SFS 1978:932

780932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:932

Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1978

om ändlräng i byggnadslagen (1947:385);

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 35 a § byggnadslagen (1947:385)^

skall ha nedan angivna lydelse.

35 a

Byggnadsnämnden fär meddela förbud mot rivning av byggnad

inom område med stadsplan eller inom område där förbud mot nybyggnad
råder enligt 35 §, om förbud mot rivning är påkallat från bostadsförsörj­
ningssynpunkt eller for bevarande av kulturhistoriskt eller miljömässigt
värdefull bebyggelse.

Förbud enligt första stycket får meddelas för en tid av högst tre år. Om

synnerliga skäl föreligger, får förbudet förlängas eller förnyas med högst
två år i sä nder. Har byggnadslov för rivning av byggnad sökts, får dock

förbudet för den byggnaden därefter ej gälla under längre sammanlagd tid
än fem år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. De nya bestämmelserna till-

lämpas även på förbud som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

' Prop. 1978/79:63, CU 3, rskr 74.

^ Lagen omtryckt 1972:775.

^ Paragrafen införd 1973:1085.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.