SFS 1979:557

790557.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:NCJJIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:KRSMMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:KRSMMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KRSMMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:KRSMMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:KRSMMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:787px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1979:557 </b></p> <p style="position:absolute;top:787px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i byggnadsstadgan (1959:612); </b></p> <p style="position:absolute;top:836px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 j uni 1979 </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14juni 1979. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 66 och 82 a �� byggnadsstadgan </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">(1959: 612)^ skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">66 </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft12">Med a vseende � byggnad som tillh�r kronan �ger den myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">vilken har att pr�va ritningarna till byggnaden, medgiva avvikelser fr�n be�</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">st�mmelserna i denn a stadga och med st�d d�rav meddelade f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">Detsamma g�ller tomt till s�dan byggnad, som nu sagts, samt skyltar, </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">st�ngsel och andra anordningar � byggnaden eller tomten. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1978/79:99, TU 18. rs kr4I9. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">Stadgan omtryckt 1972:776. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">1318 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">3 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft11">,974.945 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:29px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte 82 a � och med st�d d�rav meddelade f�re- </p> <p style="position:absolute;top:29px;left:652px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1979: 557 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter. </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan byggnad p�b�rjas f�r kronans eller landstings r�kning, skall anm�</p> <p style="position:absolute;top:96px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft23">lan om f�retaget i god tid g�ra s hos byggnadsn�mnden. Anm�lan skall vara <br/>�tf�ljd av situationsplan som i 55 � I m om. s�gs samt av ritningar och be�<br/>skrivningar i den omfattning som erfordras f�r att bed�ma f�retagets l�mp�<br/>lighet. Finner n�mnden att byggnaden ej motsvarar sk�liga anspr�k p� <br/>sundhet, s�kerhet mot brandfara, h�llfasthet, prydlighet eller h�nsyn till <br/>stads- eller landskapsbilden, eller �r anledning till erinran i fr�ga om bygg�</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">nadens �ndam�l, l�ge eller inverkan � grannes r�tt m� n�mnden inom tre <br/>veckor efter handlingarnas mottagande hos vederb�rande f�rvaltning be�</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">g�ra, att fr�gan underst�lles regeringens pr�vning: och m� i s� fall byggna�<br/>den ej uppf�ras, innan regeringen givit lov d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">Byggnadsn�mnden skall underr�tta yrkesinspektionen om anm�lan som </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">avser arbetslokal eller personalrum. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Finner n�mnden vid besiktning eller eljest att fastst�llda ritningar ej f�l�</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">jas eller eljest att g�llande f�reskrifter �sidos�ttas, �ger n�mnden g�ra an�</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">m�lan d�rom hos den myndighet, som �r ansvarig f�r arbetets utf�rande, </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">eller, d�r n�mnden s� finner n�digt, hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">D�r fr�ga �r om bef�stning eller annan anl�ggning av hemlig natur, �ger </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">l�nsstyrelsen f�rordna, att situationsplan, ritningar och beskrivningar icke <br/>skola tillst�llas n�mnden samt att utstakning av byggnad och besiktning av <br/>f�retaget genom n�mnden icke skall �ga rum. L�nsstyrelsen har att p� </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mpligt s�tt l�mna n�mnden meddelande om f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">82 a �&#34; Till byggnad som har uppf�rts f�re den 1 juli 1977 eller f�r vilken </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">byggnadslov har beviljats f�re n�mnda dag skola h�ra s�dana i 46 � andra </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">stycket 5 avsedda anordningar som enligt den 1 april 1978 g�llande normer <br/>sk�ligen ku nna fordras f�r att �stadkomma godtagbara arbetsf�rh�llanden <br/>f�r dem som h�mta avfall fr�n byggnaden. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 44 � 7 mom. om portar och liknande anordningar sko�</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">la till�mpas i fr�ga om byggnad som har uppf�rts f�re den 1 juli 1974 eller </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r vilken byggnadslov har s�kts f�re n�mnda dag. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelsen i 42 a � f�rsta stycket om handikappanpassning skall till-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mpas �ven i fr�ga om byggnad, som har uppf�rts f�re den 1 juli 1977 eller </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r vilken byggnadslov har beviljats f�re n�mnda dag, om det i byggnade n <br/>finns utrymme f�r resande i s�dan kollektivtrafik som avses i lagen </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. D�rvid skall tillses att <br/>s�dant utrymme anordnas s� att det uppfyller sk�liga anspr�k p� handi�</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft23">kappanpassning. Regeringen eller myndighet som regeringen utser f�re�<br/>skriver vid vilken tidpunkt anpassningen skall vara slutf�rd. </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">BIRGIT FRIGGEBO </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft20">Rolf Lu ndmark </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft20">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:735px;white-space:nowrap" class="ft20">1319 </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">"'Senaste lydelse 1977:1177. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1979:557

Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring i byggnadsstadgan (1959:612);

den 27 j uni 1979

utf�rdad den 14juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 66 och 82 a �� byggnadsstadgan

(1959: 612)^ skall ha nedan angivna lydelse.

66

Med a vseende � byggnad som tillh�r kronan �ger den myndighet,

vilken har att pr�va ritningarna till byggnaden, medgiva avvikelser fr�n be�

st�mmelserna i denn a stadga och med st�d d�rav meddelade f�reskrifter.

Detsamma g�ller tomt till s�dan byggnad, som nu sagts, samt skyltar,

st�ngsel och andra anordningar � byggnaden eller tomten.

' Prop. 1978/79:99, TU 18. rs kr4I9.

Stadgan omtryckt 1972:776.

1318

3

,974.945

background image

F�rsta stycket g�ller inte 82 a � och med st�d d�rav meddelade f�re-

SFS 1979: 557

skrifter.

Innan byggnad p�b�rjas f�r kronans eller landstings r�kning, skall anm�

lan om f�retaget i god tid g�ra s hos byggnadsn�mnden. Anm�lan skall vara
�tf�ljd av situationsplan som i 55 � I m om. s�gs samt av ritningar och be�
skrivningar i den omfattning som erfordras f�r att bed�ma f�retagets l�mp�
lighet. Finner n�mnden att byggnaden ej motsvarar sk�liga anspr�k p�
sundhet, s�kerhet mot brandfara, h�llfasthet, prydlighet eller h�nsyn till
stads- eller landskapsbilden, eller �r anledning till erinran i fr�ga om bygg�

nadens �ndam�l, l�ge eller inverkan � grannes r�tt m� n�mnden inom tre
veckor efter handlingarnas mottagande hos vederb�rande f�rvaltning be�

g�ra, att fr�gan underst�lles regeringens pr�vning: och m� i s� fall byggna�
den ej uppf�ras, innan regeringen givit lov d�rtill.

Byggnadsn�mnden skall underr�tta yrkesinspektionen om anm�lan som

avser arbetslokal eller personalrum.

Finner n�mnden vid besiktning eller eljest att fastst�llda ritningar ej f�l�

jas eller eljest att g�llande f�reskrifter �sidos�ttas, �ger n�mnden g�ra an�

m�lan d�rom hos den myndighet, som �r ansvarig f�r arbetets utf�rande,

eller, d�r n�mnden s� finner n�digt, hos regeringen.

D�r fr�ga �r om bef�stning eller annan anl�ggning av hemlig natur, �ger

l�nsstyrelsen f�rordna, att situationsplan, ritningar och beskrivningar icke
skola tillst�llas n�mnden samt att utstakning av byggnad och besiktning av
f�retaget genom n�mnden icke skall �ga rum. L�nsstyrelsen har att p�

l�mpligt s�tt l�mna n�mnden meddelande om f�retaget.

82 a �" Till byggnad som har uppf�rts f�re den 1 juli 1977 eller f�r vilken

byggnadslov har beviljats f�re n�mnda dag skola h�ra s�dana i 46 � andra

stycket 5 avsedda anordningar som enligt den 1 april 1978 g�llande normer
sk�ligen ku nna fordras f�r att �stadkomma godtagbara arbetsf�rh�llanden
f�r dem som h�mta avfall fr�n byggnaden.

Best�mmelserna i 44 � 7 mom. om portar och liknande anordningar sko�

la till�mpas i fr�ga om byggnad som har uppf�rts f�re den 1 juli 1974 eller

f�r vilken byggnadslov har s�kts f�re n�mnda dag.

Best�mmelsen i 42 a � f�rsta stycket om handikappanpassning skall till-

l�mpas �ven i fr�ga om byggnad, som har uppf�rts f�re den 1 juli 1977 eller

f�r vilken byggnadslov har beviljats f�re n�mnda dag, om det i byggnade n
finns utrymme f�r resande i s�dan kollektivtrafik som avses i lagen

(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. D�rvid skall tillses att
s�dant utrymme anordnas s� att det uppfyller sk�liga anspr�k p� handi�

kappanpassning. Regeringen eller myndighet som regeringen utser f�re�
skriver vid vilken tidpunkt anpassningen skall vara slutf�rd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1980.

P� regeringens v�gnar

BIRGIT FRIGGEBO

Rolf Lu ndmark

(Bostadsdepartementet)

1319

"'Senaste lydelse 1977:1177.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.