SFS 1985:208

850208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:208

Utkom från trycket

den 30 april 1985

Lag

om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och

ingripanden vid olovligt byggande m. m.;

utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17, 19 och 20 §§ lagen (1976; 666)

om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m .m. skall ha nedan
angivna lydelse.

17 § Föreläggande enligt 15 e ller 16 § får förenas med vite eller med
föreskrift att, om föreläggandet ej efterkommes, åtgärden kan utföras
genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad.

Efterkommes ej föreläggande med föreskrift om utförande genom bygg­

nadsnämndens försorg, skall nämnden, när ej omständigheterna föranleder
annat, besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall
tillses att oskälig kostnad ej uppstår.

I beslut om föreläggande enligt fö rsta stycket eller beslut enligt andra

stycket får förordnas att beslutet skall gälla utan hinder av att det inte har

vunnit laga kraft.

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för genom­

förande av beslut enligt andra stycket.

19 § Har föreläggande enligt 15 eller 1 6 § meddelats någon i egenskap av
ägare till viss fastighet och övergår fastigheten till ny ägare, gäller föreläg­
gandet i stället mot denne. Har i föreläggandet utsatts löpande vite enligt

4 § lagen (1985:206) om viten och har fastigheten övergått genom köp,

iB

b

b
t

b

ti

iQ

'C

612

' Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211 .

liis

¬

background image

j' byte eller gåva, gäller vitet mot den nye ägaren räknat från tidpunkten för

SFS 1985:208

" 'i äfanderättsövergången, under förutsättning att anteckning om vitesföre-

läggandet dessförinnan gjorts enligt 20 §. Löpande vite som avser viss

period får endast tas ut av den som var ägare vid periodens böljan. Annat
vite gäller ej mot den nye ägaren, men byggnadsnämnden får sätta ut vite

för denne.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, när föreläggande har med­

delats någon i egenskap av tomträttshavare eller eljest som ägare av

byggnad på mark som tillhör annan. Vad som sägs om löpande vite gäller

dock endast i fråga om föreläggande som har meddelats någon i egens kap
av tomträttshavare.

20 § Myndighet som meddelar föreläggande som avses i 19 § skall genast
sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsbo­
ken eller tomträttsboken. Har i fö reläggandet utsatts löpande vite, skall
även detta antecknas. Inskrivningsmyndigheten skall genast i rekommen ­
derat brev u nderrätta den som senast har sökt lagfart eller inskrivning av
förvärv av tomträtt om anteckningen, om denne ej är föreläggandets adres­
sat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.