SFS 1980:337

800337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:337

Utkom från trycket

den 10 juni 1980

Lag
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

utfärdad den 29 maj 1980.

''öreskrivs att 38 och 48 a §§ by ggnadsstadgan

' >^59.6 i

skall ha ned an angivna lydelse.

550

¬

background image

,g § Hn byggn ads yttre skall ges sådan utformning och färg, som stads-

'ller landskapsbilden fordrar och som är lämplig både för byggnaden som

iiAdan o tth för en god helhetsverkan. Inom ett bebyggelseområde som ut-

cör en värdefull miljö skall dessutom särskild hänsyn tas till områdets

Bn bygg nad som är av större värde från historisk, kulturhistorisk eller

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva
Byggnaden eller geno m bebyggelse i gr annskapet. Om fasta fornlämningar
nnns särskilda bestämmelser.

4g a

Vid sådan ändring av en byggnad, som enligt 15 § b)-0 är att

hänföra till nybyggnad, skall 38 § första stycket. 40 och 42-48 §§ tillämpas

endast beträffande de delar av byggnaden som berörs av ändringen. Be­
stämmelserna i 40 och 42-48 §§ skall dock tillämpas endast i den omfatt­

ning som erfordras för att dessa delar av byggnaden skall uppfylla skäliga

anspråk på säkerhet, handikappanpassning, god energihushållning, trev­

nad. god hygien och godtagbar avfallshantering.

1 byggnadens övriga delar skall sådana brister som avser hållfasthet,

brandsäkerhet eller sanitära förhållanden undanröjas, om de innebär så av­

sevärda ölägenheter att de inte skäligen kan godtas.

Denna lag trä der i kra ft den I juli 1980.

Pä regeringen s vägnar

GBORG D ANELL

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

'

Senaste lydelse 1978:369.

SFS 1980:337

i I

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.