SFS 1981:873

810873.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:873 Lag

Utkom från trycket

den 9 september 1981

om äisårmg i byggnadsstadgaii (1959:612);

utfärdad den 20 augusti 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 25 §§ sa mt 71 § 1 mom .

byggnadsstadgan (1959:612)^ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer byggnadsstadgan att ha följande lydelse från

och med den dag då denna lag träder i kraft.

1 kap. Om byggnat^snämnd

1 § I varje kommun skall finn as en byggnadsnämnd, som har att öva in­

seende över hur kommunens område bebygges.

Särskilt åligger det nämnden
att med uppm ärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom kommu­

nen och dess omgivning, ombesörja utredningar rörande planläggning, fas­
tighetsbildning och byggnadsväsen samt i dessa ämnen upprätta de förslag

och göra de framställningar som finnas påkallade;

att samarbeta med övriga m yndigheter, vilkas verksamhet berör nämn­

dens arbetsområden eller vilkas b edömanden äro av betydelse för nämn­
dens verksamhet;

att lämna allmänheten råd och upplysningar i planläggnings -, fastighets­

bildnings- och byggnadsfrågor; samt

att övervaka efterlevnaden av byggnadslagen, denna stadga och övriga

föreskrifter angående byggandet.

2 § Om någon begär det skall byggnadsnämn den lämna skriftligt besked

huruvida nämnden har meddelat beslut om skyldighet för en viss fastig­

hetsägare att vidta särskilda åtgärder med avseende på fastigheten.

Där stadsplan finns skall byggnadsnämnden eller den myndighet, som

kommunfullmäktige bestämmer, på begäran lämna skriftligt besked om

den ersättning för gatukostnader eller kostnader för annan allmän plats

som belöper på en viss fastighet. I besk edet skall anges i vad mån skyl dig­

heten att betala ersättningen har inträtt.

Om någon begär det skall byggnadsnämnden dessutom lämna ut karta

(nybyggnadskarta) för sådan fastighet som ingår i stadsplan. Nämnden bör

tillhandahålla nybyggnadskarta också för andra fastigheter, om det lämpli­

gen kan ske .

3 § 1 fråga om byggnadsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §,

3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och

10- 12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I an nan kom­
mun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 §

första stycket och 6 § nämnda lag på m otsvarande sätt.

1686

' Prop, 1980/81; 165, CU 36, rskr 362.

^ Stadgan omtryckt 19 72: 776.

¬

background image

uppdrag som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen (1977:

SFS 1981:873

179) får ej omfatta befogenhet att

1. slutligt avgöra fråga om avgift enligt lagen (1976:666) om påföljder

och ingripanden vid olovligt byggande m. m.,

2. meddela föreläggande vid vite utom i fall som avses i 3 § nämnda lag

eller föreläggande vid an nat äventyr eller

3. slutligt avgöra ärende, som är av principiell natur eller annars av stör­

re vikt.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971:290) äga 4 och 5 §§ nämnda

lag tillämpning i samtliga ärenden hos byggnadsnämnd.

4 § Byggnadsnämnd skall hava tillgång till personal i den omfattning som
erfordras för att nämnden skall kunna behörigen fullgöra sina uppgifter.

Där planläggnings- och byggnadsverksamheten är av större omfattning

eller bebyggelsens art så kräver skall nämnden såvitt möjligt till sitt biträde

hava stadsarkitekt. Till stadsarkitekt må ej utses annan än den, som inom
riket avlagt e xamen vid teknisk högskolas avdelning för arkitektur samt

därefter under en längre tid utövat väl vitsordad praktisk verksamhet inom

planläggnings- och byggnadsväsendet. Statens planverk äger dock, när

skäl äro därtill, medgiva att till stadsarkitekt utses annan än den som avlagt
nyss nämnd examen.

I fall som avses i andra stycket skall nämnden såvitt möjligt även

hava biträde av person med särskild utbildning och praktisk erfarenhet i

konstruktionsfrågor (byggnadsinspektör).

Om kommuns mätningsverksamhet finns särskilda bestämmelser.

5

6

7

8 § Av den som hos byggnadsnämnden gör framställning, vilken föranle­
der upprättande av nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning eller

annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller framställning av arkivbe­

ständig handling, får kommunen taga ut avgift med högst det belopp som
motsvarar kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärden.

Grunder för beräkning av avgift som avses i första stycket anges i taxa

som beslutas av kommunfullmäktige.

' Paragrafen upphävd genom 1977:193.

^ Paragrafen upphävd genom 1977:193.

° Paragrafen upphävd genom 1977:193.

1687

¬

background image

SFS 1981:873

2 kap. Om planläggning

Allmänna bestämmelser

9 § Planläggning skall ske så. att den främjar en ur allmän synpunkt

lämplig utveckling inom det område, som planen skall avse. Tillbörlig hän­

syn skall tagas till förhållandena inom angränsande områden samt till den

allmänna samfärdselns, energihushållningens, det militära f örsvarets, ci­

vilförsvarets och andra för riket gemensamma behov. �ven enskildas in­

tressen skola tillbörligen beaktas.

Där ej särskilda förhållanden föranleda annat, skall mark avses för det

ändamål, vartill den är mest lämpad med hänsyn till läge, terräng- och

grundförhållanden samt övriga omständigheter. Till bebyggelse må ej av­
ses mark, som ur sundhetssynpunkt, med hänsyn till samfärdseln, möjlig­

heterna att ordna vattenförsörjning och avlopp, faran för vattenförorening

eller eljest ur allmän synpunkt ej är lämpad för sådant ändamål. Områden

med särskild naturskönhet eller säregna naturförhållanden, bebyggelse
med särskilt värde ur historisk eller kulturhistorisk synpunkt eller ur skön­
hetssynpunkt samt områden som äro lämpade och behövliga för friluftsliv

skola såvitt möjligt bevaras. Om skyldighet att bevara fasta fornlämningar

är särskilt stadgat.

Plan må ej göras mera detaljerad än som är nödvändigt för att nå det där­

med avsedda syftet.

Regionplan

10 § I mom. Regionplanering skall bedrivas så, att den därvid förebragta

utredningen översiktligt belyser de med planläggningen sammanhängande
frågor, som äro gemensamma för regionen eller en större del av denna,

samt underlättar det framtida avgörandet av dylika frågor.

1 regionplan skall i den mån så erfordras med hänsyn till planens syfte

upptagas och på ett överskådligt sätt angivas, vilka områden som avses för

olika ändamål.

2 mom. Regionplan skall i erfor derlig mån vara avfattad på karta. Er­

fordras regionplanebestämmelser, böra dessa avfattas i särskild handling.

Generalplan
11 § I mom. Vid generalplanering skall efte rsträvas att utröna och på ett
översiktligt sätt redovisa det behov av utrymme för olika ändamål, som

kan förutses för planområdet, samt att på ett lämpligt sätt tillgodose detta

behov. Härvid bör även undersökas, vilka områden som från allmän syn­
punkt böra undantagas från bebyggelse eller från viss bebyg gelse.

2 mom. Generalplan skall i erforder lig mån vara avfattad på ka rta. Till

planen hörande särskilda bestämmelser skola avfattas i särskild handling.

�& kartan skola angivas gränserna för planen samt för de markområden

som av ses för olika ändamål ävensom, i den mån så erfordras, befintliga
förhållanden såsom vattenområden, höjdförhållanden, fastighetsgränser,

i68g

vägar, kraftledningar och byggnader.

¬

background image

Stadsplan

SFS 1981:873

12 § / mom. Vid uppgörande av stadsplan skola de anspråk tillgodoses,

som ur olika synpunkter skäligen kunna ställas på en väl ordnad bebyggel­
se. Därvid skall tillses, att marken utnyttjas på ett ekonomiskt och i öv rigt
lämpligt sätt, att samfärdselns och trafiksäkerhetens krav tillbörligen beak­
tas, att erforderlig trygghet mot bra ndfara vinnes samt att hänsyn tages till
de fordringar, som böra uppställas ur sundhets-, skönhets- och trevnads­

synpunkt. Skälig hänsyn skall tagas till bestående äganderättsförhållan­
den, fastighetsgränser, servitut och andra omständigheter, som kunna in­

verka på planens ge nomförande.

Planen må ej givas större omfattning än att den kan fö rväntas bliva ge­

nomförd inom nä ra förestående tid.

2 mom. Stadsplan skall vara avfattad å karta. Till planen hörande be­

stämmelser skola avfattas i särskild handling.

Kartan skall tydligt angiva gränserna för planen samt för de markområ­

den, som skola anvä ndas till by ggnadskvarter, gata, torg, park eller annan

allmän plats eller till specialom råde. Gators och torgs höjdlägen skola vara
angivna med siffror i gatukors och i punkte r där lutningen avsevärt ändras.

I stad splanebestämmelser skola, i d en mån så erfordras, intagas stad-

ganden angående reglering av planområdets bebyggande och användning i
övrigt, såsom

om kvarters eller specialområdes användning för visst ändamål och om

förbud mot bebyggande a v viss del av kvarter eller specialområde;

om byggnadssätt, antal byggnader å tomtplats, byggnads planyta och lä­

ge, dess höjd och våningsantal, källardjup eller antal källarvåningar samt
antalet lägenheter som få inredas i en byggnad;

om planteringar, lekplatser, parkeringsplatser och garage;
om utfart eller annan utgång mot gata;
om rätt att inom gata, torg, park eller annan allmän plats nyttja utrym­

met under eller öv er markens plan till inredande av lokaler eller för annat

ändamål;

om förläggande under eller över markens plan av gata eller annan trafik­

led; samt

om bevarande av vattenområden och andra naturförhållanden.

Byggnadsplan

13 § Byggnadsplan skall uppgöras så, att den tillgodoser de krav, som

med hänsy n till de särskilda förhållandena inom det tillämnade pianområ-

det skäligen böra ställas på en väl ordnad bebyggelse. Särskild hänsyn
skall tagas till bebyggels ens art, äganderättsförhållandena samt markägar­

nas möjligheter att genomföra planen.

Byggnadsplan må ej uppgöras så, att jordbruk, skogsbruk eller annan dy­

lik näring onödigtvis hindras eller försvåras. I planen må upptagas mark

för jordbruksändamål endast i den mån så erfordras för planens lämpliga

utformning.

I övrigt skall i tillämplig a delar gälla vad i 12 § är stadgat om stadsplan.

1689

¬

background image

SFS 1981: 873

Upprättande, antagande och fastställelse av plan

14 § Den som upprättar förslag till plan skall därvid samråda med kom-

munstyrelsen eller annat organ, som kommunfullmäktige bestämma, läns-

^

styrelsen samt övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda perso-
ner, som kunna hava ett väsentligt intresse av frågan.

(I'

15 § Förslag till stadsplan eller byggnadsplan skall upprättas på grundval

i

av en för ändamålet avsedd karta över det område, som beröres av försla­
get (grundkarta).

1 särskild vid grundkartan fogad förteckning (fastighetsförteckning) sko­

la redovisas de fastigheter, samfälligheter och andra områden, som berö­
ras av förslaget, deras ägare samt, i den mån kännedom d ärom kunnat er­
hållas, servitut och andra särskilda rättigheter, som kunna hava betydelse

för planläggningen eller beröras av denna. Förteckningen skall vara be­
styrkt av person som är behörig till tjänst som chef för fastighetsbildnings­

myndighet eller för kommunal fastighetsregistermyndighet.

Har fråga väckts att generalplan skall helt eller delvis fastställas, skall

fastighetsförteckning upprättas för det område som beröres av frågan.

16 § Förslag till plan skall, då det överlämnas till kommunal eller statlig

myndighet för antagande eller fastställelse, vara åtföljt av

a) grundkarta och fastighetsförteckning därest sådana skola vara upp­

rättade;

b) beskrivning över förslaget med erforderlig motivering;

c) utredning angående de tekniska och ekonomiska förutsättningarna

för planens genomförande med beaktande särskilt av grundens beskaffen­

het, trafikförhållandena ävensom möjligheterna att ordna vattenförsörj­
ning och avlopp och att tillgodose vattenvårdsintresset; samt

d) redogörelse för det samråd med m yndigheter, markägare och andra,

som ägt rum vid utarbetande av förslaget.

Innan f astighetsförteckning lägges till grund för underrättelser till sak­

ägare, skall den i erforderlig mån k ompletteras med hänsyn till inträff ade

förändringar.

17 § / mom. Innan förslag till plan antages, skall det under viss tid utstä l­

las till granskning genom byggnadsnämndens eller, där fråga är om re-

gionplan, genom förbundsstyrelsens försorg; och äger den, som ej åtnöjes

med förslaget, att inom samma tid framstäl la anmärkning däremot hos den

myndighet, som ombesörjt utställandet. Där så finnes lämpligt må på en

gång utställas två eller flera alternativa förslag.

Tiden för granskningen bestämmes av den myndighet, som ombesörjer

utställandet. Den må ej sättas kortare än tre månader, där fråga är om re-

gionplan, och ej kortare än tre veckor i övriga fall. Kungörelse om utstäl­

landet skall fö re den bestämda tidens början ske i ortstidning . Berör för­
slaget mark, som står under allmän myndighets förvaltning, skall myndig­

heten särskilt underrättas.

2 mom. Vid utställande av förslag till regionplan skall förbundsstyrelsen

översända kopia och avskrift av förslaget till styrelserna för de kommuner,

1690

som förslaget rör, samt till länsstyrelsen och av frågan berörda centrala

¬

background image

myndigheter äve nsom, där så finnes lämpligt, till annan som beröres av

SFS 1981:873

förslaget, och därvid bestämma viss tid, minst tre månader efter delfåen-
det, inom vilken vederbörande äger att till nämnden inkomma med yttran­
de över förslaget.

3 mom. Innan förslag till genera lplan utställes, skall by ggnadsnämnden

översända avskrifter och kopior av förslaget till state ns planverk, statens

naturvårdsverk, statens vägverk, riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

Skall förslaget helt eller delvis fastställas har nämnden att vidare förfara

på sätt i 4 mom. stadgas om förslag till stadsplan eller byggnadsplan, dock

att underrättelser icke erfordras till andra sakägare än dem som beröras av
fastställelsen.

4 mom. Vid ut ställande av förslag till stadsplan eller byggnadsplan skall

byggnadsnämnden före ingången a v den tid, som bestämts för förslagets

granskning, med posten under rekommendation eller eljest bevisligen av­
sända skriftlig und errättelse om innehållet i den u tfärdade kungörelsen till

varje känd och inom riket boende markägare, som beröres av frågan och

icke skriftligen godkänt förslaget. �r markområde samfällt för flera fastig­

heter med skilda ägare och finnes för samfälligheten känd styrelse eller an­
nan, som är satt att förvalta den, erfordras ej underrättelse till de särskilda

delägarna i samfälligheten, utan må underrättelsen sändas allenast till leda­

mot av styrelsen eller till förvaltaren. �ger denne ej att själv föra talan för

delägarna i samfällighe ten, är han gentemot delägarna ansvarig för att un­
derrättelsen tillställes någon som äger behörighet härtill eller, om sådan ej

finnes, kommer till delägarnas kännedom. Finnes ej känd styrelse eller för­
valtare, må underrättelsen sändas till en av d elägarna att vara för dem alla
tillgänglig, och skall för sådant fall tillika uppgift om vilken delägare under­

rättelsen tillställts kungöras på sätt i I mom. a ndra stycket sägs. Har upp­

lysning vunnits om förhandenvaron av servituts- eller arrenderätt, som be­

röres av planläggningen, skall underrättelse tillställas rättighetens inneha­
vare, såvitt han är känd och boende inom riket.

Berör förslaget, i vad det skall fastställas, allmän väg eller väg, som om-

händerhaves av vägförening, eller för biltrafiken viktig gat a eller mark,

som är avsedd att utläggas till sådan väg eller gata, eller befästning eller an­

nan anläggning, som a vses i 81 § byggnadslagen eller omfattas av förord­

nande enligt 82 § sam ma lag, skall utdrag av förslaget i erforderliga delar
tillställas vederbörlig myndighet, vägföreningen eller anläggningens ägare
med anmodan att inom viss av byggnadsnämnden angiven tid, som ej må

sättas kortare än den jämlikt 1 mom. bestämda granskningstiden, till

nämnden inkomma med yttrande över förslaget. Vad nu stadgats behöver

dock ej iakttagas med avseende å sakägare som skriftligen go dkänt försla­
get.

Ett exemplar av förslaget skall tillställas kommunstyrelsen samt, där så

finnes erforderligt, jämväl kyrkorådet. Avser förslaget område, som grän­

sar till annan kommun, bör byggnadsnämnden bereda dess styrelse tillfälle
att yttra sig över förslaget.

5 mom. Vidtages ändring i forslag till plan, sedan det varit utställt till

granskning, skall det ånyo utställas. Nytt utställande erfordras dock icke

om de sakägare, som beröras av ändringen, skriftligen godkänt denna eller
ock un derrättats om ändringen på sätt i 4 mom. sägs samt erhållit tillfälle
att vid sammanträde eller annorledes taga del därav.

¬

background image

SFS 1981J 873

18 § Sedan förslag till ge neralplan, stadsplan eller byggnadsplan blivit

utställt på sätt i 17 § sägs, skall byggnadsnämnden granska förslaget jämte
inkomna an märkningar och yttranden. Härefter skall byggnadsnämnden,

såvida nämnden ej själv äger besluta i ä rendet, överlämna handlingarna

jämte eget utlåtande till kommunfullmäktige.

19 § / mom. Sedan generalplan antagits, skall planen med därtill höran­
de utredning i bestyrkt avskrift och kopia genom byggnadsnämndens för­

sorg tillställas statens planverk, statens naturvårdsverk, statens vägverk,

riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och vederbörande fastighetsbild­

ningsmyndighet.

2 mom. När fastställelse sokes å regionplan, generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan, skola handlingarna i ärend et insändas till läns styrelsen.

20 § När plan inkommit till länsstyre lsen för fastställelse, skall länssty­

relsen, såvida den ej själv har att besluta i ärende t, överlämna handlingar­
na jämte eget utlåtande till regeringen.

21 § Sedan plan blivit fastställd, skola handlingarna översändas till by gg­

nadsnämnden eller, där fråga är om regionplan, till förbundsstyrelsen. Om
underrättelse till vissa myndigheter genom statsdepartement eller länssty­
relse är särskilt stadgat.

När länsstyrelsen meddelat beslut om fastställelse beträffande general­

plan, stadsplan eller byggnadsplan, skall länsstyrelsen samma dag över­

sända underrättelse därom till envar som i ärendet framställt yrkande, vil­

ket genom beslutet helt eller delvis lämnats utan bifall. Får beslutet på

grund av stadgandet i 150 § tre dje stycket byggnadslagen ej överklagas,

skall l änsstyrelsen utfärda bevis att beslutet på grund därav vunnit laga

kraft.

Där enligt bestämmelserna i 45 § byggnadslagen stadsplan fastställts un­

der villkor att expropriation kommer tilll stånd av viss i planen ingående

mark, skall, sedan sådan expropriation skett, meddelande härom genom

byggnadsnämndens försorg så snart ske kan tillställas statens planverk,

länsstyrelsen, vederbörande fastighetsbildningsmyndighet och kommunal
fastighetsregistermyndighet, om sådan finnes.

22 § Där förslag till generalplan, sta dsplan eller byggnadsplan enligt be­
stämmelserna i byggnadsla gen upprättats på föranstaltande av regeringen
eller länsstyrelsen, har länsstyrelsen att fullgöra vad i 17 § är stadgat för

byggnadsnämnd. Sedan länsstyrelsen granskat inkomna anmärkningar och
yttranden över förslaget samt kommunfullmäktige blivit hörda i ärend et,
skall med avseende å den fortsatta handläggningen förfaras på sätt i 20 och

21 §§ sägs.

23 § Vad i detta kapitel är stadgat om upprättande, antagande och fast­
ställande av plan skall i til lämpliga delar gälla ändring eller upphävande av

planen, dock att grundkarta icke i något fa ll erfordras, om de förhållanden,

som äro av betydelse för frågan, tillräckligt tydligt framgå av annan till­

gänglig karta. Där ändring berör blott ett mindre antal markägare, erford-

1692

ras ej heller utställande eller kungörelse i tidning, såvida markägarna

¬

background image

skriftligen medgivit att sådant förfarande ej tillämpas eller ock underrättats
öm förslaget samt därefter under minst tre veckor haft tillfälle att taga del
av detta. Vid ändring av regionplan må tiden för utställandet minskas till

tre veckor.

SFS 1981; 873

Särskilda bestämmelser

24 § 7 mom. När förordnande, innefattande förbud mot nybyggnad utan
särskilt tillstånd enligt 15, 35, 82, 86, 109, 110 eller 168 § byggnadslagen
meddelas, skall länsstyrelsen underrätta markägarna därom genom kungö­

relse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt.

När förordnande, innefattande förbud mot schaktning, fyllning, trädfäll­

ning eller därmed jämförlig åtgärd meddelas skall underrättelse därom sna­

rast möjligt delges varje sakägare vars rätt beröres av beslutet.

Det område, som avses med förordnandet, skall å karta eller annorledes

tydligt angivas till sina gr änser.

Angående skyldighet att, sedan förordnandet vunnit laga kr aft, tillställa

statens planverk, vederbörande fastighetsbildningsmyndighet ävensom

vederbörande byggnadsnämnd avskrift av förordnandet jämte kopia av

kartan är särskilt stadgat.

Första och tredje styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om

byggnadsnämnds beslut enligt 35 a § byggnadslagen om förbud mot riv­
ning av byggnad. Vad som enligt första och tredje styckena åvilar länssty­
relsen skall därvi d i stället fullgöras av byggnadsnämnden.

2 mom. H ar förordnande jämlikt 16. 36 eller 87 § byggnadslagen medde­

lats om förbud mot nybyggnad utan särskilt tillstånd, skola markägarna ge­
nom länsstyrelsens försorg underrättas om förordnandet på sätt i 1 mom.
första stycket är stadgat.

25 § ® Innan kommunfullmäktige beslutar att gatukostnader eller kostna­
der för andra allmänna platser skall betalas av fastighetsägare enligt 56
eller 57 § byggnadslagen (1947; 385), skall kommunfullmäktige låta utreda

frågan och upprätta det förslag som utredningen föranleder.

Förslag till ers ättningsskyldighet enligt 56 § byggnadslagen skall ställas

ut för granskning under minst tre veckor efter det att kungörelse om detta

har ske tt i ortstidning. Underrättelse om utställningen av förslaget skall

dessutom, på det sätt som anges i 17 § 4 mom. första stycket, sändas till

kända och inom riket bosatta markägare, vilkas rätt berörs av förslaget.
Underrättelse behöver dock inte sändas till den som skriftligt har godkänt

förslaget. När granskningstiden har gått ut, får fullmäktige besluta i ären­

det.

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 57 § byggnadslagen, skall de

markägare, vilkas rätt berörs och som inte har godkänt förslaget, beredas
tillfälle att yttra sig över detta, innan kommunfullmäktige får fatta beslut i
ärendet.

® Senaste lydelse 1977:913.

1693

¬

background image

SFS 1981:873

26 § Uppkommer fråga om förpliktande för ägare av mark, för vilken
stadsplan fastställts eller skall f astställas, att avstå mark eller bekosta ut­

förande av särskilda anordningar jämlikt 70 eller 73 § eller 165 § f örsta
stycket byggnadslagen, skall byggnadsnämnden uppgöra förslag i ämnet.

Sedan förslaget uppgjorts skall tillfälle beredas ve derbörande markägare

att under viss tid, minst tre veckor, granska detsamma. Härom skall mark­
ägare, därest han ej skriftligen godkänt förslaget, underrättas på sätt i 17 §
4 mom. första stycket sägs.

Den mark, som skall avstås, skall till läge och gränser angivas på be­

styrkt kopia av stadsplanekartan eller särskild karta med samma noggrann­

het.

Om byggnadsnämnds skyldighet att göra anmälan till inskrivningsmyn­

digheten, då fråga väckts om tillämpning av 70 § eller 165 § första stycket

byggnadslagen, stadgas i förstnämnda paragraf.

27 § Vad i 26 § fö rsta, andra och tredje styckena stadgas skall äga mot­
svarande tillämpning i äre nde om förpliktande för ägare av mark, för vil­
ken byggnadsplan skall fa stställas eller fastställts, att upplåta mark till väg

eller annan allmän plats jämlikt 113 § eller 165 § andra stycket byggnadsla­
gen. Väckes frågan hos länsstyrelsen, har denna att fullgöra vad som så­
lunda är föreskrivet för byggnadsnämnd.

Om skyldighet för byggnadsnämnd el ler länsstyrelse att i nu a vsett fall

göra anmälan till inskrivningsmyndig heten stadgas i 113 § byggnadslagen.

28 § Vid handläggning av fråga om upprättande eller fastställande av

byggnadsplan skall länsstyrelsen tillika taga under övervägande, huruvida
vägförening, varom stadgas i lag en om enskilda vägar, bör bildas för plan­

området.

3 kap. Om utomplansbestämmelser

29 § Inom område där utomplansbestämmelser äga tillämpning, skall,
såvida ej regeringen annorlunda förordnat, i sådant hänseende gälla följan­
de;

1) Byggnad må ej uppföras med mindre valet av plats för den tillämnade

bebyggelsen kan anses lämpligt från allmän synpunkt. Härvid skall, utöver
vad som sägs ne dan, särskilt beaktas att områden med särskild naturskön­
het eller säregna naturförhållanden samt områden som äro lämpade och

behövliga för friluftsliv såvitt möjligt be varas.

2) T omtplats må ej bebyggas i större omfattning än att till gårdsplan och

för andra fastighetens behov återstår det utrymme som med hänsyn till or­

tens sed, fastighetens användningssätt och övriga o mständigheter kan an­

ses skäligt.

3) Byggnad, vars användande kan antagas orsaka behov av vägförbin-

delse eller anordning för vattenförsörjning eller för bortledande av spillvat­

ten eller annan flytande orenlighet, må ej uppföras, med mindre möjlighet

föreligger att tillgodose sagda behov.

1694

4) Byggnad må ej uppföras på mindre av stånd än 4,5 meter från enskild

¬

background image

väg, som är av betydelse med hänsyn till allmänna samfär dseln, och ej när-

SFS 1981: 873

mare vägens mittlinje än 9 meter.

5) Bostadsbyggnad må ej uppföras i flera än två våningar eller till större

höjd än 7,5 meter och må ej innehålla flera än två bostadslägenheter.

När särskilda omständigheter föranleda det äger byggnadsnämnden

medgiva undan tag från bestämmelserna under 3)-5) här ovan, såvitt det
kan ske utan att sundheten, trafiksäkerheten, tryggheten mot brand eller

trevnaden eftersättes.

30

4 kap. Om tomtindelning m. m.

31 § Där stadsplan eller byggnadsplan finnes, åligger det byggnadsnämn­
den att med särskild uppmärksamhet följa och i mån av behov å skiss eller

karta angiva, hur bebyggandet fortskrider inom det planlagda området.

Där sä finnes påkallat, skall nämnden verkställa särskild utredning för

bedömande hur bebyggelse och fastighetsbildning lämpligen bör ske för att

ingå som led i et t ändamålsenligt utnyttjande av området.

32 § I fråga om område med stadsplan skall byggnadsnämnden vaka
över att tomtindelning kommer till stån d när sådan erfordras. Har stads­

planen ändrats och följer därav, att ändring bör ske jämväl av tomtindel­
ningen, eller är gällande tomtindelning eljest icke ändamålsenlig, har
nämnden att vidtaga åtgärd for ändring av denna, när så kan ske och nämn­

den finner det erforderligt.

33 § Vid tomtindelning skall eftersträvas att i anslutning till stadsplanen

nå en ändamålsenlig, enkel och redig indelning av kvarteret. Med tomt

jämställes härvid del av kvarter som förutsättes skola tagas i ans pråk for

bildande av samfällighet. Vaije fastighet skall hava erforderlig förbindelse
med gata. Behörig hänsyn skall tagas till bestående äganderätts- och servi-
tutsförhållanden samt av markens ägare uttryckta önskemål.

34 § / mom. Förslag till tomtindelning skall upprättas av person, som är

behörig till tjänst som chef för fastighetsbildningsmyndighet. Förslaget

skall u tmärkas å karta. Till förslaget skall ock höra beskrivning, i vilken

för varje tomt eller sådan samfällighet som avses i 33 § skola upptagas

storleken av vart och ett av de områden av vilka enheten skall bildas samt

dennas ytinnehåll. På kartan eller i beskrivn ingen skall även angivas vilka
servitutsbildningar som erfordras för att mot tomt svarande fastighet skall
anses öv erensstämma med förslaget. Vid förslaget skall vara fogad för­

teckning över ägare av mark inom kvarteret.

Vid forsla gets uppgörande bör samråd ske med markägarna varjämte,

där så prövas lämpligt, tillfälle bör beredas kommunstyrelsen att yttra sig i

frågan.

' Paragrafen upphävd genom 1972:776.

1695

¬

background image

SFS 1981: o73

2 mom. Förslag till tomtindelning skall genom byggnadsnämndens för­

sorg utställas till granskning under viss tid, minst tre veckor; och äger den,
som ej åtnöjes med förslaget, att under samma tid framställa anmärkning

däremot hos nämnden. Utställande erfordras dock icke, om samtliga ägare
av mark inom kvarteret eller, där förslaget uppenbarligen berör blott vissa

^

markägare, dessa skriftligen medgivit att dylikt förf arande ej tillämpas.

Om u tställande av förslag till tomti ndelning skola ägarna av mark inom

kvarteret underrättas på sätt i 1 7 § 4 mom. första stycket sägs, dock att un­

derrättelse icke erfordras till markäg are, som uppenbarligen ej beröres av
förslaget. �r markägares vistelseort okänd och finnes ej någon, som veter­

ligen äg er att föra talan f ör honom, skall kungörelse om utställandet före

'

den bestämda tidens början ske i Post- och Inrikes Tidningar.

'

Vidtages ändring i förslaget, sedan det varit utställt till granskning, skall

stadgandet i 17 § 5 mom. äga motsva rande tillämpning.

^

3 mom. Sedan byggnadsnämnden antagit förslag till tomtindelning, skall

nämnden översända handlingarna i ärendet till länsstyrelsen.

Då länsstyrelsen fastställt tomlindelning, skall länsstyrelsen samma dag

översända underrättelse därom till byggnadsnämnden, kommunstyrelsen

^

och kommunal fastighetsregistermyndighet, om sådan finnes inom kom-

munen, samt de markägare, som i ären det framställt yrkande, vilket helt

eller delvis lämnats utan bifall. Där till följd av stadgandet i 150§ tredje
stycket byggnadslagen klagan över beslutet ej får föras, har länsstyrelsen

att å kartan teckna bevis att beslutet på grund därav vunnit laga kraft.

4 mom. Vad i denna paragraf är stadgat om antagande och fastställande

-

av tomtindelning skall i tillämpliga delar gälla jämväl ändring eller upphä-

^

vande av sådan indelning.

^

5 kap. Om byggande

Inledande bestämmelser

35 § I fråg a om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed
jämförlig näring äga stadgandena i de tta kapitel tillämpning endast inom
område med fastställd gen eralplan, stadsplan eller byggnadsplan.

36 § Vad i detta kapitel stadgas om tomt gäller fastighet, samfällighet
och annan för bebyggelse avsedd enhet.

Med gata förstås i detta kapitel område som i fastställd generalplan eller

stadsplan avsetts till gata, torg eller eljest för allmän trafik, område som i
byggnadsplan a vsetts till väg elle r annan allmän plats, inom områd e med
utomplansbestämmelser belägen enskild väg som är av betydelse för all­
männa samfärdseln inom området, så ock allmän väg.

Angående vad som är att hänföra till nybyggnad stadga s i 75 §.

37 § Där i detta kapitel eller i stads plan, byggnadsplan eller utomplans­

bestämmelser givits föreskrift om hushöjd, källardjup eller dylikt, skall,
såvida annat ej angivits, måttet räknas från angränsande gatas medelnivå

invid tomten. För fritt liggande byggnad inne å tomt räknas måttet från
markens medelnivå invid byggnaden. Byggnad må härvid ej , med mindre

1696

särskilda skäl föreligga, anses såsom fritt liggande inne å tomt, om någon

¬

background image

del därav ligger närmare gata än 6 meter. Byggnads höjd räknas till skär-

gfg 1981; 873

ningen mellan fasa dplanet och takplanet.

Har föreskrift givits om visst antal våningar, skall såsom våning anses

källare, om golvet i den närmast högre våningen lägges mer än 1,5 meter
över omgivande markyta och byggnadsnämnden ej med hänsyn till ter­

rängförhållandena medgiver annan bedömning.

Nybyggnad
38 § En by ggnads yttre skall ges sådan utformning och färg, som stads-
eller landskapsbilden fordrar och som är lämplig både för byggnaden som
sådan och för en god helhetsverkan. Inom ett bebyggelseområde som ut­
gör en värdefull miljö skall dessutom särskild hänsyn tas till områdets

egenart.

En byggnad som är av större värde från historisk, kulturhistorisk eller

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva
byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet. Om fasta fomlämningar
finns särskilda bestämmelser.

39 § Byggnad skall förläggas till sådant ställe å tomten som är lämpligt

med hänsyn till landskapsb ilden och så att den på lämpligt sätt ansluter till
övrig bebyggelse å tomten och å närbelägen mark. Byggnad inom område

med stadsplan eller byggnadsplan skall, såvida annat ej föreskrivits i pla­

nen eller medgives av byggnadsnämnden, läggas i gatulinjen eller, om för­
gård finnes, i inre förg årdslinjen.

I övrigt skall, där ej annat är föreskrivet, vid val av plats för byggnad

iakttagas

a) att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att

sammanbyggas med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre av­
stånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggna­
den tillåtna största höjden och ej närmare gränsen än 4,5 meter; samt

b) a tt avståndet mellan byggna der å samma tomt ej må vara mindre än

den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.

Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från bestämmelserna i andra

stycket, om det finnes påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för
granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan
att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan åtgärden inverka på
förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken.

40 § Byggnads tak må icke skjuta över ett plan, som skär närmaste fa-
sadplan på den för byggnaden tillåtna högsta höjden och höjer sig inåt

byggnaden med en lutning av 45°. Byggnadsnämnden äger dock medgiva,

att takkupor och andra anordningar, som kunna anses påkallade med hän­
syn till byggnadens utseende eller av praktiska skäl, skjuta över detta plan.

41 § I mom. Där icke annat föreskrivits i gällande plan, må byggnad ej
uppföras så, att någon del därav når över gata.

Byggnadsnämnden äger dock medgiva

a) att grundkonstruktion, fasadlist, trappsteg ovan gatuplanet, flagg-

1697

107-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981: 873

stång, intagningsbrunn för kablar eller annan liknande mindre byggnadsdel

skjuter över gräns mot gata;

b) att balkong, burspråk eller annan liknande byggnadsdel utbygges

över gata; samt

c) att port, dörr, grind eller fönster vid öppnandet når ut över gata.

Medgivande, som nu sagts, må lämnas endast när det med hänsyn till ga­

tans bredd och övriga omständigheter kan ske utan olägenhet för trafiken

eller eljest. I fall, som avses i an dra stycket b), skall särskilt tillses, att
anordningen icke medför men för grannfastighet.

2 mom. Vad i 1 mom. är föreskrivet om befogenhet för byggnadsnämnd

att medgiva byggande å gatumark skall äga motsvarande tillämpning där
någon vill uppföra byggnad så, att den skjuter in på annan mark, som enligt
gällande plan eller a ndra gällande föreskrifter ej får bebyggas.

42 § Byggnads grundkonstruktion och stomme samt övriga byggnadsde­

lar, som kunna utsättas för belastning, skola hava betryggande bärförmå­

ga, stadga och beständighet.

42 a § Bostäder för annat ändamål än fritidsändamål och de utrymmen i

byggnad till vilka allmänheten äger tillträde eller som utgöra arbetslokal

skola utformas så att de bliva tillgängliga för och kunna nyttjas av personer

vilkas rörelsefö rmåga eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ål­

der, handikapp eller sjukdom.

Bostadsbyggnad i tv å våningar och bostadsbyggnad med högst två bo­

stadslägenheter får uppföras utan hiss eller motsvarande anordning.

Byggnadsnämnden kan medgiva undantag från kravet på tillgänglighet

till bostadsbyggnad i högst två våningar och bostadsbyggnad med högst
två bostadslägenheter, där så påkallas med hänsyn till terrängförhållande­

na.

Byggnadsnämnden kan i fråga om arbetslokal medgiva undantag från de i

första stycket angivna kraven, där så påkallas med hänsyn till arten av den

verksamhet för vilken lokalen är avsedd.

43 § / mom. Uppföres byggnad i gräns mot annan tomt och är ej det
framförvarande området undantaget från bebyggande till minst 9 meters
bredd, skall byggnaden, såvida annat ej föreskrivits i gällande plan, skiljas

från granntomten medelst brandmur.

Där fråga ä r om byggnader i hö gst två våningar, må byggnadsnämnden

medgiva befrielse från skyldigheten att uppföra brandmur, om grannarna

äro ense därom och byggnaderna i övrigt anordnas på ett med hänsyn till

brandfaran betryggande sätt.

1 fråga om envåningsbyggnad må anstånd med eller befrielse från skyl­

digheten att uppföra brandmur medgivas av byggnadsnämnden, där nämn­
den efter grannens hörande finner detta med hänsyn till byggnadens ring a
storlek, avståndet till byggnad på angränsande tomt och övriga omständig­

heter kunna ske utan olägenhet.

2 mom. Om sä rskilda skäl tala därför må byggnadsnämnden medgiv a att

brandmur eller annan vägg anordnas gemensamt för byggnader som sam­

manbyggas, där det kan ske utan olägenhet och grannarna äro ense därom.

1698

¬

background image

44 § I mom. Byggnad skall med avseende å konstruktion och inredning

SFS 1981:873

utföras så, att faran för brand ej blir större än som betingas av hänsyn till

dess ändamål, angränsande bebyggelse och omständigheterna i övrigt. Där
annan bebyggelse finnes i gr annskapet, skall byggnads tak utföras av eller

täckas med material, som i tillräcklig mån skyddar mot spridning av brand.

Större byggnad skall, om byggnadsnämnden finner det erforderligt, uppde­

las i lämpligt stora enheter genom brandsäker mur.

2 mom. Byggnad i två våningar sk all, om den upptager större planyta än

200 kvadra tmeter och icke genom brandsäker mur uppdelas i e nheter av

högst denna storlek, utföras så, att den kan betecknas som brandhärdig.

Detsamma gäller byggnad i två våningar med flera än två bostadslägenhe­
ter, därest bostads- eller arbetsrum inredes på vinden.

3 mom. Byggnad i tre eller flera våningar skall utföras så, att den kan be­

tecknas såsom brandsäker.

Vad nu sagts gäller ock byggnad i två v åningar, om i bygg naden skall in­

rymmas:

a) samlingslokal för mer än 150 personer;
b) undervisningsanstalt för mer än 150 elever;
c) hotell eller pensionat för mer än 50 gäster;
d) vårdanstalt, elevhem eller därmed jämförlig inrättning med mer än 50

platser; eller

e) industriell rörelse som i regel s ysselsätter mer än 50 personer eller

som med hänsyn till verksamhetens art innebär särskild fara för brand.

4 mom. Skulle tillämpning av be stämmelserna i 2 eller 3 mom. medföra

oskälig kostnad eller föreligger e ljest särskilt skäl till undan tag, må sådant

medgivas av byggnadsnämnden.

5 mom. Inom utrymme ovan inredd vind må boningsrum ej anordnas så­

vida ej byggnadsnämnden medgiver undantag med hänsyn till vidtagna åt­
gärder mot brandfara.

6 mom. Byggnad skall hava erf orderligt antal utgångar, trappor och and­

ra utrymningsväga r, ägnade att bereda trygghet vid brand. Trappa skall
hava tillräcklig bredd och lämplig stigning samt skall, i den mån så erford­

ras, vara försedd med ledstång och räcke.

7 mom. Eldstäder och andra anordningar för uppvärmning, rök- och

ventilationskanaler, sopnedkast, hissar, portar och liknande anordningar,

gårdslanteminer, ledningar för vattenförsörjning och avlopp samt därmed
förbundna anordningar, ledningar för gas och elektrisk ström samt utrym­

men för sär skilda ändamål, såsom pannrum, garage, tvätt- och torkrum,
bränsleförråd och dylikt skola anordnas så, att brandfara, risk för olycks­

fall eller sanitär olägenhet icke uppkommer.

44 a § En byggnad skall utföras så att den möjliggör god energihushåll­

ning,

Om en byggnad för stadigvarande bruk innehåller bostads- eller arbets­

rum och är avsedd för annat ändamål än fritidsändamål, skall byggnadens
uppvärmningssystem i skälig utsträckning utformas så att det utan omfat­

tande ändringar kan användas för uppvärmning med skilda energislag som

är lämpliga från allmän energisynpunkt. Om byggnaden är en bostadsbygg­

nad med högst två bostadslägenheter och i huvudsak skall v ärmas upp ge­

nom användn ing av elenergi eller naturgas, skall den i skälig omfattning

1699

¬

background image

SFS 1981: 873

anordnas så att ett byte till uppvärmning genom annat energislag underlät-

tas.

En sådan bostadsbyggnad med högst två bostadslägenheter som är av-

^

sedd for annat ändamål än fritidsändamål får inte utföras med ett uppvärm-

j

ningssystem med direktverkande elvärme, om det inte finns särskilda skäl.

45 § Byggnadskall.idenmåndeterfordras, vara försedd med anordning
för uppstigning på taket.

^

Där så erfordras skall härjämte finnas anordning för uppstigning på skor­

sten.

Uppgår byggnads höjd över närmast kringliggande mark på någon punkt

till åtta meter eller finnes på taket lanternin, ljusbrunn eller liknande, skall

byggnaden, där det icke av särskild orsak kan anses obehövligt, vara för­

sedd med anordningar till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från

, ^

taket.

46 § Byggnad för stadigvarande bruk, vari inrymmes bostads- eller ar­

betsrum, skall anordnas och inredas så, att den bereder möjlighet till trev­

nad och god hygien. Den skall innehålla nödiga förvaringsutrymmen samt
vara försedd med behövlig sanitär utrustning.

Särskilt skall beaktas följande:

1. Byggnaden skall bereda erforderlig värme- och ljudisolering samt till­

fredsställande skydd mot fukt.

2. Byggnaden skall kunna uppvärmas och ventileras på tillfredsställande

sätt.

3. I boningsrum samt i k ök, som hör till bo stadslägenhet, skall finnas

fönster, som vetter omedelbart åt det fria och lämnar god dager.

4. Arbetsrum och därtill hörande personalrum skola hava tillräckligt

luftutrymme och kunna tillfredsställande belysas, därvid dagerbelysning

bör anordnas, om förhållandena medgiva sådan.

5. Till byggnad skola höra anordningar som möjliggöra att avfall från

byggnaden kan omhändertagas och bortforslas på ett tillfredsställande

sätt.

6. Rumshöjden i bostadslägenhet skall, räknat från golv till tak, vara

minst 2,40 mete r.

7. Golvytan i boningsrum må ej understiga 7 kvadratmeter.

8. Till bostad slägenhet skola höra vindskontor eller annat därmed jäm­

förligt förvaringsrum samt lämpligt utrymm e för förvaring av matvaror.

9. För dem som bo i byggnaden skall finnas tillgång till utrymmen med

anordningar för tvätt och torkning, plats för rengöring och vädring av säng­

kläder, mattor och dylikt samt, där så erfordras, utifrån lätt tillgänglig för­
varingsplats för cyklar och barnvagnar.

10. Lägenhet skall om möjligt hava soligt läge o ch helst göras genom-

luftbar.

11. Lägenhet skall vara försedd med balkong eller uteplats där förhål­

landena så medgiva och kravet är befogat med hänsyn till lägenhetens stor­
lek.

47 § Med avs eende å arbetsrum må byggnadsnämnden medgiva undan-

1700

tag från bestämmelserna i 46 § andra stycket 1 -6, där sådant påkallas med

¬

background image

hänsyn till arten av den verksamhet, för vilke n rummet är avsett. Nämn-

SFS 1981: 873

den må ock medgiva, att mindre utrymme för matlagning inrättas utan
fönster, såvida anordningar vidtagas för att på annat sätt tillgodose beho­

vet av luftväxling och god belysning. Möter i särskilt fall betydande svårig­
het att iakttaga övriga stadganden i 46 § eller tala e ljest synnerliga skäl för

att något av de ssa stadganden frångås, må byggnadsnämnden medgiva så­
dant undantag som är förenligt med trevnad, bekvämlighet och god hygien.

Byggnadsnämnden må dock ej i något fall medgiva lägre rumshöjd än 2,10
meter.

48 § Byggnad för särskilt ändamål, såsom industribyggnad, byggnad för

undervisning, vårdanstalt, hotell, pensionat, samlingslokal samt lokal för
hantverk eller handel, skall utöver vad förut är stadgat fylla d e särskilda
krav, som med hänsyn till v erksamhetens art skäligen böra uppställas på
hygien, skydd mot ohälsa, olycksfall och brandfara samt på trevnad och

bekvämlighet för dem, som skola vistas i byggnaden.

Särskilt skall iak ttagas,
a) att väggar, tak och golv utföras i sådant material och få sådan utform­

ning att de uta n svårighet kunna rengöras i den omfattning och på det sätt
verksamheten fordrar:

b) att erforderliga anordningar vidtagas för att avlägsna och oskadliggö­

ra fast eller flytande avfall oc h orenlighet ävensom damm, rök, gas eller

ånga, som uppkommer i verksamheten; samt

c) att tillräckliga utrymmen avses till p ersonalrum.

48 a § Vid sådan ändring av en byggnad, som enligt 75 § b)-f) är att hän­
föra till nybyggnad, skall 38 § första stycket, 40 och 42-48 §§ tillämpas en­
dast beträffande de delar av byggnaden som berörs av ändringen. Bestäm­

melserna i 40 och 42-48 §§ skall dock tillämpas endast i de n omfattning
som erfordras för att dessa delar av byggnaden skall uppfylla skäliga an­

språk på säk erhet, handikappanpassning, god energihushållning, trevnad,
god hygie n och godtagbar avfallshantering.

I byggnadens övriga delar skall sådana brister som avser hållfasthet,

brandsäkerhet eller sanitära förhållanden undanröjas, om de innebär så av­

sevärda olägenheter att de inte skäligen kan godtas.

Till nybyggnad ej hänförlig ändring av byggnad

49 § Vid sådan ändring av byggnad, som ej är att hänföra till nybyggnad,
skola bestämmelserna i 38-48 §§ äga m otsvarande tillämpning i fråga om
de delar av byggnaden, som beröras av ändringen.

Byggnadsnämnden äger medgiva undantag, där sådant påkallas av om­

ständigheterna och icke medför brandfara eller olägenhet i sanitärt av seen­
de eller eljest.

Underhåll av byggnad

50 § Byggnad skall underhållas så, att hållfastheten icke äventyras, att

brandfara, sanitär olägenhet eller vanprydnad icke uppkommer. Anord­
ningar som avses i 46 § andra stycket 5 skola hållas i stån d.

1701

¬

background image

SFS 1981:873

Byggnad eller del av byggnad, som har utförts i enlighet med bestämmel­

serna i 44 a §, skall underhållas så att möjligheterna till god energihushåll­

ning i skä lig utsträckning bibehålles.

Rivning av byggnad

51 § / mom. Har byggnad genom brand eller annorledes blivit skadad i

väsentlig mån e ller är den på grund av vanvård att anse som förfallen och
blir den ej iståndsatt inom skälig tid, äger byggnadsnämnden, om så prövas

erforderligt, föreskriva att byggnaden skall riva s.

2 mom. Kan byggnad, som skall riva s, antagas vara behäftad med ohyra

eller virkesförstörande insekter, skall åtgärd vidtagas till deras utrotande.

Skyltar, andra fasta anordningar, upplag m. m.
52 § Skyltar, andra fasta anordningar, såsom vindkraftverk, radioanten­

ner, murar och bensinpumpar samt ljusanordningar, oavsett om de är fast

anordnade eller inte, skall vara lämpade för platsen samt i fråga om form,
färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet. Särskilt

skall beaktas att de inte

1. inverkar menligt på stads- eller landskapsbilden,

2. medför brandfara eller risk för olycksfall,
3. skymmer sikten längs någon gata eller på annat sätt stör trafiken på

en gata eller någon annanstans eller

4. stör dem som bor i närhet en.

Anordningar som är skadade eller på något annat sätt bristfälliga skall

snarast repareras eller tas bort.

Upplag får inte anordnas så att de orsakar brandfara eller risk för olycks­

fall, skymmer sikten för trafiken eller för dem som bor i när heten, vanpry­

der omgivningen eller på annat sätt medför någon olägenhet av betydelse.

Tomts ordnande
53 § / mom. Tomt skall, vare sig den tagits i anspråk f ör sitt ändamål el­

ler icke, hållas i vårdat skick. Därvid skall tills es, att växtligheten ej hind­
rar sikten för trafiken.

2 mom. Bebyggd tomt skall beträffande lutning och höjdläge samt plante­

ring och inhägnad vara anordnad på lämpligt sät t med hänsyn särskilt till

ljustillförseln samt till stads- eller landskapsbilden. Byggnadsnämnden äger
föreskriva att å tomten skall anordnas och vidmakthållas plantering eller
annan liknande anordning. Nämnden äger ock föreskriva, att stängsel skall

hållas mot gata.

3 mom. �& tomt skall in om- eller utomhus finnas särskilt, tillräckligt stort

utrymme till par kering, lastning och lossning av fordon för dem som bo el­

ler vistas på tomten samt för verksamhet som där bedrives, såvida dylikt
utrymme kan beredas för rimlig kostnad och utan synnerlig olägenhet i öv­

rigt. Från vad sålunda foresk rivits äger byggnadsnämnden medgiva undan­

tag, om särskild plats för fordonen beretts annorstädes än å tomten så ock

eljest om särskilda skäl äro därtill.

1702

4 mom. Inrymmer byggnad bostadsläg enhet, skall på tomten eller på ut-

¬

background image

rymme som är gemensamt för flera bostadslägenheter finnas tillräckligt

SFS 1981:873

stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse, om sådan friyta kan bere­

das för rimlig kostnad och utan synnerlig olägenhet. Byggnadsnämnden

kan medgiva unda ntag från denna bestämmelse, om särskilda skäl förelig­

ga.

Byggnadslov

54 § I wjo/n.Följande åtgärder får inte företas utan byggnadsnämndens

lov (byggnadslov):

1. �&tgärder som enligt 75 § hänförs till nybyggnad.

2. Sådan ändring av en byggnad, som berör konstruktionen av dess bä­

rande delar eller av eldstäder, rök- eller ventilationskanaler eller som avse­
värt påverkar byggnadens planlösning eller yttre utseende.

3. Sådan ändring av en byggnad, som innebär att ledningar för vatten­

försörjning eller avlopp samt anordningar som är förbundna med så dana

ledningar installeras eller väsentligt ändras.

4. lanspråktagande av en byggnad eller en del av en byggnad för väsent­

ligen anna t ändamål än det som byggnaden tidigare har använts för eller
som finns angivet på en godkänd ritning.

5. Uppförande eller väsentlig ändring av en mur, ett plank eller någon

liknande anordning.

6. Uppförande av ett vindkraftverk, om vindturbinens diameter är stör­

re än två meter eller om anordningen placeras på ett avstånd från tomt­

gränsen som är mindre än anordningens höjd över marken eller om anord­

ningen fast monteras på en byggnad. Byggnadslov krävs även för väsentlig
ändring av en sådan anordning.

7. Schaktning, fyllning eller annan liknande åtgärd inom en tomt, om åt­

gärden medför att höjdläget för tomten eller för en del av den ändras avse­

värt.

8. Inrättande av en fast cistern eller annan fast anordning för hantering

eller förvaring av brännbara vätskor, om inte anordningen skall tillgodose

endast en viss fastighets husbehov.

9. Inrättande av upplag.

Inom områden med stadsplan krävs dessutom byggnadslov för omfärg-

ning av en fasad som inte vetter mot en kringbyggd gård eller annan sådan
plats, för utbyte av taktäckningsmaterial, för rivning av en byggnad och för
uppsättande eller väsentlig ändring av en skylt eller en ljusanordning.
Byggnadslov krävs också för rivning av en byggnad inom områden där för­
bud mot nybyggnad gäller enligt 35 § byggnadslagen (1947:385) samt för
uppsättande eller väsentlig ändring av en skylt eller en ljusanordning inom

områden med byggnadsplan.

1 fråga om sådana områden som är belägna i närheten av en befintlig el­

ler planerad befästning, en statlig flygplats, annan flygplats om den är av­
sedd för allmänt bruk, en atomreaktor eller annan atomenergianläggning

får länsstyrelsen, i den omfattning som behövs, föreskriva att byggnadslov
skall sökas för inrättande av en materialgård eller en ljusanordning eller för
schaktning, fyllning eller liknande åtgärder. En sådan foreskrift skall kun­
göras på det sätt som anges i 24 § I mom. för sta stycket.

2 mom. Bestämmelserna om byggnadslov i 1 mom. gäl ler inte i fråga om

1703

¬

background image

SFS 1981:873

följande åtgärder beträffande en bostadsbyggnad med högst två bos tadslä­
genheter eller en byggnad av annat slag som hör till en sådan bostadsbygg­
nad:

1. Inrättande eller ändring av en ledning för vattenförsörjning eller av­

lopp, om byggnaden skall vara ansluten till en egen anläggn ing för vatten­

försörjning eller avlopp. Detsamma gäller i fråga om anordningar förbund­

na med en såda n ledning.

2. Annan invändig ändring under förutsättning
att ändringen inte innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägen­

het eller någon lokal för handelsrörelse, hantverk eller industri,

att ändringen inte berör konstruktionen av byggnadens bärande delar,

eldstäder eller rökkanaler.

3. Omfärgning av byggnadens fasad, om åtgärden inte medför att bygg­

nadens karaktär väsentligt ändras.

4. Anordnande av en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett

plank som uppförs i anslutning till bostadsb yggnaden och placeras minst

4,5 meter från tomtgränsen. Muren eller planket får dock inte vara högre

än 1,80 meter och inte sträcka sig mer än 3 meter ut från byggnaden.

5. Anordnande av ett skärmtak i anslutning till bostadsbyggnaden över

en sådan uteplats som anges i punkt 4, över en altan, balkong eller entré.
Skärmtaket får dock inte vara större än 12 kvadra tmeter och inte heller
sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

6. Uppförande av högst två uthus eller andra liknande fristående bygg­

nader, som inte är avsedda som bostad, i o medelbar närhet av bostads­
byggnaden. Dessa får dock uppföras endast under förutsättning

att den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 10 kvadratmeter,
att taknockshöjden inte överstiger 3 meter,
att byggnaderna placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen eller på det

avstånd från denna som kan vara föreskrivet i fastställd generalplan, stads­

plan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller i nte i fråga om byggnader, som tillhör

staten eller en landstingskommun.

3 mom. Befrielse från skyldighet att söka byggnadslov må av länsstyrel­

sen medgivas i fråga om industriområde, som ligger avskilt från annan be­

byggelse och är i en ägares hand, såframt det kan anses uppenbart att om­
rådet ändock kommer att bebyggas på tillfredsställande sätt samt medgi­
vandet tillstyrks av byggnadsnämnden och yrkesinspektionen. Medgivan­

det må när som helst återkallas.

4 mom. Den som ämnar verkställa byggnadsarbete, för vilket byggnads­

lov ej erfordras, äger ändock, om han så önskar, genom ansökan påkalla

byggnadsnämndens prövning av åtgärden. Om sådant ärende skall i till­

lämpliga delar gälla vad som är föreskrivet om ärende rörande byggnads­
lov.

55 § / mom. Ansökan om byggnadslov göres skriftligt hos byggnads­

nämnden. Beträffande enklare åtgärder får ansökan göras muntligt. Be­

stämmelser om prövning av fråga om byggnadslov utan ansökan finns i la­
gen (1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.

Den som ansöker om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller

för tillbyggnad av en befintlig byggnad skall ge in en situationsplan över

¬

background image

tomten, som visar både de befintliga byggnadernas och den tillämnade

SFS 1981; 873

byggnadens läge. samt ritningar rörande företaget med den beskrivning

som behövs. Om ansökningen avser en byggnad som inrymmer en eller fle­

ra bostadslä genheter, skall situationsplanen dessutom visa utrymmen för
lek och utevistelse, för parkering samt för tillfartsvägar för biltrafik. Inom

ett område, där byggnadsnämnden tillhandahåller nybyggnadskartor, skall
situationsplanen vara grundad på en sådan karta. Om det inte finns särskil­
da skäl för något annat, skall situationsplanen och ritningarna ges in i tre
exemplar.

Den som ansöker om byggnadslov för någon annan åtgärd skall ge in de

ritningar och beskrivningar som behövs.

2 mom. Erfordras ytterligare utredning som icke lämpligen kan inför­

skaffas genom byggnadsnämndens försorg, äger nämnden förelägga sökan­
den att inom viss tid inkomma därmed vid äve ntyr att ansökningen eljest
förklaras förfallen.

3 mom. Byggnadsnämnden får medge att ritningar och beskrivningar ges

in allteftersom arbetet fortgår. Nämnden får i fråga om arb eten av mindre

omfattning medge befrielse från skyldigheten att ge in sit uationsplan, rit­

ningar och beskrivningar.

Vid tillämpning av 29 § första stycket I) får byggnadsnämnden vägra

byggnadslov utan tillgång till ritningar rörande företaget.

4 mom. Vid an sökan om byggnadslov för byggnadsföretag, som avser

arbetslokal eller personalrum för verksamhet vari arbetstagare skall an­

vändas till arb ete för arbetsgivares räkning, skall såvitt möjligt fogas be­
hövlig beskrivning av den avsedda verksamheten. I sådant ärende skall fö­
retes utlåtande från yrkesinspektionen om företagets lämplighet från arbe­

tarskyddssynpunkt.

56 § / mom. När byggnadsnämnden prövar en ansökan om byggnadslov,
skall den se till, att det tillämnade företaget inte strider mot byggnadslagen
(1947:385), väglagen (1971:948), lagen (1939:608) om e nskilda vägar, na­
turvårdslagen (1964:822), miljöskyddslagen (1969:387), arbetsmiljölagen
(1977: 1160), bostad ssaneringslagen (1973:531), lagen (1976:296) om kris­

koppling m.m., denna stadga eller föreskrifter som har meddelats med

stöd av dessa författningar. Om tomtens ägare enligt byggnadslagen är

skyldig att betala bidrag till kostnaden för gata eller att anordna utfartsväg

eller avlopp från tomten, får byggnadslov för nybyggnad i nte beviljas in­

nan skyldigheten har fullgjorts e ller nöjaktig säkerhet har ställts.

Byggnadslov för ett byggnadsföretag som avses i 55 § 4 mom. får beviljas

endast om det föreligger ett utlåtande från yrkesinspektionen och det av
detta framgår att ett skyddsombud, en skyddskommitté eller organisation

som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över byggnadsfö­
retaget. Vad nu sagts gäller dock endast om det är känt för vilket slag av
verksamhet arbetslokalen är avsedd.

Om det i ett utlåtande från yrkesinspektionen har angivits att den pröv­

ning i arbetarskyddshänseende som behövs inte har kunnat göras, skall be­

slutet om byggnadslov innehålla en erinran om skyldigheten att göra anmä­

lan enligt 1 § andra stycket arbetsmiljöförordningen (1977: 1166).

Inom ett o mråde, som inte ingår i stadspla n eller byggnadsplan, får lov

1705

1

¬

background image

SFS 1981:873

inte ges till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse. Detta gäller

dock inte när det är fråga om

1. nybyggnad för jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller något där­

med jämförligt behov eller

2. tätbebyggelse av mindre omfattning som avses i 5 § andra stycket

byggnadslagen (1947:385).

Vid prövningen av en ansökan om byggnadslov skall en typgodkänd

konstruktion eller ett typgodkänt utförande godtas i de avseenden och un­

der de förutsättningar som anges i bevis et om typgodkännande.

2 mom. Utan hinder av vad i 1 mom. sägs må byggnadsnämnden medde­

la lov till anordnin gar och mindre byggnader, som avse att tillgodose den
allmänna nyttan och trevnaden, även om de skulle strida mot fastställd ge­
neralplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser eller in­
nefatta tätbebyggelse, såframt de prövas ej avsevärt försvåra markens an­

vändning för avsett ändamål.

Byggnadsnämnden må ock meddela lov till uppförandet av tillfällig bygg­

nad, oaktat företaget strider mot plan eller bestämmelser som nu sagts el­
ler mot bestämmelserna i 37 § första eller andra stycket byggnadslagen, så­

framt företaget prövas ej avsevärt motverka det med planen eller bestäm­

melserna avsedda syftet. Sådant byggnadslov må avse rätt att låta byggna­

den kvarstå högst tre år från det byggnadslovet meddelades, nämnden
dock obetaget att sedermera på ansökan medgiva förlängning av tiden med

högst tre år i sänder.

Angående befogenhet i vissa fall för byggnadsnämnd att medgiva undan­

tag från gällande planer, bestämmelser och förbud i vidare mån än nu sagts
stadgas i 67§ .

3 mom. Omfattas åtgärd, för vilken byggnadslov sokes, av förordnande

enligt lagen (1970:725) om lokaliseringssamråd, får byggnadslov icke be­

viljas utan att sökanden företett bevis enligt 2 § samma lag att han fullgjort

sin samrådsskyldighet. Vad nu sagts gäller dock icke sökande som vid
prövning enligt 136 a § byggnadslagen erhållit regeringens tillstånd till att
verksamhet får förläggas till viss plats.

4 mom. �r ansökan om upprustningsåläggande som avses i 2§ första

stycket bostadssaneringslagen (1973:531) föremål för prövning, får lov till

rivning av byggnad som av ses med ansökningen ej meddelas förrän frågan

om åläggande slutligt avgjorts.

Har upprustningsåläggande utfärdats och har åläggandet ej förfallit, får

lov till rivning av byggnad som avses med åläggandet ej meddelas.

57 § �r åtgärd, för vilken byggnadslov sökes, enligt stadgande i lag eller
författning därjämte beroende på tillstånd av annan myndighet än bygg­

nadsnämnd, skall nämnden hänvisa vederbörande att söka sådant till­

stånd.

Berör åtgärden område, varest gäller förbud mot bebyggelse med hänsyn

till befintlig eller tillämnad anläggning för försvarsändamål eller luftfart el­

ler atomreaktor eller annan atomenergianläggning, och finner nämnden

tvekan råda huruvida hinder mot byggnadslov föreligger med hänsyn där­
till, har nämnden att hänvända sig till länsstyrelsen för er hållande av nödi­
ga upplysningar i sak en.

1706

ni

¬

background image

58 § I mom. Beslut i ärende rörande byggnadslov skall med delas sökan-

SFS 1981: 873

den skriftligen.

Beviljas byggnadslov, skall underrättelse om beslutet ofördröjligen i re­

kommenderat brev eller eljest bevisligen tillställas markägare eller annan

sakägare, som av byggnadsnämnden hörts i äre ndet. I b eslut, varigenom

byggnadslov bevilja s, skola meddelas erforderliga föreskrifter rörande ar­
betets utförande samt rörande de anmälningar, som skola göras hos nämn­

den. Erfordras tillstånd av annan myndighet än nämnden, bör i be slutet in­

tagas erinran därom, såvida icke nämnden förmedlat ansökan om sådant
tillstånd. I beslutet skall därjämte intagas anmaning till sök anden att om
beslutet bevisligen underrätta grannar och andra, vilka kunna beröras där­

av.

2 mom. Vid byggnadslov f ör nybyggnad må, om byggnadsnämnden fin­

ner det nödigt och sökanden skriftligen samtyckt därtill, fogas villkor att

annan byggnad å tomten skall rivas, ombyggas eller ändras. I beslutet skall
angivas viss tid för villkorets fullgörande.

Byggnadslov, som avser uppsättande eller väsentlig ändring av skylt el­

ler ljusanordning må, när särskilda skäl därtill äro, begränsas att avse rätt

att bibehålla skylten eller anordningen viss tid. Byggnadsnämnden äger på
ansökan medgiva förlängning av tiden.

Meddelas byggnadslov till åtgärd som redan har utförts, må som villkor

för sådant lov föreskrivas skyldighet att vidtaga de ändringar i det utförda

som befinnas nödvändiga. I beslutet skall angivas viss tid för villkorets

fullgörande.

3 mom. Av handlingar, som jämlikt 55 § ingivits till byggnadsnämnd,

skall ett exemplar förses med påskrift om nämndens beslut och återställas
till sökanden. Beviljas byggnadslov, skall ett exemplar av handlingarna för­

varas i nämndens arkiv.

4 mom. Har byggnadsnämnden i beslut om byggnadslov frångått me­

ning, som i ärendet uttalats av annan myndighet, skall nämnden ofördröjli­
gen underrätta myndigheten om beslutet.

59 § Byggnadslov är förfallet, såvida icke inom två år det medgivna arbe­

tet påböljats eller efter inträffat avbrott återupptagits. I intet fall äger bygg­
nadslov giltighet för längre tid än fem år.

Inträder förbud mot nybyggnad enligt bestämmelserna i byggnadslagen,

må dessförinnan meddelat byggnadslov ej utnyttjas i vad d et strider mot

forbudet. Påbörjat byggnadsarbete må dock slutföras.

Byggnadsarbete och tillsyn å sådant arbete

60 § Byggnadsarbete skall utföras enligt gällande bestämmelser och fast­
ställda ritningar samt med ändamålsenligt material och i övrigt på betryg­

gande sätt.

Vid arbetet skola iakttagas de försiktighetsmått, som äro erforderliga till

förekommande av skada å person och egendom, samt vad som skäligen på­

kallas till undvik ande av obehag för trafikanter och närboende.

Särskilt bör vid arbetet beaktas

att schaktnings- samt grundläggnings- och rivningsarbeten verkställas

1707

¬

background image

SFS 198l: 873

med försiktighet, så att grannbyggnad eller gata med dess ledningar ej lider

f '

skada;

att byggnadsställningar göras hållfasta och stadiga; samt

att maskinella anordningar, tillfälliga uppvärmningsanordni ngar och dy-

^

likt anordnas så, att brandfara och andra olägenheter såvitt möjligt undvi-
kas.

61 § / mom. För arbete, som avser nybyggnad, rivning av byggnad eller

ändring av byggnad, skall, om byggnadslov erfordras, finnas en av den
byggande utsedd ansvarig arbetsledare, såframt ej byggnadsnämnden be­
träffande arbete av ringa omfattning funnit att särskild arbetsledare icke

erfordras. Den byggande äger utse olika arbetsledare för olika delar av ar­

betet.

2 mom. Till arbetsledare må ej utses annan än den som statens planverk,

för visst slag av arbete och för viss tid. eller byggnadsnämnden, för visst
arbete, prövat äga erforderlig kunskap, erfarenhet, pålitlighet och ordent­

lighet. Avser arbetet uppförande av byggnad i flera än två våningar eller in­

gå däri arbeten av tekniskt mera krävande art, skall arbetsledaren hava av­

lagt examen vid högre teknisk lä roanstalt eller på annat sätt hava styrkt sig

äga nöjaktig kännedom om dylika arbeten. Fordrar viss del av arbetet sär­
skild sakkunskap, äger nämnden föreskriva, att ledningen av arbetet i den­
na del skall anf örtros någon, som besitter sådan kunskap.

3 mom. Innan arbetet påbörjas, skall till byggnadsnämnden avlämnas

skriftlig förklaring av arbetsledaren, att denne åtager sig uppdraget.

4 mom. Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn

över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskriv­

na anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att när­
vara vid nämnd ens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta

sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsleda­
ren att anmäla förhållandet hos nämnden.

5 mom. Gör arbetsledaren sig skyldig till allvarlig för summelse, äger

byggnadsnämnden fråntaga honom ledningen av arbetet så ock, om syn­

nerliga skäl äro därtill och nämnden prövat arbetsledarens kvalifikationer,
förklara honom för viss tid förlustig rätten att vara ansvarig arbetsledare

inom kommunen. Nämnden skall anmäla sådana åtgärder till statens plan­

verk. Planverket äger, om synnerliga skäl äro därtill och verket prövat ar­
betsledarens kvalifikationer, förklara honom för viss tid förlustig rätten att
vara ansvarig arbetsledare.

62 § I mom. Vid uppförande av ny byggnad, vartill byggnadslov erford­

ras, skall till byggnadsnämnden göras anmälan:

a) då företaget påbörjas;

b) då schaktning eller sprängning till grundbotten blivit utförd eller pål-

ning skall på börjas;

c) då grundläggning verkställts men innan första bjälklaget utföres;
d) då byggnadens bärande stomme samt skorsten uppförts men innan

putsning eller annan ytbehandling verkställes eller golv inlägges; samt

e) då företaget slutförts.

1708

Vid sådan rivning av byggnad eller ändring av byggnad, vartill bygg-

¬

background image

nadslov erfordras, skall anmälan göras till nämnden innan förelaget påbör-

gFS 1981? 873

jas samt då det slutförts.

Nämnden äger för särskilt fall föreskriva, att anmälan skall göras jämväl

vid annan tidpunkt än nu nämnts. Nämnden äger ock medgiva befrielse
helt eller delvis från anmälningsskyldigheten.

2 mom. Vad i 1 mom. sägs skall ock gälla företag, för vilket jämlikt 54 §

3 mom. gäller befrielse från skyldighet att söka byggnadslov. När anmälan

första gången göres, skola därvid i tv å exemplar fogas situationsplan, rit­

ningar och beskrivningar i enlighet med vad som gäller vid sökande av

byggnadslov. Nämnden äger dock medgiva anstånd med eller befrielse

från skyldigheten att ingiva ritningar och beskrivningar.

63 § När till byggnadsnämnd inkommit anmälan om påbörjande av före­

tag, som avser uppförande av byggnad eller tillbyggnad inom område med

stadsplan, skall nämnden skyndsamt låta utstaka byggnaden å marken
samt utmärka dess höjdläge. �r byggnaden till sitt läge dir ekt beroende av
gräns mot grannes tomt, skall grannen kallas till ut stakningen.

Inom område, för vilket stadsplan ej fastställts, skall nämnden föranstal­

ta om utstakning av byggnad och utmärkande av dess höjdläge där så fin­
nes påkallat och d et lämpligen kan sk e.

64 § / mom. Byggnadsnämnd skall öva tillsyn över byggnadsföretag, för

vilka byggnadslov erfordras, samt äger verkställa härför erforderliga be­
siktningar. Nämnden äger ock besiktiga byggnadsföretag, vartill bygg­
nadslov ej erfordras.

I främsta rummet bör genom besiktningar utrönas, huruvida byggnaden

förlagts i rätt läge, samt beskaffenheten av grundbotten, stommen och

byggnaden i färdigt skick. Där byggnadslov beviljats för uppförande av
byggnad inom områ de med stadsplan, skall, såvida icke särskilda skäl för­

anleda annat, särskild besiktning företagas vid ettvart av de tillfällen, som
omnämnas i 62 § första stycket b), c), d) och e) (grundbottenbesiktning, lä­
gesbesiktning, stombesiktning, slutbesiktning).

1 fall då byggnadslov beviljats må slutbesiktning ej underlåtas, om den

byggande begär sådan besiktning.

Begär yrkesinspektionen slutbesiktning av byggnadsföretag som avser

arbetslokal eller personalrum skall sådan besiktning företagas.

Skall byggnad undergå besiktning av annan myndighet än byggnads­

nämnd, bör nämnden verka för att arbetet därmed på lämpligt sätt samord­

nas med nämndens besiktningar.

2 mom. Den byggande skall vid besiktning förete ritningar och övriga

handlingar rörande företaget samt lämna besiktningsmannen erforderlig

handräckning.

Vid slutbesiktning av byggnad skall den byggande förete bevis av veder­

börande skorstensfejare, att eldstäder samt sådana rök- och ventilations­

kanaler, som skola sotas, blivit undersökta, samt, där i byggnaden skall
finnas centralvärmepanna eller annan större pannanläggning, att skorste­
nen till denna undergått täthetsprovning. Där byggnadsnämnden så prövar

erforderligt, skall härjämte företes bevis av sakkunnig person, att kontroll

verkställts av ledningar för vattenförsörjning eller avlopp samt därmed för­

bundna anordningar så ock av värmeledningsanläggning, mekanisk venti-

1709

¬

background image

SFS 1981: 873

lationsanläggning eller ventilationskanal från garage eller annan lokal där

giftiga eller illaluktande gaser kunna uppkomma.

3 mom. �ver verkställd besiktning och vad därvid förekommit skall

byggnadsnämnden meddela den byggande skriftligt bev is.

4 mom. Yrkesinspektionen skall kallas till slut besiktning som avser ar­

betslokal eller personalrum.

65 §8

Vissa allmänna byggnader

66 § Med a vseende å byggnad som tillhör kronan äger den myndighet,

vilken har att pröva ritningarna till byggnad en, medgiva avvikelser från be­

stämmelserna i denna stadga och med stöd därav meddelade föreskrifter.

Detsamma gäller tomt till sådan byggnad, som nu sagts, samt skyltar,

stängsel och andra anordningar å byggnaden eller tomten.

Första stycket gäller inte 82 a § och med stöd därav meddelade före­

skrifter.

Innan byggnad påbörjas för kron ans eller landstings räkning, skall anmä­

lan om företaget i god tid göras hos byggnadsnämnden. Anmälan skall vara
åtföljd av situationsplan som i 55 § 1 mom. sägs samt av ritningar och be­
skrivningar i den omfattning som erfo rdras för att bedöma företagets lämp­
lighet. Finner nämnden att byggnaden ej motsvarar skäliga anspråk på

sundhet, säkerhet mot brandfara, hållfasthet, prydlighet eller hänsyn till

stads- eller landskapsbilden, eller är anledning till erinran i fråga om bygg­

nadens ändamål, läge eller inverkan å grannes rätt må nämnden inom tre

veckor efter handlingamas mottagande hos vederbörande förvaltning be­

gära, att frågan underställes regeringens prövning; och må i så fall by ggna­

den ej uppföras, innan regeringen givit lov därtill.

Byggnadsnämnden skall underrätta yrkesinspektionen om anmälan som

avser arbetslokal eller personalrum.

Finner nämnden vid besiktning eller eljest a tt fastställda ritningar ej föl­

jas eller eljest att gällande föreskrifter åsidosättas, äger nämnden göra an­
mälan därom hos den myndighet, som är ansvarig för arbetets utförande,
eller, där nämnden så finner nödigt, hos regeringen.

Där fråga är om befästning eller annan anläggning av hemlig natur, äger

länsstyrelsen förordna, att situationsplan, ritningar och beskrivningar icke
skola tillställas nämnden samt att utstakning av byggnad och besiktning av

företaget genom nämnden icke skall äga rum. Länsstyrelsen har att på

lämpligt sätt lämna nämnden meddelande om företaget.

Undantag i vissa fall från gällande föreskrifter

67 § / mom. Föreligga särskilda skäl för tillstånd till nybyggnad, som
skulle innefatta tätbebyggelse, inom om råde vilket icke ingår i stadsplan
eller byggnadsplan, må sådant tillstånd lämnas av l änsstyrelsen. Länssty­

relsen må ock med avseende å visst byggnadsföretag medgiva mindre avvi­
kelse från vad i denna stadga eller med stöd därav föreskrivits om bygg-

1710

® Paragrafen up phävd genom 1971:1089.

¬

background image

s yttre och inre anordn ande, såvida företaget bedömes vara teknisk t

SFS 1981:873

fillfredsställande och icke m edför avsevärd olägenhet ur annan synpunkt.

2 mom. Där så prövas lämpligt må länsstyrelsen förordna, att den i I

mom. angivna befogenheten samt den befogenhet att medgiva undantag

från förbud mot nybyggnad som enligt 13, 14, 15, 34, 35, 37, 38 och 109 §§

samt 110 § första och andra styckena byggnadslagen tillkommer länssty­
relsen, skall tillkomma även viss byggnadsnämnd.

Såsom villkor fö r förordnande enligt första stycket skall gälla att bygg­

nadsnämnden har tillgång till personal med den utbildning och erfarenhet,

som kan anses erforderlig för uppgiftens behöriga fullgörande. Meddelat
förordnande må återkallas.

Meddelas ej förordnande enligt första stycket, skall länsstyrelsen inhäm­

ta byggnadsnämndens mening innan länsstyrelsen avgör ärende om undan­
tag som avses i samm a stycke.

3 mom. Där åtgärd, vartill länsstyrelsen eller byggnadsnämnden äger

meddela tillstånd enligt d enna paragraf, kan inverka på grannes rätt, skall

denne erhålla tillfälle att yttra sig, innan tillståndet gives.

6 kap. Om påföljder m. m.

68 § Bestämmelser om påföljder och ingripanden vid överträdelse av så­

dan föreskrift om byggande som har meddelats i den na stadga eller med
stöd därav finnas i lagen (1976; 666) om påföljder och ingripanden vid olov­
ligt byggande m. m.

69 § ®

70 § ">

7 kap. Om fullföljd av talan

71 § / mom. Byggnadsnämndens beslut enligt byggnadslagen (1947:385)
eller denna stadga får överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Ett beslut av byggn adsnämnden att vägra medgivande till avvikelse från

fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan får dock inte överkla­

gas. I 14 9 § byggnadslagen finns föreskrifter om att särskild klagan inte får

foras över nämndens beslut i vissa ärenden rörande stadsplan, byggnads-

plan eller tomtindelning.

Om någon annan myndighet än byggnadsnämnden har fått i uppdrag a tt

pröva nedan angivna ären den, skall vad so m föreskrivs om överklagande i

första stycket tillämpas på den myndighetens beslut i såd ana ärenden. De

ärenden som avses är följande:

1. �renden om ställande av säkerhet enligt 38 § byggnadslagen för full­

görande av fastighetsägares skyldighet att anordna utfartsväg eller avlopp

eller att betala bidrag till gatukostnader.

" Paragrafen upphävd ge nom 1976:6 58.

Paragrafen upphävd genom 197 6:668.

171

¬

background image

SFS 1981:873

2. �renden enligt 60 § samma lag om betalningsvillkor för gatukost­

nadsersättning m. m.

2 mom. Talan mot länsstyrelses beslut i byggnadslovsärende som enbart

rör tillämpning av 29 § första stycket 1), så ock talan mot länss tyrelses be­

slut enligt 54 § 1 mom, sista stycket eller 66 § eller i annat ä rende som av­

ses i 67 § ä n sådant som rör ansökan hos länsstyrelsen eller byggnads­

nämnd om medgivande som avse s i 1 mom. första stycket sista punkten av
paragrafen föres hos regeringen genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse i ä rende som avses i 5 kap. f öres talan

hos kammarrätten genom besvär.

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna stadga hos rege­

ringen genom bes vär.

Innefattar länsstyrelsens beslut prövning icke blott av fråga som avses i

andra stycket eller i 30 § lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden

vid olovl igt b yggande m. m. utan även av fråga som enligt byggnadslage n

eller denna stadga skall avgöras av regeringen, skola besvär över sådant

beslut anföras hos kammarrätten.

Talan mot s tatens planverks beslut enligt 61 § 2 eller 5 mom. föres hos

kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av planverket enligt denna

stadga föres talan hos regeringen genom besvär.

72 § Kommunstyrelsen äger på kommunens vägnar överklaga länssty­

relsens beslut i ärende rörande av byggnadsnämnd antaget förslag till

stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning eller ändring därav, såframt ej

klagan på grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen är ute­

sluten, och må även eljest i sådant ärende föra kommunens talan och beva­

ka dess rätt.

Mot beslut av byggnadsnämnd, länsstyrelse eller kammarrätt i fråga om

tillstånd till nybyggnad eller annan åtgärd i nä rheten av befästning, flyg­
plats eller annan anläggning, som avses i 81 § byggnadslagen eller omfattas

av förordnande enligt 82 § samma lag, må talan föras av luftfartsv erket om
frågan rör civil flygplats, av den i atomenergilagen omnämnda tillsynsmyn­

digheten om frågan rör atomreaktor eller annan atomenergianläggning

samt eljest av överbefälhavaren eller myndighet som denne bestämmer.

Mot beslut om byggnadslov för byggnadsföretag som avses i 55 § 4

mom. äger huvudskyddsombud eller, om sådant ombud icke finnes, annat

skyddsombud inom verksamheten föra talan. Finnes ej skyddsombud, får

talan i stället föras av arbetstag arorganisation som enligt utlåtande som av­

ses i 56 § 1 mom. andra stycket har yttrat sig i saken.

1712

8 kap. Allmänna bestämmelser

73 § Handläggas frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län

av Stockholms läns landstingskommun, skall vad i denna stadga sägs om
förbundsstyrelse avse reglonplanenämnden.

74 § Med ä gare av fast egendom skall vid tillämpning av denna stadga

jämställas den, som innehar egendomen med tomträ tt eller med ständig el­

ler ärftlig besittningsrätt.

¬

background image

§ Till nybyggnad hänförs:

SFS 1981:873

ä) uppförande av en helt ny byggnad,

b) till- eller påbyggnad a v en befintlig byggnad,

,vc) ombyggnad eller någon annan ändring av en byggnads yttre eller inre

Utförande som är så genomgripande att ändringen kan anses jämförlig med

ombyggnad,

d) inredande av en byggnad helt eller delvis till väsentligen annat ända­

mål än det vartill byggnaden föru t har varit använd,

e) sådan förändring av en byggnad, som medför att byggnaden kommer

att strida mot fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utom-

plansbestämmelser,

f) någon annan förändring av en byggnad som i befintligt skick strider

mot en sådan plan eller sådana bestämmelser, om det inte är fråga om en
bostadsbyggnad med högst två bostadslägenheter eller om ett uthus som
hör till en sådan byggnad.

Som nybyggnad skall emellertid int e anses anordnande av godtagbar av­

fallshantering, av tillfredsställande energihushållning, eller av värmeled­

ningar eller vattenklosetter eller andra hygieniska förbättringar i en befint­

lig byggnad, som måste antas komma att stå kvar under längre tid även om
sådana anordningar inte skulle medges.

Som nybyggnad skall inte heller anses sådana åtgärder som enligt 54 § 2

mom. första stycket 3-6 får utföras utan byggnadslov. I fråga om sådana

åtgärder skall bestämmelserna i 38 § , 39 § första stycket första punkten
och 40-48 §§ tillämpas i skälig omfattning .

76 § / mom. Närmare föreskrifter rörande ritningar och andra handling­
ar, vilka skola fogas vid ansök an om byggnadslov, rörande arkivering och
expedition av handlingar, rörande konstruktion och utförande i övrigt av

byggnader och andra anordningar, om vilka bestämmelser äro givna i den­
na stadga, samt rörande byggnadsarbeten meddelar statens planverk.

Föreskrift, som rör även annan myndighets verksamhetsområde, med­

delar planverket efter samråd med den myndigheten.

Föreskrift, som är av icke oväsentlig ekonomisk betydelse, skall för att

bliva gällande fasts tällas av regeringen. Detsamma gäller om föreskriften

av annan orsak är av större vikt.

1 fråga om ka rtor samt beskrivningar och förteckningar till ka rtor, som

omförmälas i denna stadga, finnas även bestämmelser i mätningsk ungörel­
sen (1974:339).

2 mom. St atens planverk ger i anslutnin g till före skrifterna exempel på

lösningar och me toder som uppfyller kraven i dessa och de allmänna råd i
övrigt som behövs för tillämpningen av denna stadga.

3 mom. Statens planverk prövar efter ansökan frågor om typgodkännan­

de av konstruktionen eller utförandet i övrigt av byggnader och andra
anordningar som avses i denna stadga. Om en konstruktion eller ett utfö­

rande har typgodkänts, skall planverket utfärda bevis om detta.

108-SFS 1981

1713

¬

background image

SFS 1981:873

�vergångsbestämmelser'^

77 § Denna stadga träder i kraft den 1 juli 1960.

Genom denna stadga upphävas, med nedan angivna undantag, bygg­

nadsstadgan den 30 juni 1947 (nr 390) ävensom de byggnadsordningar, som

antagits med stö d av nämnda stadga eller motsvarande äldre bestämmel­
ser.

Förekommer i lag eller författning hänvisning till föreskrift, som ersatts

med bestämmelse i nya stadgan, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

82 § Bestämmelserna i 45 § första och tredje styckena skola gälla även i
fråga om byggnad, som uppförts eller för vilken byggnadslov beviljats före

nya stadgans ikraftträdande.

82 a §'^ Till byggnad som har uppfört s före den 1 juli 1977 eller för vilken

byggnadslov har beviljats före nämnda dag skola höra sådana i 46 § andra

stycket 5 avsedda anordningar som enligt den 1 april 1978 gällande normer
skäligen kunna fordras för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden
för dem som hämta avfall från byggnaden.

Bestämmelserna i 44 § 7 mom. om portar och liknande anordningar skola

tillämpas i fråga om byggnad som har u ppförts före den 1 juli 1974 eller för

vilken byggnadslov har sö kts före nämnda dag.

Bestämmelsen i 42 a § första stycket om handikappanpassning skall till-

lämpas även i fråga om byggnad, som har uppf örts före den 1 juli 1977 eller
för vilken byggnadslov ha r beviljats före nämnda dag, om det i bygg naden

finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen
(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Därvid skall tillses att
sådant utrymme anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på handi­
kappanpassning. Regeringen eller myndighet som regeringen utser före­

skriver vid vilken tidpun kt anpassningen skall vara slutförd.

83 § Avstyckningsplan skall i de hänseenden, varom i 5 kap. sägs, jäm­

ställas med byggnadsplan, där ej länsstyrelsen annorlunda förordnar.
Länsstyrelsens förordnande skall kungöras på sätt i 24 § 1 mom. är stad­

gat.

Denna lag'^ träder i kraft den I januari 1977. �ldre bestämmelser om

straff skall dock tillämpas i fråga om gärning som har företagits före ikraft­
trädandet.

Denna lag'" träder i kraft den 1 juli 1977. Bostadsbyggnad i tre våningar,

som innehåller högst sex bostadslägenheter per trapphus utöver dem som
är belägna på entréplanet, får dock uppföras utan hiss, om byggnadslo v för

byggnaden sökes före den 1 juli 1979.

" Till 1959:612. 77 § Q ärde och femte styckena samt 78 -81 §§ övergån gsbestäm­

melserna har uteslutits här,

Paragrafen införd genom 19 77; 1177. Senaste lydelse 19 79; 557.

"'Till 1976:668.

1714

Till 1976:678,

¬

background image

u

r

⬢ Denna lag*® träder i kraft den 1 juli 1977. �ldre bestämmelser skall dock

SFS 1981:873

f tilläm pas

1, vid prövning av besvär i sådant ärende om tillstånd till byggnadsföre­

tag som har avgjorts av byggnadsnämnden före ikraftträdandet och

J

2. i sådant ärende om tillstånd till byggnadsföretag som prövas av läns­

styrelsen i första instans och som har anhängiggjorts hos länsstyrelsen före

' ikraftträdandet.

Denna lag'® träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag'^ träde r i kraft d en 1 januari 1983.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. �ldre bestämmelser skall till-

lampas i ärende n om gatukostnader avseende åtgärder som har påbörjats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

'®Till 1977:339.
'®Till 1981:591.

'^Till 1981:592.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.