SFS 1979:557

790557.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:557

Lag

Utkom från trycket

om ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

den 27 j uni 1979

utfärdad den 14juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 66 och 82 a §§ byggnadsstadgan

(1959: 612)^ skall ha nedan angivna lydelse.

66

Med a vseende å byggnad som tillhör kronan äger den myndighet,

vilken har att pröva ritningarna till byggnaden, medgiva avvikelser från be­

stämmelserna i denn a stadga och med stöd därav meddelade föreskrifter.

Detsamma gäller tomt till sådan byggnad, som nu sagts, samt skyltar,

stängsel och andra anordningar å byggnaden eller tomten.

' Prop. 1978/79:99, TU 18. rs kr4I9.

Stadgan omtryckt 1972:776.

1318

3

,974.945

¬

background image

Första stycket gäller inte 82 a § och med stöd därav meddelade före-

SFS 1979: 557

skrifter.

Innan byggnad påbörjas för kronans eller landstings räkning, skall anmä­

lan om företaget i god tid göra s hos byggnadsnämnden. Anmälan skall vara
åtföljd av situationsplan som i 55 § I m om. sägs samt av ritningar och be­
skrivningar i den omfattning som erfordras för att bedöma företagets lämp­
lighet. Finner nämnden att byggnaden ej motsvarar skäliga anspråk på
sundhet, säkerhet mot brandfara, hållfasthet, prydlighet eller hänsyn till
stads- eller landskapsbilden, eller är anledning till erinran i fråga om bygg­

nadens ändamål, läge eller inverkan å grannes rätt må nämnden inom tre
veckor efter handlingarnas mottagande hos vederbörande förvaltning be­

gära, att frågan underställes regeringens prövning: och må i så fall byggna­
den ej uppföras, innan regeringen givit lov därtill.

Byggnadsnämnden skall underrätta yrkesinspektionen om anmälan som

avser arbetslokal eller personalrum.

Finner nämnden vid besiktning eller eljest att fastställda ritningar ej föl­

jas eller eljest att gällande föreskrifter åsidosättas, äger nämnden göra an­

mälan därom hos den myndighet, som är ansvarig för arbetets utförande,

eller, där nämnden så finner nödigt, hos regeringen.

Där fråga är om befästning eller annan anläggning av hemlig natur, äger

länsstyrelsen förordna, att situationsplan, ritningar och beskrivningar icke
skola tillställas nämnden samt att utstakning av byggnad och besiktning av
företaget genom nämnden icke skall äga rum. Länsstyrelsen har att på

lämpligt sätt lämna nämnden meddelande om företaget.

82 a §" Till byggnad som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilken

byggnadslov har beviljats före nämnda dag skola höra sådana i 46 § andra

stycket 5 avsedda anordningar som enligt den 1 april 1978 gällande normer
skäligen ku nna fordras för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden
för dem som hämta avfall från byggnaden.

Bestämmelserna i 44 § 7 mom. om portar och liknande anordningar sko­

la tillämpas i fråga om byggnad som har uppförts före den 1 juli 1974 eller

för vilken byggnadslov har sökts före nämnda dag.

Bestämmelsen i 42 a § första stycket om handikappanpassning skall till-

lämpas även i fråga om byggnad, som har uppförts före den 1 juli 1977 eller

för vilken byggnadslov har beviljats före nämnda dag, om det i byggnade n
finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen

(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Därvid skall tillses att
sådant utrymme anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på handi­

kappanpassning. Regeringen eller myndighet som regeringen utser före­
skriver vid vilken tidpunkt anpassningen skall vara slutförd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Rolf Lu ndmark

(Bostadsdepartementet)

1319

⬢'Senaste lydelse 1977:1177.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.