och 18 � � som egendomens �gare. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft71">�verg�ngsbest�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Denna l ag tr�der i kraft den 1 januari 1977. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">2. Best�mmelserna i 2 � f�rsta stycket samt i 4 - 12 och 25 � �, 26 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft71">stycket samt 27 och 28 �� till�mpas endast i f r�ga om �vertr�delse som har </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft71">beg�tts efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft71">3. Best�mmelserna i 26 � andra stycket �ger ej till�mpning i �rende i vil�</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft75">ket byggnadsn�mnden eller �klagare har ans�kt om handr�ckning enligt <br/>148 � f�rsta stycket byggnadslagen (1947: 385) eller i vilket byggnadsn�mn�</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft71">den har beslutat om f�rel�ggande enli gt 70 � byggnadsstad gan (1959:612). </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">4. Best�mmelserna i 12 � 2 �ger ej till�mpning p� s�dan �kning av f�r�</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft71">brukningen av tr�fiberr�vara som sker f�r att m�jligg�ra produktion som </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft71">f�re den 1 januari 1976 har till�tits enligt 136 a � byggnadsl agen (1947: 385) </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft71">i dess intill n�mnda dag g�llande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft71">5. Best�mmelserna i 23 � till�mpas endast i fr�ga om �verl�telse som har </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft71">�gt rum efter ikra fttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft71">6. Den som innehar egendom under st�ndig besittningsr�tt eller med fi�</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft76">deikommissr�tt skall vid till�mpning av 9, 10, 15 och 18 � � anses som egen�<br/>domens �gare. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regerin gens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft71">OLOF PALME </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft75">INGVAR CARLSSON <br/>(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft72">1361 </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">86SFS 1976 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft74">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1976:666

om p�f�ljder och ingripanden vid oiovligt byggande

utkom frSn tryckei

den 24 augusti 1976

Utf�rdad den 12 augusti 1976.

Enligt riksdagens beslu t' f�reskrives f�ljande.

Inledande best�mmelser

I � Denna lag g�ller vid �vertr�delse av s�dan f�reskrift om byggande som

har meddelats i byggnadslagen (1947:385) eller byggnadsstadgan
(1959; 612) eller med st�d av n�gon av de ssa f�rfattningar.

' Prop. 1975/76: 164, CU 29, rskr359.

background image

SFS 1976:666

2 � Det �ligger byggnadsn�mnden att som ett led i i nseendet �ver bygg�
nadsverksamheten upptaga fr�ga om p�f�ljd eller ingripande enligt denna
lag till be handling, s� snart anledning f�rekommer att �vertr�delse som av�
ses i I � har skett. N�r �tg�rd, till vilken erfordrats byggnadslov enligt
byggnadsstadgan (1959:612), har vidtagits utan att s�dant lov f�religger,
skall n�mnden vara verksam f�r att det utf�rda undanr�jes eller p� annat

s�tt r�ttas, om ej byggnadslov till �tg�rden meddelas i e fterhand.

Om det beg�res av n�gon vars r�tt kan ber�ras d�rav, skall byggnads�

n�mnden l�mna skriftligt besked huruvida i f r�ga om viss byggnad eller

anordning har vidtagits �tg�rd som f�ranleder ingripande enligt denna lag.

F�rbud att forts�tta byggnadsarbete

3 !} Byggna dsn�mnden f�r f�rbjuda att byggnadsarbete forts�ttes, om det

�r uppenbart att arbetet strider mot

1. byggnadsstadgan (1959:612).
2. fastst�lld generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbe-

st�mmelser, eller

3. f�rbud enligt byggnadslagen (1947: 385) eller enligt f�reskrift som har

meddelats med st�d av lagen att f�retaga nybyggnad elieratt riva byggnad.

�r det uppenbart att byggnadsarbete �ventyrar byggnadens eller n�rlig�

gande byggnads h�llfasthet eller medf�r fara f�r m�nniskors liv eller h�lsa,

skall n�mnden f�rbjuda att arbetet forts�ttes �ven om de f�ruts�ttningar

som anges i f�rsta stycket ej f�religger.

F�rbud enligt f�rsta eller andra stycket f�r f�renas med vite.

Beslut enligt denna paragraf l�nder omedelbart till efterr�ttelse.

Avgifter

4 � Vidtages �tg�rd, till vilken erfordras byggnadslov, utan att s�dant lov
f�religger, skall byggnadsavgift utg�.

Byggnadsavgift best�mmes till b elopp motsvarande fyra g�nger den av�

gift som enligt taxa, fastst�lld med st�d av 8 � byggnadsstadgan

(1959:612), skulle ha erlagts om byggnadslov till en motsvarande �tg�rd
hade meddelats, dock till minst 500 kronor. Vid best�mmande av bygg�
nadsavgift p� grundval av taxa skall h�nsyn ej tagas till s�dan h�jning eller

s�nkning av normalbeloppet som enligt taxan f�ranledes av omst�ndighe�

terna i det s �rskilda fallet och ej heller till belopp som bel�per p� tillhanda�

h�llande av nybyggnadskarta, utstakning eller l�geskontroll av byggnad el�

ler annan m�tningsteknisk �tg�rd eller p� framst�llning av fotonegativ eller

bildkort.

5 � Byggnadsavgift utg�r ej om

1. det utf�rda r�ttas innan fr�ga om p�f�ljd eller ingripande enligt denna

lag upptages vid sammantr�de med byggnadsn�mnden eller

2. �tg�rden avser rivning av byggnad och rivningen har
a) f�retagits med st�d av lag eller annan f�rfattning eller annars varit

n�dv�ndig f�r att avv�rja eller begr�nsa omfattande skada p� annan egen-

1356

dom eller

"V..

background image

b) f�retagits d�rf�r at t byggnaden till v�sentlig del hade skadats genom

SFS 1976: 666

eldsv�da eller annan liknande h�ndelse.

6 � S�rskild avgift utg�r om, i annat fall �n som avses i 4 � f�rsta sty cket,

�vertr�delse sker genom att n�gon

1. vidtager �tg�rd i strid mot f�rbud som har meddelats i byg gnadslagen

(1947: 385) eller med st�d av denna,

2. underl�ter att st�lla sig till efterr�ttelse vad i byggnadsstadgan

(1959: 612) �r f�reskrivet om r�tt att vidtaga �tg�rd som angives i stadgan,
eller

3. underl�ter att fullg�ra anm�lningsskyldighet som f� reskrives i bygg �

nadsstadgan eller att vid utf�rande av arbete f�lja fastst�llda ritningar eller
av byggnadsn�mnden meddelade f�reskrifter.

S�rskild avgift best�mmes till minst 200 o ch h�gst 500 kronor. �r �ver�

tr�delsen ringa, beh�ver avgift ej p�f�ras.

7 � I fall som av ses i 4 � f �rsta stycket utg�r f�rutom byggnadsavgift en

till�ggsavgift om �tg�rden inneb�r att

1. helt ny byggnad uppf�res,

2. befintlig byggnad till- eller p�bygges,
3. byggnad inredes helt eller delvis till v�sentligen annat �ndam�l �n det

till vilket byggnaden f�rut har varit anv�nd,

4. byggnad eller del av byggnad tages i anspr�k f�r v�sentligen annat �n�

dam�l �n det till vilket byggnaden f�rut har varit anv�nd eller som finnes
angivet p� godk�nd ritning eller

5. byggnad rives.
Till�ggsavgift utg�r ej i f all som avses i 5 �. Avg ift utg�r ej heller om �t�

g�rd som avses i f�rsta stycket 2-5 omfattar utrymme som e j �verstiger

tre kvadratmeter.

Till�ggsavgift utg�r med belopp som motsvarar 50 0 kronor f�r vaije kva�

dratmeter v�ningsyta som �tg�rden har omfattat. I fr�ga om �tg�rd som av�
ses i f�rsta styck et 2-5 skall vid ber�kning av v�ningsytan fr�ndragas tre

kvadratmeter.

Har f�rel�ggande om r�ttelse enligt 15 � meddelats eller har det utf�rda

r�ttats genom handr�ckning eller p� annat s�tt eller f�religger annars s�r�

skilda sk�l, f�r avgiften best�mmas till l�gre belopp �n so m f�ljer av tredje
stycket eller helt efterges.

8 � Fr�ga om byggnadsavgift och s�rskild avgift pr�vas av byggnadsn�mn�

den.

Fr�ga om till�ggsavgift pr�vas av allm�n domstol p� talan av allm�n

�klagare. Talan f�r v�ckas endast om byggnadsn�mnden har beg�rt det. I

fr�ga om s�dan talan skall best�mmelserna i r�tteg�ngsbalken om �tal f�r

brott, p� vilket ej kan f�lja sv �rare straff �n b�ter, och om kvarstad och

skingringsf�rbud i brottm�l �ga motsvarande till�mpning.

9 � Byggnadsavgift p�f�res den som n�r �vertr�delsen begicks var �gare
av den byggn ad eller anordning som den olovliga �tg�rden avs�g. S�rskild
avgift p�f�res den som begick �vertr�del sen.

1357

background image

SFS 1976:666

Till�ggsavgift p�f�res

1. den som n�r �vertr�delsen begicks var �gare av den byggnad som den

olovliga �tg�rden avs�g,

2. den som begick �vertr�delsen,
3. den i vars st�lle denne v ar,

4. den som har beretts vinning genom �vertr�delsen.

10 � �r tv� eller flera �gare av den byggnad eller anordning som den olov�

liga �tg�rden avs�g, svarar de solidariskt f�r byggnadsavgift och f�r till-

l�ggsavgift som p�f�res dem i deras egenskap av � gare.

11 � Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r l�nsstyrelsen neds�tta eller efterge

byggnadsavgift eller s�rskild avgift, som byggnadsn�mnden har beslutat.

Fr�ga h�rom pr�vas efter besv�r enligt 30 � �ver n�mndens beslut.

Straff

12 � Till b�ter eller f�ngelse i h�g st ett �r domes den som upps�tligen eller

av oaktsamhet

1. p�b�ljar verksamhet, vilken enligt 13 6 a � andra stycket byggnadsla�

gen (1947; 385) skall pr�vas av regeringen, utan att regeringen har medde�
lat tillst�n d till verksamheten eller medgivit undantag fr�n pr�vningsskyl�
digheten,

2. p�b �ljar, utvidgar eller forts�tter verksamhet utan tillst�nd av rege�

ringen, sedan regeringen med st�d av samma paragraf fj�rde eller femte

stycket har beslutat pr�va verksamheten, eller

3. �sidos�tter villkor eller f�reskrift som regeringen har meddelat med

st�d av n�mnda paragraf, s� att allm�n eller ensk ild r�tt kan kr�nkas.

Ingripanden f�r att �stadkomma r�ttelse

13 � �verexekutor f�r meddela handr�ckning s� att r�ttelse �stadkommes

n�r

1. �tg�rd till vilken erfordrats byggnadslov har vidtagits utan s�dant lov,

2. �tg�rd annars har vidtagits i strid mot f�rbud som har meddelats i

byggnadslagen (1947: 385) eller med st�d av denna ,

3. �tg�rd har vidtagits i strid mot godk�nda ritningar eller av byggnads�

n�mnden meddelade ell er eljest g�llande f�reskrifter,

4. n�gon underl�ter att e fter f�rel�ggande d�rom utf�ra arbete eller vid�

taga annan �tg�rd som �ligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612)

samt

5. fall som avses i 12 � f�religger.

14 � Ans�kan om handr�ckning f�r g�ras av byggnadsn�mnden och, i fa ll
som avses i 13 � 5. av allm�n �klagare. 1 �vrigt g�ller i fr�ga om handr�ck�

ning samma best�mmelser som f�r handr�ckning enligt 19 1 � uts�kningsla-

gen (1877:31 s. 1).

15 � 1 fall som avses i 1 3 I -3 och 5 f�r byggnadsn�mnden, i st�llet f�r att

1358

ans�ka om handr�ckning, f�rel�g ga �garen av den faslighet. byggn ad eller

background image

anordning som �r i fr�ga att inom viss tid r�tta det utf�rda. Efterkommes ej

SFS 1976:666

s�dant f�rel�ggande, st�r det byggnadsn�mnden fritt att beg�ra handr�ck�

ning.

Beviljas byggnadslo v efter det att f�rel�ggande enlig t f� rsta stycket har

meddelats, �r f�rel�ggandet f�rfallet.

Vad i f�rs ta stycket s�gs om �gare av fastighet �ger motsvarande till-

l�mpning i fr�ga om tomtr�tt shavare.

16 � Underl�ter n�gon att utf�ra arbete eller vidtaga annan �tg�rd, som

�ligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller enligt beslut som

har meddelats med st�d av stadgan, f�r byggnadsn�mnden f�rel�gga ho�
nom att ino m viss tid vidtaga �tg�rd en.

17 � F�rel�ggande enligt 15 eller 16 � f�r f�renas med vite eller med f�re�

skrift at t. om f�rel�ggandet ej efterkommes. �tg�rden kan utf�ras genom

byggnadsn�mndens f�rsorg p� den f�rsumliges bekostnad.

Efterkommes ej f�rel�ggande med f�reskrift om utf�rande genom byg g�

nadsn�mndens f�rsorg. skall n�mnden, n�r ej omst�ndigheterna f�ranleder

annat, besluta att �tg�rden skall utf�ras och hur det skall ske. D�rvid skall

tillses att osk�lig kostnad ej uppst�r. N�r sk�l �r d�rtill, f�r i n�mndens be�
slut f�rordnas, att beslutet skall g�lla utan hinder av att det ej �ger laga

kraft.

Kronofogdemyndigheten skall l�mna det bitr�de som beh�vs f�r genom�

f�rande av beslut enligt andra sty cket.

18 � Har �tg�rd, till vilken erfor drats byggnadslov, vidtagits utan s�dant

lov men framst�r det som sannolikt att lov kan meddelas till �tg�rden, skall

byggnadsn�mnden innan handr�ckning beg�res eller f�rel�ggande medde�

las bereda �garen tillf�lle att inom viss tid ans� ka om byggnadslov.

Inkommer ej ans�kan inom f�reskriven tid, f�r byggnadsn�mnden utan

hinder av att ans�kan ej gjorts pr�va fr�gan om byggnadslov till �tg�rden.
N�mnden f�r d�rvid p� �garens bekostnad l�ta uppr�tta de ritningar och
beskrivningar samt f�retaga de �tg�rder i �vrigt som �r n�dv�ndiga f�r
pr�vningen av �rendet.

Verkan av f�rel�ggande i vissa fal! m. m.

19 � Har f�rel�ggande enligt 15 eller 16 � meddelats n�gon i egenskap av
�gare till viss fastighet och �verg�r fastigheten till ny �gare, g�ller f�rel�g�
gandet i st�llet mot denne. Utsatt vite g�ller dock ej mot den nye �garen,

men byggnadsn�mnden f�r s�tta ut vite f�r denne.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning, n�r f�rel�ggande har med�

delats n�gon i egenskap av tomtr�ttshavare eller �gare av byggnad p� mark

som tillh�r annan.

Anteckning i fastighetsboken m. m.

20 � Myndighet som meddelar f�rel�ggande som avses i 19 � sk all genast
s�nda sitt beslut till inskrivningsmyndigheten f�r anteckning i fastighetsbo�

ken eller tomtr�ttsboken.

1359

background image

SFS 1976:666

21 � �terkallas f�rel�ggande som har antecknats enligt 20 �, skall bygg�

nadsn�mnden genast anm�la det till inskrivningsmyndigheten f�r motsva�
rande anteckning. Har antecknat f�rel�ggande upph�vts genom lagakrafl-
vunnet beslut, efterkommits eller f�rfallit, skall byggnadsn�mnden, s�
snart n�mnden har f�tt vetskap h�rom, anm�la f�rh�llandet till inskriv�
ningsmyndigheten f�r anteckning.

22 � G�r ej byggnadsn�mnde n anm�lan i fall som avses i 21 �. skal l l�ns�
styrelsen p� ans�kan av n�gon vars r�tt ber�res d�rav g�ra s�dan anm�lan.

�vriga best�mmelser

23 � �verl�tes egendom, p� vilken har utf�rts �tg�rd som avses i 4 � f�rsta
stycket, mot vederlag och skall r�ttelse i det utf�rda vidtagas p� grund av

beslut enligt denna lag. �ger 4 kap. 12 � Jordabalken motsvarande till�mp�
ning, om ej �verl�taren vid �verl�telsen upplyst om �tg�rden eller f�rv�r�

varen annars k�nt till eller bort k�nna till denna.

24 � Byggnadsn�mnden eller befattningshavare hos n�mnden har r�tt att f�

tilltr�de till fastighet, byggnad och annan anl�g gning i den m�n det �r n�d�

v�ndigt f�r att genom besiktning f�rbereda pr�vning av fr�ga en ligt denna
lag. Polismyndigheten skall l�mna det bitr�de som beh�vs f�r att tilltr�des�
r�tten skall kunna ut� vas.

25 � Byggnadsavgift enligt 4 � och s�rskild avgift enligt 6 � tillfalle r kom�

munen. Till�ggsavgift enligt 7 � tillfa ller staten.

26 � Har fr�ga om p�f�ljd f�r �vertr�delse som avses i 4 � f�rsta stycket ej
upptagits vid sammantr�de med byggnadsn�mnden inom tio �r fr�n det
�vertr�delsen begicks, f�r byggnadsavgift eller till�ggsavgift ej p�f�ras.
Vad som har sagts nu �ger motsvarande till�mp ning i fr�ga om s�rskild av�

gift. D�rvid skall dock i st�llet f�r tio �r g�ll a en tid av tre �r .

Sedan tio �r har f�rflutit fr�n det �tg�rd som avses i 13 � 1-3 eller 5 vid-

togs, f�r ej byggnadsn�mnden eller �klagare ans�ka om handr�ckning eller

n�mnden besluta f�rel�ggande enligt 15 � .

27 � Beslut eller dom varigenom n�gon p�f�res avgift enligt denna lag skall

genast s�ndas till l�nsstyrelsen. Avgiften skall betalas till l�nsstyrelsen

inom tv� m�nader fr�n det beslutet eller domen vann laga kraft. Erinran

om detta skall tas in i beslutet eller domen.

28 � Betalas ej avgift inom den tid som anges i 2 7 �, f�r avgiften j�mte rest-
avgift, ber�knad enligt 58 � I mom. uppb�rdslagen (1953:272), indrivas i
den ordning som enligt n�mnda lag g�ller f�r indrivning av skatt.

Vid f�rdelning mella n staten och kommunen av medel som har influtit

skall medel i f�rsta hand avs�ttas f�r kommunens fordran.

�tg�rd f�r indrivning av avgift f�r ej vidtagas, sedan fem �r har f�rflutit

fr�n det beslutet eller domen ang�en de avgiften vann lag a kraft.

1360

background image

29 � Vite so m har f�relagts med st�d av de nna lag f�r ej f�rvandlas.

SFS 1976:666

30 � Talan mot byggnadsn�mnds beslut enligt denna lag f�res hos l�nssty�

relsen genom besv�r. Mot beslut om besked enligt 2 � andra stycket f�r ta�

lan ej f�ras.

Talan mot l�nsstyrelsens beslut i besv�rsm�l enligt f�rsta stycket samt i

�rende som avses i 22 � f�res hos kammarr�tten genom be sv�r.

Besv�rsm�l ang�ende f�rel�ggande enligt 15 � eller f�rbud enligt 3 �

skall handl�ggas m ed f�rtur.

31 � Den som innehar egendom p� grund av tes tamentariskt f�rordnande

utan att �gander�tten tillkommer n�gon anses vid till�mpn ing av 9. 10. 15

och 18 � � som egendomens �gare.

�verg�ngsbest�mmelser

1. Denna l ag tr�der i kraft den 1 januari 1977.

2. Best�mmelserna i 2 � f�rsta stycket samt i 4 - 12 och 25 � �, 26 � f�rsta

stycket samt 27 och 28 �� till�mpas endast i f r�ga om �vertr�delse som har

beg�tts efter ikrafttr�dandet.

3. Best�mmelserna i 26 � andra stycket �ger ej till�mpning i �rende i vil�

ket byggnadsn�mnden eller �klagare har ans�kt om handr�ckning enligt
148 � f�rsta stycket byggnadslagen (1947: 385) eller i vilket byggnadsn�mn�

den har beslutat om f�rel�ggande enli gt 70 � byggnadsstad gan (1959:612).

4. Best�mmelserna i 12 � 2 �ger ej till�mpning p� s�dan �kning av f�r�

brukningen av tr�fiberr�vara som sker f�r att m�jligg�ra produktion som

f�re den 1 januari 1976 har till�tits enligt 136 a � byggnadsl agen (1947: 385)

i dess intill n�mnda dag g�llande lydelse.

5. Best�mmelserna i 23 � till�mpas endast i fr�ga om �verl�telse som har

�gt rum efter ikra fttr�dandet.

6. Den som innehar egendom under st�ndig besittningsr�tt eller med fi�

deikommissr�tt skall vid till�mpning av 9, 10, 15 och 18 � � anses som egen�
domens �gare.

P� regerin gens v�gnar

OLOF PALME

INGVAR CARLSSON
(Bostadsdepartementet)

1361

86SFS 1976

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.