SFS 1988:280

880280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:280

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

Utkom från trycket

den 31 maj 1988

utfärdad den 19 maj 1 988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 1 kap. 8 §, 4 kap. 13 § och

7 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)^ orden "statens planverk" skall

bytas ut mot "plan - och bostadsverket".

' Prop. 1987/88:115, BoU 16,rskr. 273.

Lagen omtryckt 1987:246.

741

¬

background image

SFS 1988: 280

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Dldön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.