SFS 1989:515

890515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:515 Lag

Utkom Wn trycket

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

den 19 juni 1989

utfärdad den 1 juni 1989.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

V

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 § plan- och bygglagen

(1987:10)^ skall ha följa nde lydelse.

2 kap.

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad f�r ändamålet

med hänsyn till

1. de boendes och övrigas hälsa,

®

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsöijning och avlopp samt

annan samhällsservice,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bul­

lerstörningar.

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av

energi skall lo kaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energi-

is

försöijningen och energihushållningen.

ft

SVEN HULTERSTR�M

5^

Nina Pripp

'i;

(Bostadsdepartementet)

⬢fe

' Prop. 1988/89:116, JoU22, rskr. 303.

780

^ Lagen omtryckt 1987:246.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.