SFS 1991:743

910743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:743

om ändring i plan- och byg glagen (1987:10);

Utkom från trycket

den 19 juni 1991

Utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om plan- och byggtagen

(1987:10)2

dels att 9 kap. 1 § och 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
delsan det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

9 kap.

1 § Den som för egen räkning utf ör eller låter utföra byggnads-, rivnings-
eller markar beten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt be­
stämmelserna i denn a lag och enligt föreskrift eller beslut som har medde­

lats med stöd av dessa bestämmelser. Han skall vidare se till att kontroll
och provning utförs i tillräcklig omfattning .

Om en sådan garanti för byggnadsarbeten behövs som avses i lagen

(1991:742) om byggnadsgaranti, får byggnadsarbetena inte påbörjas förr­

än bevis om garantin företetts för byggnadsnämnden.

' Prop. 1990/91: 145 och 1990/91: 189. BoUI9, rskr. 3 53.

' Lagen omtryckt 1987:246.

' '

¬

background image

SFS 1991:743

3 a § Snarast möjligt ef ter det att bygglov lämnats skäll byggnadsnämn­
den, om det inte är uppenbart obehövligt, hålla samråd. Till detta skall den
ansvarige arbetsledaren samt byggherren, entreprenören, projektören och
andra som bestäms av nämnden kallas. Vid behov skall även yrkesinspek­

tionen kallas. Om en sådan garanti för byggnadsarbeten behövs som avses

i lagen (1991:742) om byggnadsgaranti, skall byggnadsnämnden bereda

garant i företaget tillfälle att närvara vid samrådet.

Vid samrådet skall en genomgång göras av arbetenas planering, de

åtgärder for besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga for att
byggnaden skall uppfylla egenskaperna och funktionerna i 3 kap. samt den
samordning som behövs. Över samrådet skall foras protokoll.

16 kap.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela de foreskrifter om krav på byggnader m.m. som utöver bestämmelser­

na i 3 kap . behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,
2. for en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt

tomter och allmänna platser,

3. för kontroll a v att föreskrifter som avses i 1 efterlevs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom i

fråga om 3 kap . 7 §, i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i
3 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Bevis om garanti enligt den

nya bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket behövs dock in te om ansökan

om bygglov ingivits till byggnadsnämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF LÖNNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.