SFS 1979:903

790903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ändfjijg • •

'"^'^'Panden vMoJoifetv

T

och

903

„,6,j

byggande m. m.;

w„ ,rycke,

•"'•'""5ncve„.ber,979.

"nove„b„

sfcan ha nedan angivna lyde/-

'V

• "^'^^ '9;],, R:,,

''S'1 )2, cu 1979/80; 3, r5Jcr 1979/80; 7.

2383

¬

background image

SFS 1979:903

avses i 4 § första stycket utgår förutom byggnadsav r

1 åtgärden innebär att

'

7 { f I fa ll som

tiiläggsavgift om åtg

I. helt ny byggnad uppföres.

•> befintlig bygg nad till- eller påbygges.

en

3. byggnad inredes helt eller delvis till väsentligen annat ändamål ä

till vilket byggnaden förut har varit använd.

ändei

1 VIlNtl

4. byggnad eller del av byggnad tages i anspråk för väsentligen annai

damål än det till vilket byggnaden förut har varit använd eller som finne

rltnlnn

^

ån-

angivet på godkänd ritning eller

5. byggnad rives.
Tilläggsavgift utgår ej i fitll som avses i 5 §. Avgift utgår ej heller om åt-

gärden omfattar utrymme som ej överstiger tio kvadratmeter.

ItUWII

-

^

w

-"-.••^»>»1,

Tilläggsavgift utgår med belopp som motsvarar 500 kronor for v arje

kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean be-
rainnc sk-.tll tin kvadratmeter räknas av.

räknas skall tio kvadratmeter räknas a

Har föreläggande om rättelse enligt 15 § medd elats eller har det utförda

rättats genom handräckning eller på annat sätt eller föreligger annars sir-
skilda skäl. f^r avgiften bestämmas till lägre belopp än som följer av iredjs

stycket eller helt ef terges.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1980. De nya bestämmelserna lili-

lämpas även på överträdelse som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens väg nar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

. M OM

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.