SFS 1988:955

880955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:KOQGND+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:KOQGND+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:KOQGND+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:23px;font-family:JSMDUH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:705px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:955 </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10); </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:616px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 augusti 198 8 </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 30 juni 1988. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 2 � och 14 kap. 8 � plan-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft13">och bygglagen (1987:10)^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov </b></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft13">2 � I fr�ga om andra anl�ggningar �n byggnader kr�vs bygglov f�r att </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">1. anordna n�jesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft13">liftar, campingplatser, skjutbanor, sm�b�tshamnar, friluftsbad, motorba�</p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13">nor och golfbanor, </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">2. anordna upplag eller materialg�rdar, </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">3. anordna tunnlar eller bergrum som inte �r avsedda f�r tunnelbana </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft13">eller gruvdrift, </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1987/88: 104, KrU 21. rskr. 390. </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13">^ Lagen omtryckt 19 87:246. </p> <p style="position:absolute;top:1151px;left:721px;white-space:nowrap" class="ft13">2059 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1988:955 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft21">4. inr�tta fasta cisterner eller andra fasta anl�ggningar f�r kemiska pro�</p> <p style="position:absolute;top:98px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft23">dukter, som �r h�lso- och milj�farliga, och f�r varor som kan medfpra <br/>brand eller andra olycksh�ndelser, </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21">5. uppf�ra radio- eller telemaster eller torn, </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21">6. uppf�ra vindkraftverk, om vindturbinens diameter �r st�rre �n tv� </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft23">meter eller om kraftverket placeras p� ett avst�nd fr�n gr�nsen som �r <br/>mindre �n kraftverkets h�jd �ver marken eller om kraftverket skall fast </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">monteras p� en byggnad, </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft21">7. uppf�ra murar eller plank, </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft23">8. anordna parkeringsplatser utomhus, <br/>9. anordna begravningsplatser, </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft21">10. v�sentligt �ndra anl�ggningar som avses i 1 -9. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft21">Bygglov f�r att inr�tta eller uppf�ra en anl�ggning enligt f�rsta stycket 4 </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft23">eller 5 eller.f�r att �ndra anl�ggningen kr�vs inte, om anl�ggningen �r <br/>avsedd f�r endast en viss fastighets behov. Bygglov f�r �tg�rder enligt </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta stycket 8 beh�vs inte, om det p� fastigheten finns endast ett eller tv� <br/>enbostadshus eller ett tv�bostadshus och parkeringsplatsen �r avsedd ute�</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">slutande f�r fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anl�ggs med </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft23">st�d av v�glagen (1971 : 948) eller p� mark som i detaljplan har avsatts till <br/>gata eller v�g. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft21">Enligt 5 � far kommunen medge undantag fr�n kravet p� bygglov, I 10 � </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft24">finns s�rskilda best�mmelser f�r vissa anl�ggningar och anordningar av�<br/>sedda f�r totalf�rsvaret. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft21">2060 </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>14 kap. Skyldighet att l�sa mark och utge ers�ttning </b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft23">8 � �gare och innehavare av s�rskild r�tt till fastigheter har r�tt till <br/>ers�ttning av kommunen, om skada uppkommer till f�ljd av att </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft21">1. bygglov v�gra s till att ers�tta en riven eller p� ann at s�tt �n genom </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft23">olycksh�ndelse f�rst�rd byggnad med e n i huvudsak likadan bygg nad och <br/>ans�kan om bygglov h ar gjorts inom fem �r fr�n det att byggnaden revs </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft21">eller f�rst�rdes, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft21">2. rivningsf�rbud meddelas i detaljplan eller omr�desbest�mmelser eller </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">rivningslov v�gras med st�d av 8 kap. 16 � 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft21">3. skyddsbest�mmelser f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � m eddelas </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">i en detaljplan eller i om r�desbest�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft21">4. best�mmelser om vegetation samt markytans utformning och h�jdl�-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft21">ge inom s�dana omr�den som av ses i 8 kap. 9 � tredje stycket meddelas i </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft21">omr�desbest�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft21">5. marklov v�gr as med s t�d av 8 kap. 18 � f�rsta stycket 2 eller 3. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft21">R�tt till ers�ttning f�religger, i fall som avses i f�rsta styc ket 1 och 2, om </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft23">skadan �r betydande i f�rh�llande till v�rdet av ber�rd del av fastigheten <br/>och, i fa ll som a vses i f�rsta st ycket 3-5, om skadan medf�r att p�g�ende </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft21">markanv�ndning avsev�rt f�rsv�ras inom ber�rd del av fastigheten. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft21">Medf�r beslut som avses i f�rsta sty cket att synnerligt men uppkommer </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft24">vid anv�ndning en av fastigheten, �r kommunen skyldig att l�sa fastighe�<br/>ten, om �garen beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid till�mpningen av andra och tredje styckena skall �ven beaktas andra </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft21">beslut som avses i f�rsta stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 lagcn </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:67px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">(1988:950) om kulturminnen m.m., 8, 9, II och 19 �� naturv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1988:955 </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">(;1964: 822) och 19 kap. 2 � vatte nlagen (1983:291), under f�ruts�ttning att </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft32">besluten m eddelats inom tio �r f�re det senaste beslutet. Dessutom skall <br/>beaktas s �dan inverkan av h�nsynstaganden enligt 21 � skogsv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">(1979:429) som i s�rskilda fall har intr�tt inom samma tid. Har talan eller </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">r�tt till ers�ttning eller inl�sen med anledning av nyss angivna beslut </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rlorats p� grund av best�mmelserna i 15 kap. 4 � eller motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft33">best�mmelser i lagen om kulturminnen m.m., naturv�rdslagen eller vat�<br/>tenlagen, utg�r detta f�rh�llande inte n�got hinder mot att beslutet beak�<br/>tas. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">Har kommunen efter f�rel�ggande enligt 12 kap. 6 � beslutat om riv�</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsf�rbud eller skyddsbest�mmelser som avses i f�rsta stycket 2 eller 3 </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hush�llning med </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">naturresurser m. m., �r staten skyldig att ers�tta kommunen dess kostna�</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">der f�r ers�ttning eller inl�sen. I fall som avses i f�rsta stycket 4 och 5 �r </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">�garen till den anl�ggning f�r vilken skydds- eller s�kerhetsomr�det har </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft30">beslutats skyldig att ers�tta kommunen dess kostnader f�r ers�ttning eller </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">inl�sen. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1989. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft30">HANS GUSTAFSSON </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft30">Peter Ros�n </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft30">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1988:955

om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10);

Utkom fr�n trycket

den 30 augusti 198 8

utf�rdad den 30 juni 1988.

Enligt riksd agens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 2 � och 14 kap. 8 � plan-

och bygglagen (1987:10)^ skall ha f�ljande lydelse.

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov

2 � I fr�ga om andra anl�ggningar �n byggnader kr�vs bygglov f�r att

1. anordna n�jesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med

liftar, campingplatser, skjutbanor, sm�b�tshamnar, friluftsbad, motorba�

nor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialg�rdar,

3. anordna tunnlar eller bergrum som inte �r avsedda f�r tunnelbana

eller gruvdrift,

' Prop. 1987/88: 104, KrU 21. rskr. 390.

^ Lagen omtryckt 19 87:246.

2059

background image

SFS 1988:955

4. inr�tta fasta cisterner eller andra fasta anl�ggningar f�r kemiska pro�

dukter, som �r h�lso- och milj�farliga, och f�r varor som kan medfpra
brand eller andra olycksh�ndelser,

5. uppf�ra radio- eller telemaster eller torn,

6. uppf�ra vindkraftverk, om vindturbinens diameter �r st�rre �n tv�

meter eller om kraftverket placeras p� ett avst�nd fr�n gr�nsen som �r
mindre �n kraftverkets h�jd �ver marken eller om kraftverket skall fast

monteras p� en byggnad,

7. uppf�ra murar eller plank,

8. anordna parkeringsplatser utomhus,
9. anordna begravningsplatser,

10. v�sentligt �ndra anl�ggningar som avses i 1 -9.

Bygglov f�r att inr�tta eller uppf�ra en anl�ggning enligt f�rsta stycket 4

eller 5 eller.f�r att �ndra anl�ggningen kr�vs inte, om anl�ggningen �r
avsedd f�r endast en viss fastighets behov. Bygglov f�r �tg�rder enligt

f�rsta stycket 8 beh�vs inte, om det p� fastigheten finns endast ett eller tv�
enbostadshus eller ett tv�bostadshus och parkeringsplatsen �r avsedd ute�

slutande f�r fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anl�ggs med

st�d av v�glagen (1971 : 948) eller p� mark som i detaljplan har avsatts till
gata eller v�g.

Enligt 5 � far kommunen medge undantag fr�n kravet p� bygglov, I 10 �

finns s�rskilda best�mmelser f�r vissa anl�ggningar och anordningar av�
sedda f�r totalf�rsvaret.

2060

14 kap. Skyldighet att l�sa mark och utge ers�ttning

8 � �gare och innehavare av s�rskild r�tt till fastigheter har r�tt till
ers�ttning av kommunen, om skada uppkommer till f�ljd av att

1. bygglov v�gra s till att ers�tta en riven eller p� ann at s�tt �n genom

olycksh�ndelse f�rst�rd byggnad med e n i huvudsak likadan bygg nad och
ans�kan om bygglov h ar gjorts inom fem �r fr�n det att byggnaden revs

eller f�rst�rdes,

2. rivningsf�rbud meddelas i detaljplan eller omr�desbest�mmelser eller

rivningslov v�gras med st�d av 8 kap. 16 � 2 eller 3,

3. skyddsbest�mmelser f�r byggnader som avses i 3 kap. 12 � m eddelas

i en detaljplan eller i om r�desbest�mmelser,

4. best�mmelser om vegetation samt markytans utformning och h�jdl�-

ge inom s�dana omr�den som av ses i 8 kap. 9 � tredje stycket meddelas i

omr�desbest�mmelser,

5. marklov v�gr as med s t�d av 8 kap. 18 � f�rsta stycket 2 eller 3.

R�tt till ers�ttning f�religger, i fall som avses i f�rsta styc ket 1 och 2, om

skadan �r betydande i f�rh�llande till v�rdet av ber�rd del av fastigheten
och, i fa ll som a vses i f�rsta st ycket 3-5, om skadan medf�r att p�g�ende

markanv�ndning avsev�rt f�rsv�ras inom ber�rd del av fastigheten.

Medf�r beslut som avses i f�rsta sty cket att synnerligt men uppkommer

vid anv�ndning en av fastigheten, �r kommunen skyldig att l�sa fastighe�
ten, om �garen beg�r det.

Vid till�mpningen av andra och tredje styckena skall �ven beaktas andra

beslut som avses i f�rsta stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 lagcn

background image

(1988:950) om kulturminnen m.m., 8, 9, II och 19 �� naturv�rdslagen

SFS 1988:955

(;1964: 822) och 19 kap. 2 � vatte nlagen (1983:291), under f�ruts�ttning att

besluten m eddelats inom tio �r f�re det senaste beslutet. Dessutom skall
beaktas s �dan inverkan av h�nsynstaganden enligt 21 � skogsv�rdslagen

(1979:429) som i s�rskilda fall har intr�tt inom samma tid. Har talan eller

r�tt till ers�ttning eller inl�sen med anledning av nyss angivna beslut

f�rlorats p� grund av best�mmelserna i 15 kap. 4 � eller motsvarande

best�mmelser i lagen om kulturminnen m.m., naturv�rdslagen eller vat�
tenlagen, utg�r detta f�rh�llande inte n�got hinder mot att beslutet beak�
tas.

Har kommunen efter f�rel�ggande enligt 12 kap. 6 � beslutat om riv�

ningsf�rbud eller skyddsbest�mmelser som avses i f�rsta stycket 2 eller 3

f�r att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hush�llning med

naturresurser m. m., �r staten skyldig att ers�tta kommunen dess kostna�

der f�r ers�ttning eller inl�sen. I fall som avses i f�rsta stycket 4 och 5 �r

�garen till den anl�ggning f�r vilken skydds- eller s�kerhetsomr�det har

beslutats skyldig att ers�tta kommunen dess kostnader f�r ers�ttning eller

inl�sen.

Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1989.

P� regeringens v�gnar

HANS GUSTAFSSON

Peter Ros�n

(Bostadsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.