SFS 1986:1147

861147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1147 Lag

uikom från trycket

oiTi ändring 1 byggnadsstadgan (1959:612);

den 19 december J986

Utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § byggnadsstadgan (1959:612)^

skall ha följande lydelse.

' Prop. 1986/87: 39, KU II, rskr. 59.

2114

^ Stadgan omtryckt 1981: 879.

¬

background image

3

I fråga om byggnadsnämnd tillämpas be stämmelserna i 3 kap. 2 §,

SFS 1986:1147

3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och
10-12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan kom­

mun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap . 5 §

första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt.

Uppdrag som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977:179) får ej omfatta befogenhet att

1. slutligt avgöra fråga om avgift enligt lagen (1976:666) om påföljder och

ingripanden vid olovli gt byggande m. m.,

2. meddela föreläggande vid vite utom i fall som avses i 3 § nämnda lag

eller föreläggande vid annat äventyr eller

3. slutligt avgöra ärende, som är av principiell natur eller annars av

större vikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

^ �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.